Suma nagród i premii, wynagrodzenia miesięczne oraz wykształcenie pracowników Urzędu Miejskiego Lubień Kujawski

Korzystając z prawa do informacji, wnioskiem z 8 listopada 2017 r. wnieśliśmy do Burmistrza Lubienia Kujawskiego (województwo kujawsko-pomorskie, powiat włocławski) zapytanie o udostępnienie informacji publicznej sumy nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia odpowiedzi na ten wniosek, wynagrodzenia brutto za miesiąc październik 2017 r. każdego z pracowników UM Lubień Kujawski pełniących funkcje publiczne (czyli wszystkich prócz tych nie pełniących funkcji usługowych, technicznych, jak np. konserwator, palacz c.o., kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu/stanowiska radcy prawnego/USC, itp.) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia. a także zestawienie pracowników UM Lubień Kujawski pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska) z podziałem na Referat/Stanowisko (itd.) wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (+ specjalność, + ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy) tego pracownika, wedle przykładowego, rekomendowanego przez nas wzoru. Informację otrzymaliśmy, ale nie obyło się bez odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku.

I. Tak jak wspomnieliśmy, w treści naszego wniosku z 8 listopada 2017 r. (wysłana za pomocą e-maila) poprosiliśmy Burmistrza Lubienia Kujawskiego o udostępnienie informacji w zakresie:

– wysokość (kwoty) sumarycznie nagród i premii wypłaconych wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia odpowiedzi na ten wniosek, spełniającej w pełni powyższe żądanie Wnioskodawcy w ujęciu rocznym (2015, 2016, 2017), w rozbiciu na poszczególne komórki organizacyjne.

– wynagrodzenia brutto za miesiąc październik 2017 r. każdego z pracowników UM Lubień Kujawski pełniących funkcje publiczne (czyli wszystkich prócz tych nie pełniących funkcji usługowych, technicznych, jak np. konserwator, palacz c.o., kierowca, osoby sprzątające, itp.) z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu/stanowiska radcy prawnego/USC, itp.) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia.

– zestawienie pracowników UM Lubień Kujawski pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska) z podziałem na Referat/Stanowisko (itd.) wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły (+ specjalność, + ewentualnie nazwa kierunku ukończonych studiów podyplomowych – jeśli dotyczy) tego pracownika, wedle przykładowego, rekomendowanego przeze mnie wzoru:

1) Referat A – Pracownik X Y – kierunek: prawo (Uniwersytet XY) – studia podyplomowe: dziennikarstwo (Uniwersytet WZ)

2) Referat A – Pracownik Z W – kierunek: ochrona środowiska (Uniwersytet WZ)

3) Referat B – Pracownik T R – kierunek: informatyka (TR)

4) Stanowisko ds. …. – Pracownik U D – kierunek: finanse i rachunkowość – specjalność: rachunkowość

Informację proszę przekazać bez zbędnej zwłoki.

II. Dnia 20 listopada 2017 r. przyszła odpowiedź następującej treści (suwak po prawej stronie):

View this document on Scribd

Źródło: Odpowiedź na wniosek

III. Wobec tego, że była to odpowiedź niepełna na nasz wniosek, 22 listopada 2017 r. odpisaliśmy tak:

Dziękuję za tę informację, jednakże proszę o pilne uzupełnienie wniosku o dane dotyczące wszystkich osób pełniących funkcje publiczne w urzędzie a nie jedynie tylko tych podanych (wybranych).
Oczekuję informacji dotyczących wynagrodzenia brutto wszystkich pozostałych pracowników z imienia i nazwiska, którzy nie pełnią funkcji jedynie usługowych.
 
Zgodnie z definicją legalną Osoby Pełniącej Funkcję Publiczną (kodeks karny, art. 115):
 
§ 19. Osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową.

IV. W odpowiedzi, 28 listopada 2017 r. wezwano nas do uzupełnienia wniosku:

 Dzień dobry
 
W załączeniu przesyłam wezwanie do uzupełnienia wniosku .
.
Jednocześnie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego wezwania.
 
Danuta Bujalska
insp.ds.kadr i płac
 
Załącznik: 
 

V. My z kolei – odpowiadając na wezwanie tego samego dnia – podaliśmy adres do prowadzenia dalszej korespondencji.

VI. Następnie 14 grudnia 2017 r. otrzymaliśmy w wersji papierowej decyzję odmowną Burmistrza Lubienia Kujawskiego:

VII. Odwołaliśmy się od tej decyzji, zgodnie z właściwością, do SKO we Włocławku (za pośrednictwem Burmistrza Lubienia Kujawskiego).

Treść naszego odwołania można przeglądnąć tutaj:

 
Źródło: TUTAJ

VIII. W odpowiedzi na to odwołanie, Burmistrz odpowiedział do SKO następująco:

IX. Ostatecznie, zgodnie z naszymi przewidywaniami, SKO we Włocławku stanęło na wysokości zadania (pod względem jawności) i uchyliło w całości powyższą decyzję Burmistrza Lubienia Kujawskiego oraz przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia:

X. Burmistrz Lubienia Kujawskiego w odpowiedzi na decyzję SKO we Włocławku, dnia 26 stycznia 2018 r. zdecydował się na krok ku jawności wynagrodzeń pracowników pełniących funkcje publiczne i udostępnił nam w końcu te informacje. Dziękujemy, tylko szkoda, że dopiero po 2,5 miesiącach, po wymianie korespondencji, oraz angażowaniu pracowników SKO i urzędu…

Podobnie było ze sprawą Pucka (TUTAJ), gdzie po „bojach” (w  tym w WSA w Gdańsku), starosta po ponad pół roku od złożenia wniosku udostępnił informacje na temat miesięcznych zarobków prawie 100 pracowników starostwa.

Ale wracając do Lubienia Kujawskiego… Oto pełna odpowiedź na nasz wniosek.

Dzień dobry
 
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana wniosek z dnia 08.11.2017 r.
 
D.Bujalska
insp. ds kadr i płac
 
Załącznik:
 

Jednym słowem:

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.