Wnioski o udostępnienie wykazów pracowników zatrudnionych w urzędach (AKTUALIZACJA)

crowd-1380889-mJako redakcja portalu zaleze.com skierowaliśmy do kilku urzędów w okolicy wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie imion, nazwisk, adresów e-mail, telefonów, numerów pokoi wszystkich pracowników urzędu wraz z podaniem nazwy stanowiska każdego z pracowników oraz komórki organizacyjnej, w której dany pracownik jest zatrudniony (do jednego z urzędów nie wnioskowaliśmy o adresy e-mail i numery pokoi). Zaproponowaliśmy przykładowy wzór, wedle którego taki wykaz mógłby nam zostać udostępniony. Czekamy na odpowiedzi.

Wnioski skierowaliśmy do:

1) Urząd Gminy w Osieku Jasielskim – data: 23 lutego 2015 r. -> INFORMACJA UDOSTĘPNIONA 9 marca 2015 r.

2) Urząd Miasta Krosna – data: 3 marca 2015 r. (odczyt: 3 marca 2015 r.) – ponowienie wniosku 10 marca 2015 r., 13 marca 2015 r. – odpowiedź z dnia 13 marca 2015 r. – przedłużenie?) – WCIĄŻ BRAK PEŁNEJ ODPOWIEDZI – wydłużyliśmy ostateczny termin odpowiedzi do 20 marca 2015 r. – UM Krosno wydłużył odpowiedź do 20 kwietnia 2015 r. – termin minął, dnia 21 kwietnia 2015 roku ponowiliśmy wniosek (przypomnienie) – INFORMACJA UDOSTĘPNIONA 21 kwietnia 2015 r.

3) Urząd Miasta Jasło – data: 3 marca 2015 r. (odczyt: 4 marca 2015 r.; odpowiedź z dnia 10 marca 2015 r. – przedłużenie przez urząd do 30 kwietnia 2015 r.) -> nasza odpowiedź na przedłużenie -> INFORMACJA UDOSTĘPNIONA 17 marca 2015 r.

4) Starostwo Powiatowe w Jaśle – data: 3 marca 2015 r. – ponowienie wniosku dnia 10 marca 2015 r., 13 marca 2015 r. -> INFORMACJA UDOSTĘPNIONA 17 marca 2015 r.

5) Urząd Gminy Nowy Żmigród – data: 4 marca 2015 r. (odczyt: 5 marca 2015 r.); -> INFORMACJA UDOSTĘPNIONA 9 marca 2015 r.

6) Urząd Gminy Dębowiec – data: 9 marca 2015 r. – INFORMACJA UDOSTĘPNIONA 23 marca 2015 r.

Wedle art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odpowiedź na wniosek powinna być udzielona niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten można wydłużyć do 2 miesięcy.

W Postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 stycznia 2015 r., wskazano, że:

Zgodnie z tym przepisem udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Z jego treści nie można zatem wywodzić, że organ w takim przypadku każdorazowo ma 14 dni na dokonanie wskazanej czynności, skoro podstawowym kryterium dochowania wskazanego w tym przepisie terminu jest ustalenie, czy udostępnienie żądanej informacji nastąpiło bez zbędnej zwłoki.

Warto zwrócić również uwagę na to, co wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 września 2012 r., sygn. akt I OSK 1135/12, zgodnie z którym „1. Podmiot udostępniający informację publiczną nie może w sposób dowolny uzasadniać niedotrzymania terminu określonego w art. 13 ust. 1 u.d.i.p. W grę mogą wchodzić jedynie takie powody, które są bezpośrednio związane z opóźnieniem w udostępnieniu konkretnej informacji publicznej.”

Najprawdopodobniej każdy urząd taki wykaz nie tylko posiada, ale i aktualizuje na bieżąco. Wydaje się zatem, że nie będzie stanowić szczególnego problemu udostępnienie go bez zbędnej zwłoki.

W gminie Osiek Jasielski, odpowiedzi na wniosek w sprawie wykazu pracowników urzędu oczekujemy już dziewiąty dzień… (patrz AKTUALIZACJA poniżej). W dodatku akurat ten wniosek nie zawierał prośby o dodatkowe podanie adresów e-mail oraz numerów pokoi pracowników. Dotyczył on samych imion, nazwisk i przyporządkowania komórek organizacyjnych, w których pracownicy są zatrudnieni. Mimo tego, odpowiedzi jeszcze nie otrzymaliśmy.

