WSA orzekł, że Wójt Gminy Jasło nie może utajniać nagród przyznanym pracownikom w 2014 i 2015 r.

_WSA_Rzeszów(StreetView)Prezentujemy kolejny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, korzystny dla jawności nagród tym razem przyznawanych w Urzędzie Gminy Jasło. Wyrok jest znamienny, bo Sąd określił, że 29 z 30 osób, których nagród Wójt nie ujawnił, jednak pełni tam funkcje publiczne, zatem nagrody w stosunku co do tych osób powinny być ujawnione. W stosunku do pozostałych 10 osób dane dotyczące nagród zostały nam udostępnione już wcześniej. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2016 r. sprawy ze skargi redaktora naczelnego portalu informacyjnego „Załęże w gminie Osiek Jasielski” na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej:
I. uchyla zaskarżoną decyzję SKO i decyzję Wójta Gminy Jasło
II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie na rzecz skarżącego redaktora naczelnego portalu informacyjnego „Załęże w gminie Osiek Jasielski” kwotę 200 zł /słownie: dwieście złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Całość wyroku WSA (sygn. akt II SA/Rz 544/16) wraz z uzasadnieniem można przeczytać na stronie Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod linkiem -> http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/41E032B136

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Przebieg sprawy

I. Wniosek

Wnioskiem z dnia 21 kwietnia 2015 r. (tak!), wysłanym e-mailem, redaktor naczelny portalu zaleze.com złożył do Wójta Gminy Jasło wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez wskazanie wysokości nagród przyznanych w roku 2014 oraz 2015 (do dnia otrzymania odpowiedzi) wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Jasło pełniącym funkcje publiczne poprzez podanie imienia i nazwiska, kwoty oraz merytorycznego uzasadnienia przyznania danemu pracownikowi nagrody.

II. Wyrok WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 16 września 2015 r. (sygn. akt II SAB/Rz 77/15 -> http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7D7204044E) zobowiązał Wójta Gminy Jasło do rozpatrzenia w terminie 14 dni od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z prawomocnym wyrokiem wniosku redaktora naczelnego z dnia 21 kwietnia 2015 r.

III. Udzielenie informacji, ale tylko częściowej

W dniu 4 grudnia 2015 r. Wójt Gminy Jasło udzielił nam informacji co do przyznanych nagród w 2014 i 2015 r. pracownikom Urzędu Gminy Jasło pełniącym funkcje publiczne w osobach: Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcy, radcy prawnego oraz pracowników posiadających upoważnienie Wójta Gminy Jasło do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu (łącznie 10 osób).

GminaJaslo_Nagrody

IV. Pismo o udostępnienie

Pismem z dnia 7 grudnia 2015 r. poprosiliśmy o informację w zakresie wysokości nagród za 2014 r. i 2015 r. w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu Gminy Jasło wskazując, że nasz wniosek z dnia 21 kwietnia 2015 r. nie został w pełni załatwiony.

V. Decyzja odmowna Wójta

Wójt Gminy Jasło w decyzji wydanej w grudniu 2015 roku odmówił udzielenia informacji publicznej dotyczącej ujawnienia nagród przyznanych w roku 2014 oraz w roku 2015 pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Jasło poprzez podanie imienia i nazwiska, kwoty oraz merytorycznego uzasadnienia przyznania danemu pracownikowi nagrody w zakresie w jakim dotyczy to pracowników nie będących osobami pełniącymi funkcje publiczne, a więc wszystkich pozostałych pracowników Urzędu Gminy Jasło poza tymi, których imiona i nazwiska oraz kwoty przyznanych im nagród w 2014 r. i 2015 r. zostały udostępnione redaktorowi naczelnemu pismem z dnia 4 grudnia 2015 r. (łącznie 10 osób).

W uzasadnieniu swego orzeczenia Wójt Gminy Jasło poddał analizie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.) wyjaśniając, że jeśli informacja dotyczy osoby pełniącej funkcje publiczną i ma związek z wykonywanymi przez nią zadaniami lub sprawowaną funkcją, to dostęp do niej nie może zostać ograniczony na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlegać będzie udostępnieniu. Ponadto Wójt zaznaczył, że osoby nie pełniące funkcji publicznej, a będące pracownikami Urzędu Gminy nie wyraziły zgody na udostępnienie informacji o nagrodach otrzymanych w 2014 r. i 2015 r.

VI. Zaskarżenie decyzji odmownej Wójta

Powyższą decyzję zaskarżyliśmy w odwołaniu, domagając się jej uchylenia w całości i zobowiązania Wójta Gminy Jasło do podjęcia działań zgodnych z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

VII. SKO uchyla decyzję odmowną Wójta

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie decyzją ze stycznia 2016 r. uchyliło decyzję odmowną Wójta Gminy Jasło z grudnia 2015 r. i przekazało sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia.

