RZGW w Krakowie przegrał w sądzie z portalem zaleze.com o ujawnienie dokumentów z kontroli

WSA_krakowW grudniu ub. roku zawnioskowaliśmy jako redakcja portalu „Załęże w gminie Osiek Jasielski” do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o udostępnienie dokumentów z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, jakie były w tej instytucji publicznej przeprowadzane. W związku z tym, że RZGW nie udostępnił nam w terminie dokumentów, złożyliśmy skargę na bezczynność do WSA w Krakowie. W wydanym przez siebie wyroku, WSA przyznał rację portalowi zaleze.com i nakazał Dyrektorowi RZGW udostępnić żądane dokumenty. Ponadto zasądził od Dyrektora na rzecz skarżącego redaktora naczelnego pełny zwrot kosztów postępowania. Wyrok jest prawomocny.

Wniosek o dokumentacje z kontroli

_

Przypomnijmy, 3 grudnia 2015 r. skierowaliśmy drogą mailową do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zapytanie prasowe o treści:

Proszę o udostępnienie informacji publicznej na adres e-mail redakcja@zaleze.com w zakresie o którym mowa w art 6, ust. 1. pkt 4 a) ustawy o dostępie do informacji publicznej a konkretniej:

„- dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających”

mających miejsce w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie (bez Zarządów Zlewni) w roku 2012, 2013, 2014 i 2015 (do dnia odpowiedzi na wniosek).

Forma udostępnienia: zeskanowane dokumenty w plikach PDF/JPG lub podobnych dających się odczytać (wyraźnych).

Proszę by wielkość poszczególnych maili nie przekraczała 10 MB.

Ewentualnie zamiast skanów proszę o wskazanie w BIP konkretnych linków (nie ogólnych, ale konkretnych) do tych danych publicznych, o które wyżej wnioskuję.

Zaznaczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a tiret drugie („dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,”) w zw. z art. 8 ust. 3 u.d.i.p. żądane materiały powinny zostać bezwzględnie opublikowane w BIP.

Potwierdza to także wyrok WSA w Łodzi z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie sygn. akt. II SAB/Łd 11/15 wobec Fundacji Jaś i Małgosia dotyczący dokumentów z kontroli.

Ponadto zaznaczam, że umieszczenie tych danych w BIP (zamiast skanować i przesyłać) będzie wygodniejsze dla Państwa o tyle, gdyby w przypadku zapytań o to samo ze strony innych podmiotów, to nie będzie konieczne skanowanie i wysyłanie przez Państwa kolejnej osobie tych samych dokumentów. Wówczas podeślą Państwo takiemu wnioskodawcy jedynie przygotowany(e) link(i).

___

Odpowiedź RZGW – nieudostępnienie dokumentów

_

W odpowiedzi na wniosek, dnia 16 grudnia 2015 r. otrzymaliśmy na maila pismo:

_RZGW_Zaleze

Skarga portalu na bezczynność Dyrektora RZGW

_

W związku z tym, że całkowicie nie zgodziliśmy się z powyższą argumentacją Dyrektora RZGW, wystąpiliśmy ze skargą na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

W skardze tej zarzuciliśmy RZGW naruszenie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 10 Europejskiej Konwencji o ochronie Praw Człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. 1993 Nr 61, poz. 284 ze zm.), art. 1 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a tiret drugie, art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2014 poz. 782, dalej: u.d.i.p.) przez nieudzielenie informacji publicznej. Wnieśliśmy ponadto o:

  1. Zobowiązanie przez Sąd RZGW do wykonania wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia akt organowi,
  2. Stwierdzenie, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,
  3. Zasądzenie na rzecz Strony Skarżącej zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych.

Wyrok WSA w Krakowie: RZGW ma wykonać wniosek

_

Rozprawa_WSA_Krakow

Dnia 1 kwietnia 2016 r. WSA w Krakowie wydał następujący wyrok (Sygn. akt II SAB/Kr 21/16 – LINK do całości wyroku z uzasadnieniem TUTAJ):

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak (spr.) Sędziowie: WSA Krystyna Daniel WSA Paweł Darmoń po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 23 marca 2016 r. sprawy ze skargi M. H. – redaktora naczelnego czasopisma „[…]” na bezczynność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I zobowiązuje Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. do wydania w terminie 14 dni aktu lub dokonania czynności w przedmiocie wniosku M. H. – redaktora naczelnego czasopisma „[…]” z dnia 2 grudnia 2015 r.;

II stwierdza, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. dopuścił się bezczynności;

III stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

IV zasądza od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. na rzecz skarżącego M. H. kwotę 100 zł (sto) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

___

Dziękujemy Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska za udzieloną pomoc prawną.

Po wyroku: Udostępnienie informacji publicznej

_

W wykonaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, dnia 29 kwietnia 2016 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie przesłał nam skany żądanych dokumentów (dokumentację kontroli).

Tego samego dnia, dziękując za udostępnione dokumenty, wystąpiliśmy do RZGW o ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z obowiązującym prawem. Poprosiliśmy o przesłanie informacji zwrotnej, gdy dokumenty zostaną już zamieszczone w BIP.

Do dziś nie otrzymaliśmy z RZGW żadnej odpowiedzi.

Sprawdziliśmy dodatkowo w BIP (KLIKNIJ TUTAJ) – RZGW w Krakowie wciąż nie opublikował tam informacji (dokumentacja przebiegu i efektów kontroli…), do których jest zobowiązany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Dziś również ponowiliśmy wniosek o publikację w BIP tych dokumentów, przesyłając prośbę zarówno do RZGW w Krakowie jak i do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

WSA_krakow


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.