Remont dróg gminnych w Czekaju i w Załężu wykona PRD-M Sp. z o.o. z Jasła

HerbOsiekJasielskiNa stronie BIP Urzędu Gminy Osiek Jasielski pojawiło się ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania Remont drogi gminnej na dz. ewid. nr 467 w km 0+000 – 0+060 i dz. ewid. nr 156/21 w km 0+000 – 0+180 w miejscowości Czekaj, Remont drogi gminnej na dz. ewid. nr 249 w km 0+000 – 0+300 w miejscowości Załęże”. Wybrany wykonawca to Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle.

O rozpisaniu przetargu na to zadanie pisaliśmy we wpisie z dnia 21 marca 2013 r.: Przetarg na remonty dróg w Czekaju i Załężu

ZAWIADOMIENIE (Ogłoszenie)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPRiOŚ.271.2.2013. Nazwa zadania: Remont drogi gminnej na dz. ewid. nr 467 w km 0+000 – 0+060 i dz. ewid. nr 156/21 w km 0+000 – 0+180 w miejscowości Czekaj, Remont drogi gminnej na dz. ewid. nr 249 w km 0+000 – 0+300 w miejscowości Załęże

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle

38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.

 

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta pod względem cenowym, spełniająca wymagania Zamawiającego.

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy, w terminie do dnia: 02.05.2013 r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

—————————————————————————

 

Lp Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto zł Liczba pkt

 w kryterium  cena:Liczba pkt ogółem1Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle38-200 Jasło,

ul. Jana Pawła II 30

148.932,09

100,00

100,00

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

(…)

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.