Świetlica w Załężu

02100_0793_zalezeNasza świetlica w Załężu znajdująca się w Domu Ludowym, powstała w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich i w ramach środków z Programu funkcjonowała przez rok (2009 r.). W ramach realizacji tego programu świetlica zapewniała opiekę wychowawczą połączoną z zajęciami plastycznymi i sportowo – rekreacyjnymi.

Świetlica została przyjęta z dużym zadowoleniem przez dzieci i młodzież. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach i wycieczkach organizowanych przez opiekuna, przez co mogły rozwijać swoje zainteresowania, a co ważne uczyły się współpracy i pozytywnych relacji w grupie. Kolejnym etapem było napisanie projektu przez Gminny Ośrodek Kultury w ścisłej współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Załężu, złożonego do Lokalnej Grupy Działania ”Nowa Galicja”, a umożliwiającego dalsze funkcjonowanie świetlicy. Dzięki projektowi „Aktywne działania na rzecz rozwoju miejscowości Załęże, szansą na lepsze jutro” udało się pozyskać środki na prowadzenie świetlicy, w ramach których odbyły się, między innymi, zajęcia rzeźbiarskie, taneczne i fotograficzne. Oprócz tego miały miejsce także warsztaty rękodzielnicze i kulinarne, które prowadziły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, nawiązując przy tym więzi międzypokoleniowe i pozytywne relacje, dzieląc się doświadczeniami i wiedzą. Projekt zakończył się 31 grudnia 2010 roku i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszej miejscowości. Koło Gospodyń Wiejskich w Załężu ma doświadczenie w zdobywaniu grantów na wakacje dla dzieci – udało nam się pozyskać dwukrotnie środki z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu „Pożyteczne Wakacje 2009 i 2010 – Moja wieś najpiękniejsza” na projekty edukacyjne pod hasłem ,,Ogród zabaw” i ,,Pomagając innym, stajesz się lepszym.” Koło Gospodyń Wiejskich we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury organizuje Pikniki Rodzinne w naszej miejscowości. KGW odgrywa kluczową rolę w działaniu Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych ,,AKACJA’’, ponieważ Przewodnicząca KGW Załęże jest jednocześnie Prezesem „AKACJI”. Stowarzyszenie to zostało zarejestrowane 12 kwietna 2010 roku i jest jedyną organizacją pozarządową działającą na terenie gminy Osiek Jasielski. Stowarzyszenie ,,AKACJA’’ realizowało dwa projekty w świetlicy, na które środki zostały pozyskane z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Pierwszy program odbywał się pod hasłem ,,Terapia, nauka ,zabawa ‘’, a drugi – ,, Pożytecznie, zdrowo i aktywnie spędzam wolny czas’’, zakończył się 30 czerwca tego roku. W ramach tych projektów realizowane były zajęcia socjoterapeutyczne, plastyczne, kulinarne, biblioterapia, wycieczki do instytucji kultury i rozrywki oraz zajęcia rekreacyjno- sportowe.

Zrzeszając się w Stowarzyszenie naszym celem jest usamodzielnienie się w pozyskiwaniu środków na realizację zadań w dziedzinie kultury i edukacji. W chwili obecnej naszym priorytetowym celem jest dalsze utrzymanie funkcjonowania pracy świetlicy wiejskiej w Załężu, ponieważ do tej pory przynosi to pozytywne i korzystne efekty zarówno dla dzieci i młodzieży, jak też mieszkańców miejscowości aktywnie włączających się w rozwój miejscowości a także gminy.

Źródło: Marta Łaba


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.