Skarga na bezczynność Prezydenta Miasta Krosno złożona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

_IMG_5735Szanowni Czytelnicy, kolejny raz portal „Załęże w gminie Osiek Jasielski” zmuszony jest walczyć dla mieszkańców o informacje publiczne w sądzie. Tym razem na wniosek o udostępnienie informacji publicznej od ponad 3 miesięcy (!) nie odpowiedział Urząd Miasta Krosno. Dziś złożyliśmy (za pośrednictwem UM Krosno) skargę do rzeszowskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z przykrością przyznajemy, że Prezydent Miasta Krosno Piotr Przytocki nie uznaje faktu, iż prasa potrzebuje do realizacji stawianych przed nią zadań informacji, których urząd jest w posiadaniu.

Portal internetowy www.zaleze.com dnia 9 września 2014 r. złożył do urzędu drogą elektroniczną wniosek o udostępnienie informacji.

Urząd Miasta Krosno maila odebrał, a nawet potwierdził odczyt dnia następnego:

PotwierdzenieOdczytuKrosno

I na tym się skończyło.

Bo do dziś nie otrzymaliśmy na niego żadnej odpowiedzi.

Nie wydaje się uznawać zapisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ustawy Prawo prasowe, ani ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prezydent Krosna na nasz wniosek po prostu nie odpowiedział. Dlatego też koniecznym stało się skierowanie skargi na bezczynność prezydenta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Skąd skarga?

Wnioskiem z dnia 9 września 2014 r.  drogą elektroniczną (e-mail) do Urzędu Miasta Krosno skierowana została prośba o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

 1. Jakie rejestry / ewidencje / systemy komputerowe / systemy finansowo-księgowe zawierające informacje dotyczące zawieranych umów / zobowiązań / wydatków funkcjonują?

Odpowiedzi do każdego funkcjonującego zbioru:

1. Czy zbiór informacji prowadzony jest w formie elektronicznej?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. 1 ppkt. 1 w odniesieniu do zbioru:

 1. Jakie oprogramowanie służy do prowadzenia zbioru? Jakie oprogramowanie bazodanowe wspiera funkcjonowanie zbioru? Wnoszę o przesłanie stosownych umów (wraz z załącznikami i specyfikacją), faktur i protokołów zdawczo-odbiorczych.
 2. Jakie są możliwe kryteria przeszukiwania zbioru?
 3. Czy oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia zbioru umożliwia wydruk zestawienia / eksport informacji w zakresie pozycji spełniających określone kryteria Jakie są możliwe kryteria przeszukiwania zbioru na potrzeby przygotowania zestawiania / eksportu informacji? Jakie dane może zawierać to zestawienie / eksport z zbioru? W jakich formatach danych możliwe jest sporządzenie zestawieniu / eksportu z zbioru?
 4. Z jakim wyprzedzeniem nie dłuższym niż 14 dni należy uprzedzić urząd o woli wglądu do wymienionego rejestru?

2. Jakie informacje odnośnie pozycji gromadzi zbiór?

3. Jakie przepisy (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, regulaminy itp.) regulują funkcjonowanie zbioru? Wnoszę o przesłanie ich kopii.

4. Czy zaplanowana jest publikacja tego zbioru?

 1. W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie z punktu 1 – Na jakim etapie jest wdrożenie rejestru umów?
 2. Czy wprowadzony jest elektroniczny System Zarządzania Dokumentacją? Jakie metadane są gromadzone dla spraw o symbolu 215 (w tym 2150 i 2151) i 272?

===

Określiliśmy, że informacje należy przesłać na adres e-mail.

Dzięki rejestrowi umów, obywatel może się dowiedzieć z kim UM Krosno zawiera(ł) umowy i za ile. Przejrzystość działań władzy zmniejsza kumoterstwo, a przy tym zwiększa oszczędności, bo urząd lepiej liczy nasze pieniądze i koniec końców z większą ostrożnością je wydaje.

Do dnia wniesienia skargi (22 grudnia 2014 r.) organ nie odpowiedział na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 września 2014 r.

Należy zauważyć, że za wniosek pisemny uznaje się również przesłanie zapytania pocztą elektroniczną i to nawet gdy do jej autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny (wyrok NSA – I OSK 1277/08).

Ponadto skarga na bezczynność w przedmiocie informacji publicznej nie musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia, w tym wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa (I OSK 646/10 – Postanowienie NSA; I OSK 1048/11 – Wyrok NSA; I OSK 601/05 – Wyrok NSA).

Co mówi Konstytucja RP na temat informacji publicznej i jej udostępniania?

Art. 61. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.(…)

Prawo prasowe stanowi w tym duchu, że:

Art 1. Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.

Z kolei Ustawa o dostępie do informacji publicznej stwierdza kategorycznie, że:

Art 1. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej.

W tych okolicznościach skarga stała się konieczna i uzasadniona.

W skardze wnieśliśmy o:

 1. zobowiązanie strony przeciwnej do dokonania czynności w zakresie udostępnienia informacji publicznych zgodnie z moim wnioskiem z 9 września 2014 roku,
 2. stwierdzenie, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,
 3. wymierzenie organowi grzywny w wysokości 1000 zł,
 4. zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

_IMG_5735

Rola prasy

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 września 2000 r., SK 4/00 wskazał m. in.: Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa” – przyznaje obywatelowi prawo do uzyskiwania informacji, a więc także do bycia informowanym. Charakter tego prawa dowodzi, że najpełniejsza jego realizacja następuje za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym oczywiście prasy. Art. 1 ustawy z 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe stanowi wyraźnie, że „prasa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej”. Przytoczony przepis stanowi niewątpliwie rozwinięcie treści normatywnej art. 61 ust. 1 konstytucji w takim znaczeniu, że zakodowane w nim prawo podmiotowe może obywatel realizować osobiście, jak też to prawo może się urzeczywistniać za pośrednictwem prasy. Wynika z tego, że skarga konstytucyjna zmierzająca do ochrony prawa do informacji przysługuje zarówno każdemu obywatelowi, jak też i „prasie”, a konkretnie odpowiedniemu organowi prasowemu.

            Rola prasy jest szczególnie istotna w informowaniu społeczności lokalnych. Przypomnieć należy, iż w celu zapewnienia skuteczności działania prasy ustawodawca zdecydował w art. 3a Prawa prasowego o objęciu pytań dziennikarzy ustawą o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta gwarantuje szybkość udzielanie odpowiedzi co jest bardzo ważne w przypadku prasy. Skoro ustawodawca zdecydował się znaczenie skrócić czas wykonywania obowiązków przez organy władzy publicznej (w tym procedowania ze skargami – art. 21 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej) to szczególnie naganne jest nieodpowiadanie na wnioski. Naszym zdaniem koniecznym stało się zawnioskowanie o wymierzenie grzywny, aby organ w przyszłości nie lekceważył obowiązku reagowania na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej za nieudostępnienie danych publicznych przewiduje również odpowiedzialność karną. Zgodnie bowiem z treścią art. 23. tej ustawy: Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Termin na przekazanie złożonej skargi na bezczynność organu do wojewódzkiego sądu administracyjnego wynosi 15 dni od dnia otrzymania skargi.

Treść skargi została skonsultowana z ekspertami prawnymi działającymi w Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska.

AKTUALIZACJA (18 stycznia 2015 r.):

Rejestr umów (NIEPEŁNY) UM Krosno udostępniony po złożeniu skargi do WSA w Rzeszowie


1 komentarz
 1. Adam pisze:

  Tak trzymać! Jawność sprzyja!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.