Starostwo Powiatowe udostępniło ile przeznaczyło na nagrody pracowników w ostatnich 12 latach

nagrody_jaslo_starostwo20 czerwca 2015 r. zwróciliśmy się do Starosty Jasielskiego z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w zakresie 1) liczby wszystkich zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaśle pracowników, 2) liczby wszystkich zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaśle pracowników pełniących funkcje publiczne (zważając na artykuł 115 Kodeksu Karnego), 3) wysokości nagród/premii przyznanych w roku 2012, 2013, 2014 oraz w roku 2015 (na dzień odpowiedzi na ten wniosek) wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Jaśle, którzy: pełnią funkcje publiczne, czyli z wyłączeniem osób wykonujących wyłącznie czynności usługowe/techniczne (zobacz: art. 115 Kodeksu Karnego) z wyszczególnieniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, kwoty nagrody/premii i uzasadnienia przyznania tej nagrody w danym roku, 4) wysokości nagród/premii przyznanych w roku 2012, 2013, 2014 oraz w roku 2015 (na dzień odpowiedzi na ten wniosek) wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Jaśle, którzy nie pełnią funkcji publicznych, wedle poniższego wzoru:
Pracownik A – podać: stanowisko służbowe, kwota nagrody/premii XXXX złotych, uzasadnienie przyznania tej nagrody
Pracownik B – podać: stanowisko służbowe, kwota nagrody/premii YYYY złotych, uzasadnienie przyznania tej nagrody
Pracownik C – podać: stanowisko służbowe, kwota nagrody/premii ZZZZ złotych, uzasadnienie przyznania tej nagrody

(bez podawania imion i nazwisk)

oraz 5) wysokości przyznanych w ostatnich 12 latach nagród włączając rok 2015 (suma w złotych podzielona na poszczególne lata) dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Jaśle.

I.

Dnia 26 czerwca 2015 roku nadeszła pierwsza odpowiedź ze starostwa (pisaliśmy o tym w artykule z 27 czerwca 2015 r. – Nagrody dla pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle):

Wobec powyższego, 6 lipca 2015 roku raz jeszcze poprosiliśmy starostę o to by przekazał pełną odpowiedź zgodnie z treścią całego wniosku.

Decyzją z dnia 10 lipca 2015 r. Starosta Jasielski umorzył postępowanie w sprawie udzielenia informacji publicznej o wysokości nagród/premii przyznanych w roku 2012, 2013, 2014 oraz w roku 2015 (na dzień odpowiedzi na ten wniosek) wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Jaśle, którzy: pełnią funkcje publiczne, czyli z wyłączeniem osób wykonujących wyłącznie czynności usługowe/techniczne (zobacz: art. 115 Kodeksu Karnego) z wyszczególnieniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, kwoty nagrody/premii i uzasadnienia przyznania tej nagrody w danym roku,

i

wysokości nagród/premii przyznanych w roku 2012, 2013, 2014 oraz w roku 2015 (na dzień odpowiedzi na ten wniosek) wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Jaśle, którzy nie pełnią funkcji publicznych.

II.

Nie zgodziliśmy się z argumentacją przedstawioną przez starostę, więc nie pozostało nam nic innego, jak złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie na tę decyzję w przedmiotowym zakresie.

W uzasadnieniu odwołania napisaliśmy m.in,:

Starosta umorzył postępowanie na podstawie art. 14 ust. 2 w zw. z art. 16 ust. 1 u.d.i.p. W uzasadnieniu wskazane zostało, iż Starosta wskazywał w pismach kierowanych do mnie na niemożliwość udostępnienia w całości wnioskowanych informacji publicznych. Wydaje się, że pierwotny błąd skutkujący wydaniem nieprawidłowej decyzji związany jest z uznaniem, iż w przypadku jakim zachodzi konieczność (nawet hipotetyczna) ograniczenia jawności (brak możliwości udostępnienia), to wnioskodawca winien złożyć nowy wniosek dotyczący tylko informacji tzw. jawnych.

Nie można się z tym zgodzić już nawet z tego powodu, że każde ograniczenie jawności podlega kontroli instancyjnej i sądowej. Zatem skoro organ uznaje, że zachodzą przesłanki do wyłączenia jawności, to wydać musi decyzję odmowną, a nie umarzającą.

___

Następnie starosta pismem z 30 lipca 2015 r. skierowanym do SKO w Krośnie (kopię tego pisma otrzymaliśmy 3 sierpnia 21045 r.) wskazał, że „po zapoznaniu się z odwołaniem nie znalazł podstaw do uchylenia lub zmiany swojej decyzji w myśl art 132 k.p.a.”

W załączeniu pisma do SKO starosta przekazał również akta całej sprawy.

Czekamy na werdykt SKO.

III.

Z kolei po prawie dwóch miesiącach od wniosku, 17 sierpnia 2015 r. Starosta Jasielski udostępnił nam informacje dotyczące wysokości nagród przyznanym pracownikom starostwa w ostatnich 12 latach (odpowiedź na 5. pytanie z czerwcowego wniosku):

nagrody_jaslo_starostwo

W sumie gdy podliczymy, daje nam to kwotę ok. 3,4 mln złotych.

Najwięcej na nagrody dla pracowników starostwa wydano w roku 2014, 2013 oraz 2011.

Jak sądzicie? Dużo, mało czy może w sam raz?

___

W odniesieniu jeszcze do sprawy toczącej się przed SKO, nie raz pisaliśmy, że Nie rozumiemy, dlaczego organy władzy publicznej tak bardzo chcą ukrywać komu, za co i w jakiej wysokości przyznają swoim pracownikom nagrody. Przecież to powinien być powód do dumy, że ma się takich wzorowych i wyróżniających się pracowników.

Kiedy przez władze nagradzani są sportowcy, trenerzy, nauczyciele (zobacz: Nagrody Zarządu Powiatu wręczone) , zdolni uczniowie – wręczane są gratyfikacje finansowe, dyplomy, medale, kwiaty, zapraszane są media.

A gdy chodzi o nagrody dla pracowników, są one przyznawane po kryjomu, w zaciszu gabinetów; nie są ujawniane uzasadnienia tych nagród. I to jest mocno zastanawiające, dlaczego tak się dzieje.

Być może chodzi o to, że te nagrody są przyznawane niesprawiedliwie, albo nieadekwatnie do tego, jak pracownik pracuje. Być może są tak duże dysproporcje między pracownikami, którzy otrzymali nagrody, że ich ujawnienie zrodziłoby domysły, że jest to forma odwdzięczenia się burmistrza, np. za pomoc w kampanii wyborczej? A być może są one tak duże, że ujawnienie ich zbulwersowałoby opinię publiczną, jak w przypadku Skawiny pod Krakowem? (więcej tu: Nagrody pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skawina (AKTUALIZACJA). Tam w ostatnich dwunastu latach przyznano na nagrody dla pracowników urzędu 6 milionów złotych

Na tym utajnianiu danych traci również na tym prestiż starostwa jasielskiego. Trudno bowiem, żeby obywatele dobrze oceniali władze starostwa, które starają się coś przed nimi ukryć. Zaufanie obywateli do władzy spada wówczas drastycznie.

A jak wiadomo – brak jawności daje pole do powstawania spekulacji, domysłów i plotek. W interesie samego starosty jest zatem zapobieganie takim sytuacjom i ujawnienie informacji o nagrodach.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.