W poszukiwaniu korzeni – wizyta sióstr Bal w Załężu

_IMG_8961W dniach 24–25 lipca 2013 roku Załęże odwiedziły trzy siostry z Ameryki. Pani Virginia, Gerry i Carol pochodzą z rodziny Balów i przyjechały do Polski w poszukiwaniu swoich korzeni.  Urodziły się i wychowały w Nowym Jorku, ale ich przodkowie pochodzą z Polski. Dziadek Pań, Bartłomiej Bal wyemigrował zarobkowo do USA na przełomie XIX i XX wieku wraz z dwoma braćmi Mikołajem i Maciejem, tam osiedlili się, pracowali i założyli rodziny. Siostry Bal od dwudziestu lat gromadzą informacje o swoich przodkach, od wielu też lat planowały wspólną podróż do Polski i odwiedziny rodzinnych stron dziadka. Zależało im na skonfrontowaniu informacji, które dotychczas znalazły z nowymi faktami. Zanim dotarły do Załęża, spędziły prawie dwa tygodnie podróżując po południowej Polsce. Przez cały czas towarzyszył im przewodnik Pan Zenon Znamirowski, który poprzez stronę www.polishorigins.com organizuje zwiedzanie terenów dawnej Galicji i służy wiedzą i pomocą w odtwarzaniu chronologii rodziny. Na trasie wycieczki znalazły się m.in.: skansen w Sanoku, pałac w Łańcucie, Zakopane, spływ Dunajcem, Kraków, Wieliczka, Karpacka Troja, Bardziejów na Słowacji. Ostatnie dni dwutygodniowej podróży spędzone w Nowym Żmigrodzie i Załężu były równie intensywne i zaskoczyły nowymi ustaleniami. Dzięki pomocy Pana Zenona udało im się dotrzeć do ksiąg parafialnych w Samoklęskach i dawnych rejestrów w Nowym Żmigrodzie, skąd pochodzili ich pradziadkowie, m.in. z rodziny Myczkowskich. Odwiedziły też miejscowość Czekaj. Pradziadkowie pań Bal mieszkali w Markuszce. Ta gałąź stanowi ważną część historii rodziny. Okazuje się, że w Załężu mieszkają dzisiaj potomkowie siostry Bartłomieja, Petroneli Bal. W ustaleniu tych danych pomocne okazały się księgi parafialne Załęża, które życzliwie udostępnił proboszcz ks. Józef Pańczuk. Goście spotkali się z nim w środę, 24 lipca 2013 r. Ksiądz Józef pokazał siostrom zapisy dotyczące Petroneli i jej braci. Był to dla nich wzruszający moment. Wcześniej zwiedziły stary kościół parafialny, gdzie znajduje się chrzcielnica, przy której z pewnością chrzczony był ich dziadek. Wysłuchały opowieści związanych z naszym starym, pięknym kościołem, legendy o dawnym Załężu, zwiedziły także nowy kościół, poświęcając czas na krótką modlitwę. W tym miłym spotkaniu towarzyszył nam– i służył pomocą jako tłumacz – ks. Darek Misiołek, który przebywał w tym czasie na wakacjach w Załężu. Panie Bal przekazały także proboszczowi datek na renowację starego kościoła. Nazajutrz, 25 lipca 2013 r., panie spotkały się z żyjącymi krewnymi w Załężu: Panią Marią Bubniak, Panią Marią Mastej z Markuszki i Panem Stanisławem Mastejem. Siostry Bal opowiadały o swoim dziadku, przywiozły kopie zdjęć i starych dokumentów, ciekawe były życia w dawnym Załężu oraz tego, jak żyje się ich krewnym w dzisiejszej Polsce, jakie były koleje ich rodzin, losów ich dzieci. Kolejne elementy układanki rodzinnego drzewa genealogicznego Balów zostały tym samym uzupełnione o właściwe daty, imiona i nazwiska. Po tym miłym spotkaniu, siostry chciały zobaczyć naszą rzekę i „ławę”, którą znały już z fotografii oglądanych na stronie www.zaleze.com (Pani Virginia Bal Minardi skontaktowała się z nami za pośrednictwem portalu).

W drodze powrotnej do Nowego Żmigrodu zatrzymały się jeszcze na moment w Markuszce przy miejscu, w którym wiele, wiele lat temu stał rodzinny dom siostry ich dziadka – Petroneli.

