Uchwała Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

UrządOsiekJasielskiPrzedstawiamy Uchwałę Nr XXVII/165/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr XXVII/165/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.), Rada Gminy Osiek Jasielski uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się górne stawki opłat za:

a) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 13,20 zł kwartalnie, od każdej osoby faktycznie zamieszkałej na terenie nieruchomości,

b) odbiór segregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 8,89 zł kwartalnie, od każdej osoby faktycznie zamieszkałej na terenie nieruchomości,

c) górną stawkę opłat za usuwanie i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności ustala się w wysokości: 165,00 zł kwartalnie,

d) opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości: 26,70 zł za 1 m3 łącznie z transportem

2. Do stawek określonych w ust. l należy doliczyć podatek od towarów i usług

§2

Przez właścicieli nieruchomości, określonych w § 1 rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości

w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek Jasielski.

§4

Traci moc Uchwała Nr XIV/72/2011 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych łącznie z transportem nieczystości ciekłych.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

 

Źródło:
UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.