SKO w Słupsku uchyla decyzję Wójta Gminy Człuchów w sprawie nagród pracowników Urzędu Gminy (JAWNE NAGRODY)

[AKTUALIZACJA 14.02.2018 r.] Korzystając ze swojego prawa do informacji (przysługującej również Tobie drogi Czytelniku), postanowiliśmy zapytać Urząd Gminy w Człuchowie (pow. człuchowski, woj. pomorskie) o kwestie dotyczące sumarycznej kwoty nagród/premii przyznanych wszystkim pracownikom Urzędu Gminy w Człuchowie w latach 2014-2017 w rozbiciu na kolejne lata jak również kwoty nagród/premii przyznanych w latach 2014-2017 na rzecz: Wójta Gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy Człuchów wraz z uzasadnieniem ich przyznania. Najpierw Wójt wezwał nas do uzupełnienia wniosku, bo uznał te informacje za informacje przetworzone. Potem wydał decyzję odmowną, od której złożyliśmy odwołanie. I ostatecznie wygraliśmy w SKO w Słupsku. Informacja została nam ostatecznie udostępniona 14 lutego 2018 r.

I. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 4 grudnia 2017 roku wystosowany na oficjalnego maila Urzędu Gminy w Człuchowie brzmiał:
Wnoszę o udostępnienie na ten adres e-mail informacji publicznej w zakresie:
 
1) sumarycznej kwoty nagród/premii przyznanych wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Człuchów w latach 2014-2017 w rozbiciu na konkretne lata, np.: 2014 – x złotych, 2015  – y złotych, 2016 – z złotych, itd…
2) kwoty nagród / premii przyznanych osobno w latach: 2014, 2015, 2016, i 2017 dla skonkretyzowanych osób:
 
– Wójt  – Adam Marciniak
– Zastępca Wójta – Anna Wiśniewska 
– Sekretarz Gminy – Arkadiusz Kubalewski
– Skarbnik Gminy – Aneta Gliszczyńska
 
wraz z uzasadnieniem ich przyznania.
II. Wobec braku odpowiedzi w ostatnim dniu terminu ustawowego na odpowiedź (18 grudnia 2017 r.) wystosowaliśmy swego rodzaju przypomnienie o wniosku:
Dziś o północy mija 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Informuję, że przygotowywana jest już skarga na bezczynność do WSA.
III. Dnia 19 grudnia 2017 r. otrzymaliśmy tego rodzaju odpowiedź wysłaną z sekretariatu urzędu:
Witam
W załączeniu odpowiedź na przedmiotowy email
pozdrawiam
Załącznik:
 
IV. Nie zgadzając się ze stanowiskiem Wójta Gminy Człuchów a dotyczącego faktu, iż informacje o które wnioskujemy noszą znamiona informacji przetworzonej, do którego konieczne jest wykazanie szczególnie istotnego interesu publicznego, dnia 21 grudnia 2017 r. wystosowaliśmy taką oto odpowiedź:
Dzień dobry 
 
Według mnie informację prostą, o którą proszę, posiadacie Państwo chociażby w rejestrach dotyczących wynagrodzeń (systemach księgowo-płcowych, kartach wynagrodzeń, głównego księgowego) i jest do wyciągnięcia z systemu/dokumentacji kadrowo-płacowej w bardzo szybki sposób. Poza tym trudno uwierzyć, że Urząd Gminy nie jest w stanie przygotować takiej informacji dla np. dziennikarzy, czy RIO i to jeszcze w ciągu tak długiego czasu oczekiwania – kilkanaście dni! 
 
Ponadto uzasadnienie nagród to obowiązek przyznającego nagrodę, gdyż to, czy nagroda przysługuje, jej warunki, zapisane są w ustawie np. o pracownikach samorządowych. Zapytałem o uzasadnienie nagród dla czterech osób, w poszczególnych latach. Społeczeństwo, podatnicy, dziennikarze mają prawo wiedzieć za co i w jakiej kwocie płyną pieniądze i dla kogo z publicznych pieniędzy, w tym wypadku dla osób pełniących funkcje publiczne, to nie ulega wątpliwości.
Poniżej kilka informacji czym jest informacja przetworzona i dlaczego według mnie Państwo bezprawnie uznali, że  dane łatwe do wyciągnięcia z segregatorów, kart wynagrodzeń, wymagają przetworzenia i to jakiego?
A to nie zostało nawet uprawopodobnione.
Niestety, jesli przedmiotowej informacji nie uzyskam do jutra do godziny 23:59, będę zmuszony sprawę sierować do WSA, który rozstrzygnie, co dalej ze sprawą; czy podanie tych kilku informacji zebranych z Waszych zasobów elektronicznych, to wymaga aż takich czynności o jakich Państwo piszecie: „znaczny nakład sił i środków”.
Stąd też ten warunek – w obronie swojego prawa do informacji – skarga jest konieczna i uzasadniona.
 
