Wniosek radnego Marka Kiełbasy do Przewodniczącego Rady w sprawie odstąpienia od głosowania nad nagrywaniem sesji

bip logo 2Po kilku ostatnich głosowaniach nad tym, czy sesja Rady Gminy Osiek Jasielski ma być nagrywana czy też nie, jeden z radnych Gminy Osiek Jasielski Pan Marek Kiełbasa wystosował wniosek do Przewodniczącego Rady Gminy Osiek Jasielski Pana Piotra Wojdacza, by odstąpić od pomysłu głosowania radnych nad tym, czy sesję nagrywać, czy też nie. W wielu gminach sesje nagrywane są na video lub audio bez jakiegokolwiek pytania się radnych o zdanie. Po prostu dla jawności życia publicznego. Czy to znaczy, że w Gminie Osiek Jasielski niektórzy radni próbują ukryć czasem coś przed mieszkańcami?

Radny Marek Kiełbasa dnia 28 lipca 2014 roku złożył do Przewodniczącego Rady Gminy wniosek o poniższej treści:

 

Przewodniczący Rady Gminy w Osieku Jasielskim

Pan Piotr Wojdacz

       

     Wniosek:

Dotyczy wyłączenia z porządku obrad od dnia 28.07.2014 głosowania dotyczącego nagrywania posiedzeń sesji Rady Gminy w Osieku Jasielskim.

     Uzasadnienie:

Art. 61 Konstytucji RP stanowi, że:

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (…)

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

Ponadto w art. 11b. ustawy o samorządzie gminnym zawarty jest przepis, że:

1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

Statut Gminy Osiek Jasielski w Rozdz. III § 36 pkt 2 mówi wyraźnie :

Przebieg sesji może być nagrany na taśmę magnetofonową po uzyskaniu akceptacji rady gminy.

Zapis ten nie tylko narusza zapisy i ustawy aktów nadrzędnych czyli Konstytucji RP oraz Ustawy o Dostępie Do Informacji Publicznej z 6 września 2001 r. , ale również analizując dokładnie treść tego zapisu, dotyczy on taśmy magnetofonowej (de facto, której od wielu lat się nie używa) – natomiast nie mówi on o żadnym innym nośniku.

Wnioskuję zatem do Wysokiej Rady – skoro zapis powyższy jest nieaktualny i sprzeczny z ustawami nadrzędnymi aby zaopiniować mój wniosek pozytywnie i nie narażać Wysokiej Rady na zbędną i niepotrzebną kompromitacje.

(list z wnioskiem został przez radnego przesłany do naszej redakcji)

O problematycznej sprawie nagrywania sesji pisaliśmy również w artykule z dnia 8 lipca 2014 r. (tutaj: Protokół Nr XLV/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 marca 2014 roku).

Wówczas opublikowaliśmy informację z protokołu, z treści którego wynikało, że Przewodniczący Rady zakazał radnemu Kiełbasie nagrywania na swój nośnik sesji rady gminy.

O komentarz w sprawie zakazu rejestrowania audio sesji przez jednego z radnych poprosiliśmy Krzysztofa Izdebskiego, eksperta prawnego z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska – największej pozarządowej organizacji w Polsce zajmującej się jawnością życia publicznego i ułatwianiem obywatelom dostępu do informacji publicznej:

Prawo rejestracji dźwięku i obrazu z posiedzeń sesji rady gminy gwarantuje w pierwszym rzędzie art 61 ust. 2 Konstytucji RP. Akt ten jest oczywiście aktem nadrzędnym nie tylko w stosunku do statutów gmin, ale również w stosunku do ustawy o dostępie do informacji publicznej. A zatem dyskusja radnych na temat możliwości nagrywania przebiegu sesji rady w oparciu o przepisy statutu czy ustawy musi zostać uzupełniona o to konstytucyjne uprawnienie. Prawo może podlegać w wyjątkowych sytuacjach (art. 61 ust. 3) ograniczeniu, ale należy pamiętać, że są to bardzo wąsko rozumiane wyjątki od zasady jawności. Radni nie mogą, ot tak sobie, wyłączać działania przepisów Konstytucji. Nie mogą również kwestionować nagrywania przebiegu sesji z uwagi na ochronę wizerunku. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyłącza spod ochrony wizerunek osób wykonujących funkcje publicznestwierdza Krzysztof Izdebski.

Pragniemy podkreślić, iż Art. 61 Konstytucji RP stanowi o tym, że:

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (…)

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

Ponadto w art. 11b. ustawy o samorządzie gminnym zawarty jest przepis, że:
1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.