Ale cierpliwie czekamy.

Dla dobrego przykładu podajemy, że wykazy pracowników publikuje na swoich stronach wiele urzędów:  w Tychach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Mielnie, Szczecinie, Włocławku, Bełchatowie, Krakowie, Skarżysku

__

AKTUALIZACJA (9 marca 2015 r.)

UG NOWY ŻMIGRÓD

1) Pierwsza odpowiedź nadeszła dziś z UG w Nowym Żmigrodzie (niestety w mailu nikt się nie podpisał…, ale za to przyszła dość szybko, bo po 4 dniach):

Szanowny Panie

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję iż wnioskowane informacje są udostępnione na stronach BIP Urzędu Gminy Nowy  Żmigród http://www.bip.nowyzmigrod.pl/ :

Organizacja urzędu Link: http://bip.nowyzmigrod.pl/?bip=1&cid=31&bsc=N
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych symbol OSS: http://bip.nowyzmigrod.pl/?bip=1&cid=187&bsc=N
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska symbol IOŚ: http://bip.nowyzmigrod.pl/?bip=1&cid=188&bsc=N
Budżetu i Finansów symbol BF: http://bip.nowyzmigrod.pl/?bip=1&cid=189&bsc=N

Z wyrazami szacunku


Urząd Gminy Nowy Żmigród
ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród
tel. 13 441 56 05, fax.: 13 44 826 37
www.nowyzmigrod.eu, gmina@nowyzmigrod.eu

UG OSIEK JASIELSKI

2) Druga odpowiedź, również dziś, nadeszła z UG w Osieku Jasielskim (urząd potrzebował aż 14 dni na przygotowanie i wysłanie tej odpowiedzi):

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 23.02.2015 r. poniżej przedstawiam wykaz zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim:

 • Mariusz Pykosz – Wójt Gminy,
 • Krzysztof Pec – Skarbnik Gminy,
 • Sylwia Twardzik – Sekretarz Gminy,

Referat Organizacyjno-Administracyjny:

 • Tomasz Zięba – Inspektor,
 • Anna Gliwa – Inspektor,
 • Danuta Pawlak – Inspektor,
 • Monika Brniak – Podinspektor,
 • Ilona Stachurska – Młodszy Referent,
 • Barbara Kmiecik – Młodszy Referent,

Referat Finansowo-Budżetowy:

 • Zofia Świątek – Inpektor,
 • Maria Twardzik – Inspektor,
 • Bożena Świątek – Inspektor,
 • Monika Władyka – Inspektor,
 • Magdalena Marek – Podinspektor,
 • Anita Mastaj – Podinspektor,
 • Małgorzata Matuszyk – Podinspektor,
 • Małgorzata Bilska – Młodszy Referent,
 • Justyna Urban – Młodszy Referent,

Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 • Mateusz Buczyński – Kierownik Referatu,
 • Anna Puc – Inspektor,
 • Jadwiga Ciężabka – Inspektor,
 • Jacek Stanek – Podinspektor,
 • Edyta Trzebińczyk – Młodszy Referent,
 • Ewa Kmiecik – Młodszy Referent,

Referat Spraw Obywatelskich wraz z Urzędem Stanu Cywilnego:

 • Teresa Ropa – Inspektor,
 • Stanisława Socha – Inspektor,
 • Ewelina Socha – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
 • Małgorzata Dereniowska – Młodszy Referent.

__

AKTUALIZACJA (10 marca 2015 r.):

UM JASŁO

3) Trzecia w kolejności odpowiedź przyszła dnia 10 marca 2015 r. z Urzędu Miasta Jasła. Jej treść i nasza odpowiedź poniżej.

Wykaz_Jaslo (1)

 

Jako, że odpowiedzi oczekujemy nie za wskazane 7 tygodni, ale niezwłocznie, poprosiliśmy Urząd o pilną odpowiedź, gdyż nieudostępnienie posiadanej informacji publicznej w takim zakresie, który nie wymaga żadnych dodatkowych działań urzędu, wymusi skierowanie przeze naszą redakcję skargi na bezczynność do WSA w Rzeszowie.

Czekamy na odpowiedź ze strony UM Jasło.