Informacja przetworzona

W zakresie informacji przetworzonej właściwe wydaje się zauważenie, że zgodnie z poglądem przedstawionym w wyroku WSA w Poznaniu 26) pojęcie „informacji przetworzonej” – niezdefiniowane w ustawie o dostępie do informacji publicznej – w orzecznictwie sądowym jest zwykle rozumiane jako taka informacja publiczna, która została opracowana przez podmiot zobowiązany przy użyciu dodatkowych sił i środków oraz na podstawie kryteriów wskazanych przez wnioskodawcę. Informacją przetworzoną będzie więc informacja, która została przygotowana (opracowana) specjalnie dla wnioskodawcy, według podanych przez niego kryteriów (np. w formie tabelki, zestawienia, wykazu – zawierających oczekiwane dane) 27). „Przetworzenie” informacji, o jakim mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p., polega na dokonaniu zmian w jej treści, a nie na odjęciu z jakiegoś dokumentu elementów niezwiązanych z jego treścią (por. I OSK 1015/12 – Wyrok NSA, CBOSA, wyrok WSA w Krakowie z 30.01.2009 r., II SA/Kr 1258/08, CBOSA). Informacją przetworzoną będzie tylko taka informacja, co do której podmiot zobowiązany do jej udzielenia nie dysponuje taką „gotową” informacją na dzień złożenia wniosku, lecz jej udostępnienie wymaga podjęcia dodatkowych czynności, polegających np. na sięgnięciu do dokumentacji źródłowej, dokonaniu stosownych analiz, obliczeń, zestawień statystycznych połączonych z zaangażowaniem w ich pozyskanie określonych środków osobowych i finansowych 28) i poprzedzona musi być złożonymi działaniami myślowymi tzn. podjęcia przez podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji działania o charakterze intelektualnym w odniesieniu do zbioru informacji, który jest w jego posiadaniu (art. 4 ust. 3 u.d.i.p) i nadania skutkom tego działania cech informacji (por. H. lzdebski, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2001 r., s. 31; R. Stefanicki, Ustawa o dostępie do informacji publicznej – Wybrane zagadnienia w świetle orzecznictwa sądowego, „Państwo i Prawo” 2004 r. nr 2 s. 97; I OSK 1015/12 – Wyrok NSA). Jednakże – jak trafnie wskazano w wyroku WSA w Warszawie z 11 stycznia 2012 r. 29) – takie czynności organu, jak selekcja dokumentów i protokołów, ich analiza pod względem treści, są zwykłymi czynnościami, które nie mają wpływu i nie dają podstaw do zakwalifikowania żądanych dokumentów, jako informacji przetworzonej. W wyniku stosowania takich czynności organu nie powstaje bowiem żadna nowa informacja. O przetworzeniu informacji nie stanowi też sięganie do materiałów archiwalnych czy też źródłowych. Także czasochłonność oraz trudności organizacyjno-techniczne jakie wiążą się z przygotowaniem informacji publicznej, nie mogą zwalniać zobowiązanego podmiotu z tego obowiązku, a tym samym kwestie te nie mogą ograniczać prawa do uzyskania informacji publicznej przewidzianego w art. 3 u.d.i.p.

obowiązek wykazania i wezwania

W przypadku ubiegania się o uzyskanie informacji publicznej przetworzonej prawo do jej uzyskania zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, ulega ograniczeniu przez wykazanie, iż jej uzyskanie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Przy czym, co wymaga podkreślenia, podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej muszą wykazać, że objęte wnioskiem żądanie dotyczy informacji publicznej o charakterze przetworzonym i mogą odmówić jej udostępnienia tylko wtedy, gdy wnioskodawca, pomimo wezwania, nie wykaże istnienia interesu publicznego 30).

Istnienie -> informacja prosta

Zgodnie z literą prawa przyjmuje się za słuszny pogląd, że uznanie danej informacji za informacje przetworzoną nierozłącznie wiążę się z stwierdzeniem, że organ nie posiada wnioskowanej informacji zgodnej z wnioskiem i jej udostępnienie wymaga podjęcia dodatkowych czynności, polegających np. na sięgnięciu do dokumentacji źródłowej, dokonaniu stosownych analiz, obliczeń, zestawień statystycznych połączonych z zaangażowaniem w ich pozyskanie określonych środków osobowych i finansowych .

wywodzenie istnienia

W uzasadnieniu wniosku, powołując się na odpowiedź Ministra Finansów z dnia […] lutego 2012 r. skierowaną do […] wnioskodawca wywiódł, że organy kontroli skarbowej są w posiadaniu żądanych informacji, co powoduje, że nie zachodzi konieczność ich wytworzenia, a jedynie ich zwykłego przekazania, co przesądza o prostym charakterze żądanej informacji.

