Rozpisano przetarg na przebudowę drogi powiatowej Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski

mapa orientacyjna_drogaPrzedwczoraj, tj. 13 sierpnia 2015 r. Starostwo Powiatowe w Jaśle ogłosiło przetarg, którego przedmiotem jest „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w km 0+020 – 3+730, 4+680 – 5+140.”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert mija dnia 31 sierpnia 2015 r. w południe. Szczegóły przetargu znajdują się poniżej.

O fatalnym stanie tej drogi pisaliśmy choćby w ostatnim czasie w artykule:

TAK dla przebudowy drogi powiatowej Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski!

Tam też prezentowaliśmy aktualne zdjęcia tej drogi…

VLUU L110, M110  / Samsung L110, M110

Powstała strona na facebooku, której celem było zdopingowanie władz do podjęcia pilnych działań na rzecz przebudowy tej drogi i doprowadzenia jej do stanu użyteczności oraz zwiększenia bezpieczeństwa jej użytkowników – zobacz Facebook TAK dla przebudowy drogi Dębowiec-Załęże-Osiek Jasielski

Prezentowaliśmy też Skany pism między Wójtem Gminy Osiek Jasielski a Starostą Jasielskim w sprawie dróg powiatowych

Być może właśnie te działania zwiększyły szanse na to, że w końcu tę drogę powiat wyremontuje.

Ogłoszony przetarg ma tryb przetargu nieograniczonego, zatem każda firma spełniająca warunki może wziąć w nim udział.

Termin na realizację zadania ustalono na 15 listopada 2015 r. a kryteria oceny ofert to: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 – Cena – 96

2 – Gwarancja jakości i rękojmi – 4

Z pełną treścią ogłoszenia o zamówieniu publicznym można zapoznać się na stronie: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Poniżej podajemy tylko niektóre szczegóły tego przetargu.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski w km 0+020 – 3+730; 4+680 – 5+140.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

– likwidację ok. 800 m2 przełomów typu ciężkiego;

– wymianę materiału przepustów (ok. 10 mb) i 2 sztuk ścianek czołowych;

– mechaniczne ścinanie ok. 3,7 tys. m2 zawyżonych poboczy;

– frezowanie ok. 3,9 tys. m2 zdeformowanej nawierzchni bitumicznej;

– mechaniczne oczyszczenie ok. 13 tys. m2 nawierzchni bitumicznej;

– profilowanie ok. 6 tys. m2 nawierzchni mieszanką tłuczniową;

– wykonanie ok. 3,8 tys. ton podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych 0-16 – warstwa profilowa – wraz z skropieniem;

– wykonanie ok. 32 tys. m2 nawierzchni ścieralnej gr. 4 cm po zawałowaniu z mieszanek mineralno-bitumicznych 0-12 wraz z skropieniem;

– uzupełnienie mieszanką tłuczniową ok. 3,7 tys. m2 poboczy oraz ok. 1,2 tys. m2 nawierzchni na zjazdach;

– oczyszczenie z namułu ok. 4,6 tys. mb rowów oraz ok. 390 mb przepustów pod zjazdami;

– regulację pionową ok. 17 sztuk krat ściekowych;

– karczowanie 2 pniaków;

– ułożenie ok. 100 mb ścieków betonowych na podbudowie żwirowej i podsypce piaskowej;

– malowanie grubowarstwowo przejścia dla pieszych;

– wykonanie ok. 110 mb zjazdów bocznych z rur żelbetowych fi 50 układanych na ławie żwirowej;

– regulację pionową ok. 56 mb istniejących poręczy energochłonnych oraz montaż ok. 76 mb nowych poręczy energochłonnych wraz z ukośnikami.

3. Przedmiot zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załączniki nr 8 i 9).

Mapa orientacyjna:

mapa orientacyjna_droga

Dokumentacja projektowa jest do pobrania tutaj – zał. nr 8: zipPobierz  

Źródło: BIP SP w Jaśle

Niestety, ale w XXI wieku nie przewidziano budowy ciągów pieszo-rowerowych, więc matki z dziećmi w wózkach, rowerzyści, rolkarze, dzieci, osoby starsze przemieszczające się między miejscowościami, chcąc korzystać z tej drogi będą obawiać się o swoje zdrowie czy życie…

Na tej drodze są przystanki autobusowe. Jeśli nie będzie CPR, to jak bezpiecznie mieszkańcy mają do nich dotrzeć?

_DebowiecBrakCPR

Ponadto brak CPR powoduje generowanie dodatkowego, niepotrzebnego ruchu pojazdów. 

Takie decyzje powodują wręcz wykluczenie społeczne tej części osób, które nie posiadają samochodów a muszą się przemieszczać (osoby mniej sprawne fizycznie, starsze, schorowane, niepełnosprawne, dla których dojście od przystanku może być nieosiągalne). Przecież korzystanie z transportu pieszego i rowerowego nie może być wyzwaniem dla osób korzystających z tej formy przemieszczania się.

Poza tym dotarcie do kościoła, biblioteki, domu kultury, sklepu, nie może wiązać się z koniecznością wsiadania do samochodu za każdym razem.

Jest jeszcze aspekt społeczny tej sprawy. Często przyczyną zamierania więzi społecznych jest brak możliwości spotykania się, brania udziału w organizowanych w miejscowościach imprezach.

No i na koniec – poprawienie stanu nawierzchni spowoduje znaczny wzrost prędkości samochodów.

A co za tym idzie większą skłonność do szarżowania na tej drodze kierowców samochodów.

Szanowni Radni, decydenci, w przyszłości weźcie te sprawy pod uwagę!


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.