Starostwo Powiatowe w Jaśle: wynagrodzenia (XII 2017 r.), nagrody (2014-2018) i wykształcenie pracowników

[AKTUALIZACJA 25 lutego 2018 r.] Dnia 24 stycznia 2018 roku skierowaliśmy do Starostwa Powiatowego w Jaśle wniosek o udostępnienie informacji publicznej. We wniosku poprosiliśmy o dane dotyczące: sumarycznej wysokości nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Jaśle w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia merytorycznej odpowiedzi na ten wniosek (w ujęciu rocznym: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, – wynagrodzenia brutto za miesiąc grudzień 2017 r. każdego z pracowników Starostwa powiatowego w Jaśle pełniących funkcje publiczne (czyli nie pełniących funkcji usługowych, technicznych, jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (wydziału/biura/samodzielnego stanowiska, itp…) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia (ze wszystkimi dodatkami funkcyjnymi, stażowymi, specjalnymi, w rozbiciu na nie). – zestawienie pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska) z podziałem na Wydział/Biuro/Stanowisko (itd.) wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (+ specjalność, + ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy) tego pracownika. Zaznaczyliśmy, że udzielona informacja powinna być aktualna na dzień udzielenia pełnej MERYTORYCZNEJ odpowiedzi na wniosek. Poniżej odpowiedź, którą uzyskaliśmy.

I. Wniosek z 24 stycznia 2018 roku wysłany za pomocą platformy ePUAP (podpis elektroniczny) brzmiał następująco:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
(…)
– wysokość (kwoty) sumarycznie nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Jaśle w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia merytorycznej odpowiedzi na ten wniosek, spełniającej w pełni powyższe żądanie Wnioskodawcy (w ujęciu rocznym: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018),
– wynagrodzenia brutto za miesiąc grudzień 2017 r. każdego z pracowników Starostwa powiatowego w Jaśle pełniących funkcje publiczne (czyli nie pełniących funkcji usługowych, technicznych, jak np. konserwator, kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (wydziału/biura/samodzielnego stanowiska, itp…) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia (ze wszystkimi dodatkami funkcyjnymi, stażowymi, specjalnymi, w rozbiciu na nie).
– zestawienie pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska) z podziałem na Wydział/Biuro/Stanowisko (itd.) wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (+ specjalność, + ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy) tego pracownika, wedle przykładowego, rekomendowanego przeze mnie wzoru: 1) Wydział A – Pracownik X Y – kierunek: prawo (Uniwersytet Jagielloński) – studia podyplomowe: dziennikarstwo (Uniwersytet Rzeszowski) 2) Wydział A – Pracownik Z W – kierunek: ochrona środowiska (Uniwersytet Rolniczy) 3) Wydział B – Pracownik T R – kierunek: informatyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) 4) Stanowisko ds. …. – Pracownik U D – kierunek: finanse i rachunkowość – specjalność: rachunkowość
 
Informacja powinna być aktualna na dzień udzielenia pełnej MERYTORYCZNEJ odpowiedzi na wniosek.
 
Wnioskowaną informację proszę przesłać na moją skrzynkę ePUAP: {…}
Korespondencję w sprawie niniejszego wniosku proszę kierować na skrzynkę ePUAP: {…}

===

II. W odpowiedzi na powyższy wniosek, 6 lutego 2018 r. przesłano nam zestawienie o treści:

KLIKNIJ TUTAJ: >>> Informacja publiczna 2018_SP_Jasło <<<

III. Również 24 stycznia 2018 r. skierowaliśmy do Starostwa Powiatowego w Jaśle inny wniosek, a konkretnie dotyczący wykazu:

imion, nazwisk, adresów e-mail, telefonów, numerów pokoi wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle wraz z podaniem nazwy stanowiska każdego z pracowników oraz komórki organizacyjnej, w której dany pracownik jest zatrudniony wedle przykładowego wzoru:

Wydział Z – Pracownik X Y – inspektor – adres e-mail – nr telefonu – nr pokoju

Wydział Z – Pracownik A B – kierownik wydziału – adres e-mail – nr telefonu – nr pokoju

Biuro P – Pracownik C D – referent – adres e-mail – nr telefonu – nr pokoju

Samodzielne stanowisko K – Pracownik E F – podinspektor – adres e-mail – nr telefonu – nr pokoju itd.