Wizyta ta wyjaśniła wiele znaków zapytania, jeśli chodzi o losy rodziny Balów, ale przyniosła również nowe tropy do zbadania. Cieszymy się, że mogliśmy towarzyszyć siostrom Bal wraz z Panem Zenonem Znamirowskim w ostatnim etapie podróży do ich rodzinnych stron, pokazać im współczesne Załęże i spróbować opowiedzieć o Załężu i okolicach z czasów, gdy żyli tu ich pradziadkowie.

Poniżej przedstawiamy wybrane zdjęcia z wizyty w Załężu, a więcej fotografii można znaleźć na naszej stronie w Galerii zdjęć.

Więcej zdjęć – >> kliknij tutaj <<

Pamiątkowy film z odwiedzin w Załężu:

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=VxaoPYOcIo4″]

English version:

In Search of Roots – the Visit of the Bal Sisters in Załęże

On 24-25 July 2013 three sisters from the United States. Mrs Virginia, Gerry and Carrol come from the Bal family  and came to Poland in search of their roots. They were born and were brought up in New York but their predecessors come from Poland. Their grandfather, Bartłomiej Bal and two of his brothers Mikołaj and Maciej emigrated to the U.S for the purposes of seeking employment at the turn of the 20th century. They settled down, worked and raised their own families there. The Bal sisters have been gathering information about their predecessors for twenty years as well as they have planned a common trip to Poland and visiting their grandfather’s homeland for many years. They wanted to confront information they had already found with new facts.

Before they reached Załęże, they spent two weeks travelling in south Poland . They were accompanied by a guide Mr Zenon Znamirowski, who organizes sightseeing in former Galicia via the website www.polishorigins.com and offers his knowledge and help with reconstruction of the chronology of the family. The route of the trip included: heritage park in Sanok, Łańcut Castle, Zakopane, Dunajec river tour, Kraków, Wieliczka, Carpathian Troy Open-Air Museum, Bardziejow in Slovakia. The last two days of the two-week trip spent in Nowy Żmigród and Załęże were equally intense and surprised with new fact-findings.

Thanks to Mr Zenon’s help they managed to get to the parish records in Samokleski and old records in Nowy Żmigród where their great-grandparents came from, e.g. from the Myczkowski family. The sisters’ great-grandparents lived in Markuszka. This branch is an important part of the family’s history. It appears that ancestors of Bartłomiej’s sister, Petronela Bal, live in Załęże nowadays. Załęże parish records, which were kindly facilitated by the parson father Józef Pańczuk,  appeared helpful with establishing this data. The guests met him on Wednesday, 24 July 2013. Father Józef showed the sisters records concerning Petronela and her brothers. It was a very moving moment for them. They had visited the old parish church, where there is a  font in which their grandfather was undoubtedly baptized. They listened to stories related to our old, beautiful church, legends about old Załęże and they visited the new church where they devoted some time for a short prayer. Father Darek Misiołek, who was on holiday in Załęże at the time,  accompanied us in this nice meeting and helped us as an interpreter. The Bal sisters gave the parson an offering for the renovation of the old church. The next day, 25 July, the sisters met the living relatives in Załęże: Mrs Maria Bubniak, Maria Mastej from Markuszka and Mr Stanisław Mastej. The Bal sisters told them about their grandfather, brought copies of pictures and old documents. They were courious about the life in old Załęże,  about how their relatives experience living in contemporary Poland and what  their families’ and children’s vicissitudes were. Next elements of the genealogical tree of the bal family were this way completed with dates, names and surnames.

After this pleasant meeting, the sisters wanted to see our river and the bench which they had known from the pictures viewed on www.zaleze.com website (Mrs Virginia Bal Meinardi contacted us via the website). On the way back to Nowy Żmigród they stopped in Markuszka for a while, at a place where Petronela’s -their grandfather’s sister’s – family house used to stand many years before.  The visit answered many questions concerning the Bal family’s lot but brought new tracks to explore as well.

We are happy that we could accompany the Bal sisters together with Mr Zenon Znamirowski in the last stage of the trip to their grandfather’s homeland, show them contemporary Załęże and try to tell them about Załęże and surrounding villages from the time when their great-grandparents lived.

Tłumaczenie:
Paulina Zygmunt


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.