__

AKTUALIZACJA (13 marca 2015 r.):

UM KROSNO

4) Czwarta w kolejności odpowiedź nadeszła z UM Krosno (po naszym ponowieniu wniosku dnia 10 marca i 13 marca 2015 r.). Oto jej treść:

OK.1431.24.2015.F

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 3 marca 2015 r. informuję, że wykaz wydziałów/biur i kierujących nimi naczelników/kierowników wraz z numerami telefonów naczelników/kierowników i adresami e-mailowymi wydziałów/biur znajduje się na stronie www.krosno.pl w zakładce kontakt. Natomiast struktura Urzędu oraz pełny wykaz pracowników zamieszczony jest na tronie BIP Urzędu Miasta Krosna – link http://www.bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-99 .
Pod koniec lutego br. podjęte zostały działania w zakresie aktualizacji i wprowadzenia zmian strony internetowej www.krosno.pl, na której istniejące informacje zostaną uszczegółowione poprzez podanie:
– nazwy wydziału
– dokładnego adresu wydziału
– naczelnika wydziału/ kierownika biura
– jego danych kontaktowych : nr pokoju, piętro, nr telefonu, adres e-mail, zakres spraw.
Podany zostanie również pełny wykaz wszystkich pracowników danego wydziału/biura wraz z podaniem danych kontaktowych podanych powyżej.
Jeżeli nie wystąpią problemy natury informatyczno-technicznej to wskazane wyżej informacje powinny pojawić się w terminie do 30 dni na stronie www.krosno.pl na podstronie Urząd Miasta Krosna.

Maciej Gernand
Urząd Miasta Krosna

__

AKTUALIZACJA (16 marca 2015 r.):

UM JASŁO

3.1) Z Urzędu Miasta Jasło otrzymaliśmy odpowiedź zawierającą wykaz pracowników urzędu z podziałem na nazwiska (bez podania imion, a jedynie inicjałów), numery pokoi, nazwy stanowisk oraz komórek organizacyjnych i numery wewnętrzne telefonów służbowych stacjonarnych. Nie podano adresów e-mail pracowników, a jedynie ogólne adresy mailowe wydziałów. Wobec powyższego dnia 17 marca 2015 r. napisaliśmy do urzędu kolejnego maila o ujawnienie imion pracowników oraz adresów służbowych e-mail.

UM KROSNO

4.1) Wysłaliśmy do UM Krosna maila z zaznaczeniem, że oczekujemy na złożony wniosek odpowiedzi aktualnej, czyli na obecny stan, a nie tego co będzie (albo i nie) za kilka tygodni. W dodatku wskazaliśmy, że jutro (czyli 17 marca 2015 r.) mija dwa tygodnie od dnia otrzymania przez UM Krosno wniosku, ale uznaliśmy, że poczekamy jeszcze do najbliższego piątku na pełną odpowiedź.

__

AKTUALIZACJA (17 marca 2015 r.):

UM JASŁO

3.2) UM Jasło w odpowiedzi z dnia 16 marca 2015 r. przesłał nam zaktualizowany wykaz pracowników z danymi, o które prosiliśmy. Wykaz pracowników można pobrać stąd:

>> Wykaz pracowników Urzędu Miasta Jasło

 

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE

 5) Tego samego dnia nadeszła odpowiedź ze Starostwa Powiatowego w Jaśle. Wykaz pracowników można pobrać stąd:

>> Wykaz pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle

__

AKTUALIZACJA (23 marca 2015 r.):

URZĄD GMINY DĘBOWIEC

6) Kolejna odpowiedź nadeszła z Urzędu Gminy Dębowiec (w 14 dniu od złożenia wniosku):

>> Wykaz pracowników Urzędu Gminy w Dębowcu

AKTUALIZACJA (21 kwietnia 2015 r.):

URZĄD MIASTA KROSNO

7)  Po przypomnieniu kolejny raz oraz wskazaniu przekroczenia terminu na odpowiedź, dnia 21 kwietnia 2015 roku UM Krosno nadesłał plik o nazwie „Lista pracowników UMK – stan na 17 kwietnia 2015_2.xls” z wykazem pracowników urzędu. Zanonimizowaniu poddaliśmy imiona i nazwiska osób świadczących jedynie pomoc administracyjną, kierowców, sprzątaczek, itp.

>> Wykaz pracowników Urzędu Miasta Krosna
>> Wykaz pracowników udostępniony w BIP UM Krosno

 

 

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.