Wójt Gminy Osiek Jasielski zobowiązany przez WSA w Rzeszowie do udzielenia odpowiedzi na wniosek obywatela

pobrany plikPrezentujemy Państwu sentencję wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, która odbyła się w dniu 27 maja 2015 r. a dotyczyła nieudostępnienia obywatelowi przez Wójta Gminy Osiek Jasielski informacji publicznej w pełnym zakresie. Treść sentencji: „Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Elżbieta Mazur – Selwa Sędziowie WSA Krystyna Józefczyk /spr./ WSA Joanna Zdrzałka Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Mazurek – Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2015 r. sprawy ze skargi K. B. na bezczynność Wójta Gminy […] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. zobowiązuje Wójta Gminy [….] do udzielenia odpowiedzi na wniosek w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt; II. stwierdza, że bezczynność nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa; III. zasądza od Wójta Gminy […] na rzecz skarżącego K. B. kwotę 100 zł /słownie: sto złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.”

Treść sentencji wyroku dostępna jest w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych: II SAB/Rz 31/15 – Wyrok WSA w Rzeszowie

Sprawę opisaliśmy w artykule: Obywatel złożył skargę na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski. Jutro rozprawa w rzeszowskim WSA.

Poprosiliśmy zarówno Wójta Gminy Osiek Jasielski jak i obywatela, który złożył skargę do WSA o komentarz do tej sprawy.

Czekamy na odpowiedzi.

AKTUALIZACJA (30 maja 2015 r.):

Otrzymaliśmy komentarz Obywatela w tej sprawie:

Szanowna Redakcjo, 
W nawiązaniu do przesłanej prośby o przesłanie komentarza do sprawy z wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 27 maja 2015 roku sygn. akt. II SAB/Rz 31/15 z mojej skargi na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski informuję co następuje.Prawo dostępu do informacji publicznej jest jednym z najważniejszych praw w katalogu praw obywatelskich i politycznych. Z tego względu jestem rozczarowany działaniem Wójta, który nie potrafił zrozumieć, a może raczej nie chciał zrozumieć prostego wniosku o udostępnienie informacji. To niedopuszczalne, aby uzyskanie tak prostych informacji zajmowało tyle czasu. Tym gorzej, że wymagało zaangażowania nawet sądu, aby Wójt postępował zgodnie z prawem. Ta sytuacja głęboko godzi w moje zaufanie co do profesjonalizmu Jego działalności.W innych gminach standardem jest, aby takie dane publikować na stronie internetowej urzędu. Przez dynamicznie rosnącą liczbę urzędów treść publikowanych rejestrów umów jest także publikowana na stronach internetowych tych urzędów. Ponad 150 instytucji już dziś takie dane publikuje.Mam nadzieję, że Wójt Gminy Osiek Jasielski wyciągnie odpowiednie wnioski z orzeczenia sądu, a informacja zostanie udostępniona niezwłocznie.

Stosowanie wydaje się także podjęcie odpowiednich kroków, aby takie sytuacje już więcej w przyszłości się nie powtórzyły. Aby ostatecznie zapobiec takim sytuacjom w zakresie umów chciałbym, aby w BIP Gminy Osiek Jasielski zamieszczono rejestr umów, to jest powszechnie dostępne zestawienie w formie tabeli podlegającej bieżącej aktualizacji w okresie miesiąca i zawierającej podstawowe informacji o wszystkich umowach zawieranych przez wszystkie komórki organizacyjne urzędu. W tym rejestrze umów powinny się znaleźć co najmniej następujące rubryki: (i) data zawarcia umowy, (ii) przedmiot umowy, (iii) podmiot, z którym zawarto umowę, (iv) wartość umowy, (v) okres obowiązywania umowy, (vi) komórkę Urzędu z jakiej działalnością wiąże się zawarcie umowy, (vii) numer NIP/REGON/KRS w przypadku przedsiębiorców. Docelowo rejestr winien zawierać informacje o wszystkich wydatkach dokonywanych przez Urząd i zawierać kopie dokumentów źródłowych.

Taka informacja powinna być dostępna dla każdego bez żadnych przeszkód tzn. bez dodatkowych formalności. Powinna być po prostu uzupełniane na bieżąco i widoczna dla wszystkich w Internecie. Co więcej udostępniana tak, aby można ją było łatwo zestawić i porównać z innymi informacjami, zatem możliwe do „odczytu maszynowego”.

Włączenie publikowania rejestru umów do działań systematycznych zmniejsza koszty działania administracji, usprawnia prace urzędników, którzy w takim razie nie muszą odpowiadać na składane coraz częściej przez obywateli wnioski, buduje zaufanie obywatela do państwa, co jest elementem konstytucyjnego postulatu demokratycznego państwa prawnego i może być rozpatrywane również w kategoriach tworzenia dobrych praktyk w administracji rządowej.
Z wyrazami szacunku i nadziei,
___
Aktualnie czekamy na komentarz Wójta Gminy Osiek Jasielski.

AKTUALIZACJA (1 czerwca 2015 r.):

Otrzymaliśmy komentarz ze strony Urzędu Gminy Osiek Jasielski w tej sprawie:

KOMENTARZ GMINY OSIEK JASIELSKI DO WYROKU WSA W RZESZOWIE:

Nie prawdą jest, iz Gmina Osiek Jasielski nie odpowiedziała na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wniskodawcy K.B.
Skarżący otrzymał odpowiedź w ustawowym terminie, co potwierdza w swoim wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wskazując, iż  w przedmiotowej sprawie nie doszło do rażącego naruszenia prawa.
Szerszy komentarz do przedmiotowej sprawy prześlemy po otrzymaniu uzasadnienia wyroku WSA w Rzeszowie.

Sylwia Twardzik
Sekretarz Gminy


1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.