Składy komisji radnych Rady Gminy w Osieku Jasielskim oraz diety (TABELA)

Komisje_Radni_OsiekPrzedstawiamy Państwu graficznie, w których komisjach (budżetowej, rewizyjnej bądź doraźnej statutowej) zasiadają poszczególni radni Rady Gminy w Osieku Jasielskim. Część radnych zasiada w dwóch komisjach, część w jednej, a kilku z nich w żadnej. Niektórzy pełnią również dodatkowe funkcje przewodniczących komisji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi diet za udział w pracach rady gminy i jej organów. Na końcu również krótki redakcyjny komentarz do faktu braku chęci na przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany Statutu Gminy.

Zgodnie z treścią Statutu Gminy Osiek Jasielski (wybrane fragmenty):

§ 10. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez wójta, który wykonuje jej uchwały.

§ 12. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

a) komisja rewizyjna;

b) komisja budżetowa.

2. Przewodniczącego komisji stałych wybiera rada gminy.

3. W czasie trwania kadencji rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

4. Członkowie komisji doraźnych wybierają ze swego grona przewodniczącego komisji.

§ 49. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym przez radę.

§ 50. 1. Komisje rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Komisje wydają opinie oraz wnioski, które przekazują radzie.

§ 51. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.

§ 52. 1. Komisje pracują na posiedzeniach.

2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach komisji rewizyjnej.

3. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz w roku przedstawiają na sesji rady sprawozdania z działalności komisji.

§ 53. Opinie i wnioski komisja przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

(…)

Poniżej treść uchwały dotyczącą ustalania diet radnych za udział w pracach rady gminy i jej organów:

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 05 grudnia 2014 roku w spr. diet za udział w pracach rady i jej organów

a z niej możemy wyczytać, że:

 • Dieta dla Przewodniczącego Rady w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości: 1.300,00 zł (poprzednio – w 2013 r. – 1320 zł)
 • Dieta Wiceprzewodniczącego Rady w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości: 500 zł (poprzednio nie przydzielana, a teraz już tak)
 • Dieta dla radnych oraz sołtysów 250,00 zł za każdorazowy udział w sesji. (poprzednio 160 zł)
 • Przewodniczącym i członkom komisji rewizyjnej, komisji budżetowej oraz komisji doraźnych za udział w każdym posiedzeniu tych komisji przysługuje dieta w wysokości 300,00 zł (poprzednio 160 zł)
Oprócz diet, radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych za zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 
W uchwale nie zapisano co w przypadku, gdy radny będzie obecny na sesji albo na komisji tylko przez np. 2 minuty. Czy wtedy również należy mu się pełna dieta za udział?
Tabela przedstawiająca udział radnych w poszczególnych komisjach stałych Rady Gminy w Osieku Jasielskim (kliknij tabelę aby powiększyć):
Komisje_Radni_Osiek(P – przewodniczący komisji)

Przypominamy.

Kompetencje Rady Gminy w sposób bezpośredni wynikają z „Ustawy o samorządzie gminnym” z dnia 8 marca 1990r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.). Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

Do wyłącznej właściwości Rady należy m.in.:

 • uchwalenie statutu Gminy,
 • ustalenie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o  kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działania,
 • powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy – na wniosek Wójta,
 • uchwalanie budżetu Gminy,
 • rozpatrywanie sprawozdania z budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wprowadzanie do nich zmian,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: Herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadanie honorowego obywatelstwa Gminy,
 • wydawanie przepisów porządkowych, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Rada decyduje o najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania gminy, m.in. o gospodarowaniu majątkiem gminy, inwestycjach, ochronie środowiska, gospodarce komunalnej, współpracy z innymi gminami, kulturze i ochronie zabytków, bezpieczeństwie i porządku publicznym, edukacji, rozwoju sportu.

Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1 (przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy).

Zadania komisji budżetowej: opiniuje projekt budżetu gminy, opiniuje wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego, wyraża opinię w sprawie remontów dróg gminnych.

Przedmiotem działania powołanej dnia 1 grudnia 2014 r. doraźnej Komisji Statutowej będzie opracowanie zmian Statutu Gminy Osiek Jasielski postulowanych przez radnych oraz wynikających ze zmian stanu prawnego (vide: Uchwała Nr I/6/2014 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 01 grudnia 2014 roku w spr powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Osiek Jasielski).

ZMIANA STATUTU GMINY bez udziału mieszkańców i nasz KOMENTARZ:

Zastanawiającym jest jednakże fakt, że w trakcie I Sesji RG Osiek Jasielski w dniu 1 grudnia 2014 r. na pytanie radnego Marka Kiełbasy, które brzmiało:

Marek Kiełbasa – Czy przygotowanie nowego statutu gminy będzie wymagać konsultacji społecznych?

Wójt Gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz odpowiedział tak:

Wójt – Najprawdopodobniej konsultacje społeczne nie będą wymagane.

(źródło: Relacja i PROTOKÓŁ z I Sesji Rady Gminy w Osieku Jasielskim kadencji 2014-2018).

Art. 5a. ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że

1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.

Statut gminy jest swoistą „konstytucją” gminy, dlatego jako bardzo ważny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania gminy nie tylko może, ale powinien być konsultowany z mieszkańcami.

Brak chęci przeprowadzenia w tak istotnej kwestii konsultacji społecznych oznacza brak dialogu z mieszkańcami i wyborcami i chęć odcięcia się od tego co maja do powiedzenia.

Jak wskazuje portal ngo.pl: Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz (każdego szczebla: od lokalnych po centralne) przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.
Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.
Swoja drogą w gminie Osiek Jasielski nawet nie ma uchwały Rady Gminy w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych…

Oliwy do ognia dolał jeszcze niedawno opisany przez nas brak zgody radnych gminy na udostępnienie mieszkańcom gminy Osiek Jasielski kontaktu do siebie (mail/telefon, miejsce odbywania dyżurów, itp.) – zobacz artykuł: Żaden radny Gminy Osiek Jasielski nie podał swoim wyborcom (mieszkańcom gminy) kontaktu do siebie.

Czyżby po wyborach władze gminy chciałyby najlepiej w ogóle nie mieć nic wspólnego z mieszkańcami?


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.