(II SA/Wa 823/13 – Wyrok WSA w Warszawie)

Odpowiedzialność

Za stosowne uznaje więc przytoczyć treść art.271 KK, który stanowi:

Art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Dopełniliśmy ją następnie stwierdzeniem:
W dopełnieniu mojej wcześniejszej informacji:
 
Transparentność wydatkowania środków publicznych, w tym wynagrodzeń pracowników samorządowych, jest warunkiem sine qua non prawidłowo funkcjonującej administracji publicznej, dotyczy bowiem sposobu gospodarowania majątkiem publicznym przez podmioty tworzące sektor finansów publicznych. Mając na uwadze ugruntowane orzecznictwo (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 30 lipca 2014 r., sygn. li SAB/Gd  64/14,  wyrok WSA  w  Kielcach  z  dnia  22  stycznia  2015  r.,   sygn.  akt  li  SAB/Ke  72/1. 4 , wyrok  WSA w Rzeszowie  z dnia 5 marca 2015 r.,   sygn.  li  SA/Rz 1334/14 , wyrok WSA  w Rzeszowie  z dnia z 17 listopada 2015  r.,  sygn. akt  li  SA/Rz  1234/15, wyrok  NSA  z  dnia 8  lipca  2015  r.,  sygn.  akt  I  OSK 1 5 3 0 / 1 4, wyrok NSA z dnia 5 stycznia 2016 r.  I OSK 3042/14 oraz wyrok Trybuna Konstytucyjnego z dnia 20 marca 2006r. wydanym w sprawie o syg n. K 17/05 (OTK 2006, seria A, nr 3, poz. 30) , uznać należy, że nie ma podstaw do odmowy ani tym bardziej przedłużania dalej tego postępowania przez Państwa, a którego zakończenie mogłoby mieć miejsce w sądach administracyjnych.
V. W odpowiedzi na to, dnia 2 stycznia 2018 roku otrzymaliśmy maila z wezwaniem do uzupełnienia wniosku:
Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam wezwanie do uzupełnienia wniosku.
Pozdrawiam
Załącznik:
 
VI. Jeszcze tego samego dnia podaliśmy Wójtowi dane do korespondencji, gdzie ma być przesłana decyzja odmowna.

VII. Dnia 10 stycznia 2018 r. odebraliśmy decyzję odmowną Wójta Gminy Człuchów (w wersji papierowej):
 

VIII. Wobec powyższego 12 stycznia 2018 r. złożyliśmy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku odwołanie od tej decyzji o następującej treści:

  

IX. SKO w Słupsku (znak: SKO.842.4.2018) uchyliło dnia 29 stycznia 2018 r. decyzję Wójta Gminy Człuchów i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ (I instancji):

XI. Wobec powyższego, a zwłaszcza fragmentu z decyzji SKO dotyczącego doprecyzowania wniosku czy też braku obowiązku uzasadniania (pisemnego) przyznanych nagród, doszczegółowiliśmy tę informację, wysyłając do UG Człuchów za pomocą platformy ePUAP (podpis elektroniczny) odpowiedź:

Doprecyzowanie wniosku

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
W nawiązaniu do decyzji SKO w Słupsku (znak SKO.482.4.2018, str. 3-4) z dnia 29 stycznia 2018 r. uchylającej decyzję Wójta Gminy Człuchów w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia, uprzejmie informuję i precyzuję swój wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 4 grudnia 2017 r.: Wnioskuję o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nagród uznaniowych oraz jednocześnie nagród jubileuszowych. Nadto wyrażam pogląd, iż każda nagroda uznaniowa przyznana pracownikowi samorządowemu powinna zawierać uzasadnienie do jej przyznania. Inaczej RIO mogłoby zakwestionować podobne wydatki ze środków publicznych, bez pokrycia (uzasadnienia faktycznego i prawnego).
XII. Zatem, wciąż czekamy na pełną odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Gdy ją otrzymamy, poinformujemy o tym Państwa na portalu.

XIII. AKTUALIZACJA (14.02.2018 r.):

Dziś za pośrednictwem platformy ePUAP przesłano nam odpowiedź na nasz wniosek:


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.