Proszę o udzielenie odpowiedzi (przesłanie informacji publicznej lub udostępnienie tego wykazu w BIP SP w Jaśle, żeby inni nie musieli o to pytać a Państwo kolejny raz odpowiadać) w wersji przeszukiwalnej maszynowo (pliki formatu .xls, .doc, .odt , itp) i stanem aktualności wykazu na dzień merytorycznej odpowiedzi na wniosek.

Jeśli to możliwe, proszę o zanonimizowanie w tym wykazie imion i nazwisk osób świadczących pomoc administracyjną, sprzątaczek, kierowców, itp. (z pozostawieniem pozostałych danych wykazu jak telefon, nr pokoju, itp. jeśli są przyporządkowane).

Dla dobrego przykładu podaję, że podobne wykazy pracowników publikuje na swoich stronach wiele urzędów: w Tychach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Mielnie, Szczecinie, Włocławku, Bełchatowie, Krakowie, Skarżysku …

Ponadto podobny wykaz został mi przekazany przez SP w Jaśle i udostępniony w 2015 roku:

Lista pracowników Urzędu Miasta Jasło i Starostwa Powiatowego w Jaśle (AKTUALIZACJA)

Z góry bardzo dziękuję i pozostaję z poważaniem

{…}

Wnioskowaną informację proszę przesłać na moją skrzynkę ePUAP: {…}
===

IV. Informację również otrzymalismy 6 lutego 2018 r.:

KLIKNIJ TUTAJ: >>> Informacja publiczna – telefony i adresy e-mail – SP_Jasło <<<

View this document on Scribd

V. Porównując te dwa zestawienia (odpowiedzi na pierwszy i drugi wniosek), gołym okiem widać, że wielu pracowników pełniących funkcje publiczne z tego drugiego wykazu (czyli nie konserwatorzy, kierowcy, czy pomoc administracyjna), nie zostało uwzględnionych w odpowiedzi na pierwszy z wniosków (dotyczący wynagrodzeń brutto, wykształcenia, nagród).

Brakuje tam wielu inspektorów, podinspektorów czy głównych specjalistów i to praktycznie z każdego wydziału. Naliczyliśmy w sumie niespełna 60 osób, których nie ujęto w wykazie z wynagrodzeniem i wykształceniem!

Z uwagi na powyższe braki zawnioskowaliśmy do Starostwa Powiatowego w Jaśle o wyjaśnienia i uzupełnienie informacji publicznej, którą nam przekazano (NIEPEŁNĄ).

Nie składamy tym razem skargi na bezczynność z uwagi na niepełną odpowiedź ale liczymy na pilne uzupełnienie informacji publicznej o te osoby, o których informacja nie została zamieszczona.

Zapytaliśmy też, czy aktualny wykaz pracowników widnieje już w BIP SP w Jaśle, a jeśli nie, to kiedy się tam pojawi.

AKTUALIZACJA (17. lutego 2018 r.):

VI. Dnia 17 lutego odebraliśmy przez ePUAP odpowiedź ze Starostwa Powiatowego w Jaśle:

OK-I. 1431.3.2018                                                                                                  Jasło, 2018-02-16 

{…}

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1764 ze zm. )  w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia  11 lutego 2018 r.  o uzupełnienie odpowiedzi w zakresie informacji publicznej udostępnianej na podstawie Pana  wniosków z  dnia 24 stycznia 2018 r. wyjaśniam , co następuje.

We wniosku z dnia 24 stycznia 2018 r. żądał Pan informacji na temat  wysokości wynagrodzeń oraz wykształcenia pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle pełniących funkcje publiczne i taka informacja została Panu przekazana.  

Pana zdaniem wszyscy pracownicy Starostwa zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych pełnią funkcję publiczną i stąd ich dane powinny zostać upublicznione.   Należy jednak wziąć pod uwagę, że zgodnie z aktualnym orzecznictwem dla przypisania przymiotu pełnienia funkcji publicznej wymagane jest każdorazowo badanie zakresu przyznanych danemu pracownikowi uprawnień. Istotne przy tym  jest posiadanie prawa do działania wyraźnie wpływającego na podejmowanie decyzji. Z przeprowadzonej,  na potrzeby rozpatrzenia Pana wniosku o udostepnienie informacji publicznej, analizy posiadanych uprawnień i  przyznanych poszczególnym pracowników Starostwa  kompetencji wynika,
że udostępniono Panu dane w zakresie wynagrodzenia i  wykształcenia  wszystkich pracowników pełniących funkcje publiczne, zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, samodzielnych stanowiskach pracy oraz upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty.  Pozostałych  pracowników, którzy nie mają uprawnień do podejmowania samodzielnych decyzji i rozstrzygnięć oraz którzy działają pod kierownictwem i zgodnie z wskazówkami przełożonych nie można uznać za osobę pełniącą funkcję publiczną.

W odpowiedzi na kolejne pytanie dotyczące udostępnienia danych teleadresowych pracowników Starostwa informuję, że dane te są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaśle – link          

{…i tu znalazł się link do odpowiedzi Starostwa wraz z danymi osobowymi Wnioskodawcy i w załączeniu przedmiotowym wykazem, ale link ten po pierwsze nie jest dostępny dla każdego z obywateli, a oto nam chodziło, by wykaz ten był ogólnodostępny, a po drugie zawiera dane osobowe Wnioskodawcy, więc nawet jakby wykaz miał być ogólnodostępny, to jedynie bez danych osobowych Wnioskodawcy. Wygląda nam to na przysłowiową zabawę w kotka i myszkę ze strony Starostwa – przyp. redakcji}.

                                                                                                         Podpis elektroniczny

                                                                                                             Adam Pawluś

                                                                                                           Starosta Jasielski

VII. W odpowiedzi na to pismo, skierowaliśmy dnia 17 lutego 2018 r. do Starostwa Powiatowego (drogą ePUAP) pismo tej treści:

WNIOSEK

Wniosek o wydanie decyzji ODMOWNEJ (nieudostępnienie inf.publ.)

W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi z dnia 16 lutego 2018 r. (odebranej 17 lutego 2018 r.) UZUPEŁNIAJĄCEJ w kwestii mojego wniosku o udostępnienie informacji publicznej, uprzejmie proszę o pilne wydanie decyzji odmownej w tej kwestii w terminie 7 dni (do 24 lutego 2018 r.), w przeciwnym razie, z uwagi na brak odpowiedzi na część wniosku, zmuszony będę bronić swego prawa do informacji w WSA w Rzeszowie.
 
Przypomnę, że we wniosku z dnia 24 stycznia 2018 r. poprosiłem o informacje na temat wysokości wynagrodzeń oraz wykształcenia pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle pełniących funkcje publiczne ale została mi przedstawiona jedynie część pracowników samorządowych, według mnie niesłusznie przez Starostwo Powiatowe w Jaśle ograniczona. W odpowiedzi na to wniosłem o uzupełnienie informacji (11 lutego 2018 r.), jednakże informacji wciąż nie otrzymałem, stąd też wniosek o wydanie decyzji odmownej, którą proszę przesłać w wersji papierowej na adres korespondencyjny: {…}
 
Z poważaniem!

Podpis elektroniczny

Czekamy zatem na decyzję Starostwa Powiatowego w Jaśle.

===

AKTUALIZACJA (25 lutego 2018 r.):

VIII. Dnia 21 lutego 2018 r. otrzymaliśmy odpowiedź Starosty Jasielskiego poniższej treści:

OK-I. 1431.3.2018                                                                                                  Jasło, 2018-02-21 

 {…}

W odpowiedzi na Pana wniosek  z dnia 17 lutego 2018 r. o wydanie decyzji odmownej w kwestii udzielenia informacji publicznej w zakresie wysokości wynagrodzeń i wykształcenia pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle pełniących funkcje publiczne informuję, że nie mam podstaw prawnych do uwzględnienia Pana wniosku i wydania decyzji odmownej w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z przepisem art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1764 ze zm. ) wydanie decyzji wymagane jest w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Pismem z dnia 6 lutego 2017 r. zn. OK-I. 1431. 3. 2018  udzielono Panu odpowiedzi na wniosek, a tym samym udostępniono Panu żądaną informację publiczną na temat wysokości wynagrodzenia oraz wykształcenia pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle pełniących funkcje publiczne,
co wyklucza możliwość uwzględnienia  Pana wniosku i wydania decyzji o odmowie udostepnienia informacji publicznej.

                                                                                                         Podpis elektroniczny

                                                                                                             Adam Pawluś

                                                                                                           Starosta Jasielski

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2018-02-21 T 14:25:09
Podpis elektroniczny

—–

 
 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.