W uzasadnieniu decyzji kasacyjnej wskazano na konieczność dokonania ustaleń faktycznych pozwalających na weryfikację, które osoby pełnią funkcje publiczne, a które nie, gdyż brak tych ustaleń uniemożliwia weryfikację, czy organ prawidłowo i w sposób wyczerpujący określił stanowiska osób pełniących funkcje publiczne i takich funkcji nie pełniących.

VIII. Ponowne rozpatrzenie sprawy przez Wójta

Po ponownym rozpoznaniu sprawy Wójt Gminy Jasło decyzją z lutego 2016 r. orzekł o odmowie udostępnienia informacji publicznej w zakresie podania imion i nazwisk pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Jasło, nie pełniących – w jego ocenie – funkcji publicznych, którzy otrzymali w roku 2014 i 2015 nagrody oraz uzasadnienia ich przyznania.

Stwierdził w uzasadnieniu, że Wójt Gminy i jego Zastępca, Sekretarz, Skarbnik, radca prawny, Kierownik USC, Zastępca Kierownika USC oraz pracownicy posiadający upoważnienie do wydania decyzji w imieniu Wójta Gminy (inspektor w sprawach z zakresu ordynacji podatkowej; inspektor w sprawach z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej oraz kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz dróg publicznych) są osobami pełniącymi funkcje publiczne, do których ma zastosowanie ustawa o dostępie do informacji publicznej i w związku z tym informacja w zakresie nagród otrzymanych w 2014 r. i 2015 r. przez osoby pełniące ww. funkcje może zostać udostępniona na wniosek. W przypadku zaś pozostałych pracowników Urzędu nie wykonujących funkcji publicznych ma zastosowanie zasada ochrony prywatności osoby fizycznej przed ujawnieniem w trybie dostępu do informacji publicznej, wyrażona w treści art. 5 ust. 2 tej ustawy. Nadto Wójt zaznaczył, że osoby nie pełniące funkcji publicznych, a będące pracownikami Urzędu Gminy nie wyraziły zgody na udostępnienie informacji o nagrodach, jakie otrzymały w 2014 r. i 2015 r.

IX. Odwołanie do SKO w Krośnie

W odwołaniu od powyższej wnieśliśmy o uchylenie tej decyzji, podnosząc zarzuty naruszenia:

1. art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności poprzez ograniczenie tego prawa w sposób naruszający jego istotę i nieudostępnienie informacji publicznej o osobach pełniących funkcje publiczne oraz zawężenie tego pojęcia;

2. art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez uznanie, że zachodzi przesłanka do ograniczenia prawa do informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności;

3. art. 33 ust. 1 ustawy o finansach publicznych poprzez uznanie, iż kwota nagród wypłaconych pracownikom urzędu gminy nie podlega zasadzie jawności;

4. art. 6, 7, 8 i 77 k.p.a. poprzez niedostateczne wyjaśnienie sprawy i nierozpatrzenie całości materiału dowodowego.

W uzasadnieniu podnieśliśmy, że organ błędnie zawęził pojęcie osób pełniących funkcje publiczne tylko do stanowisk kierowniczych, podczas gdy pojęcie „osób pełniących funkcje publiczne” jest znacznie szersze i obejmuje wszystkie osoby, których działalność wspomaga wykonywanie działań publicznych organu i nie jest jednocześnie jedynie działalnością usługową lub techniczną. Taka zasada, naszym zdaniem wynika także z art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o finansach publicznych, a w przypadku gdy pracodawcą jest podmiot publiczny, pracownik powinien liczyć się z większą transparentnością w zakresie informacji o wynagrodzeniu.

X. SKO utrzymuje decyzję Wójta

Zaskarżoną decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Jasło z lutego 2016 r.

XI. Skarga do WSA w Rzeszowie

W skardze na powyższą decyzję wnieśliśmy o jej uchylenie i zobowiązanie strony przeciwnej do wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę SKO w Krośnie wniosło o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Postanowieniem z dnia 2 czerwca 2016 r. Sąd dopuścił do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

XII. WSA stanął po stronie jawności nagród

W uzasadnieniu wyroku czytamy m.in.:

„Jak wynika z wykazu pracowników Urzędu Gminy w Jaśle zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz załączonych do akt sprawy zakresów ich czynności (k. 49-92 akt administracyjnych), spośród 30 pracowników, co do których organy odmówiły udostępnienia informacji publicznej, aż 29 osób pozostaje zatrudnionych na stanowiskach związanych z istotnym udziałem w procesie wykonywania zadań publicznych gminy. Zgodnie z wykazem czynności pracowników zatrudnionych na stanowiskach „kierownik referatu”, „inspektor”, „z-ca głównego księgowego” (pozycje wykazu: 4-8, 10-11, 15-20, 22-23, 25-32, 34-39) do zakresu zadań i kompetencji tych pracowników nie należą jedynie czynności usługowe, techniczne, czy pomocnicze. W sferze zadań i kompetencji tych osób znajdują się istotne czynności decyzyjne, kontrolne, nadzorcze i weryfikacyjne związane z bieżącym wykonywaniem zadań publicznych gminy oraz rozstrzyganiem o istotnych sprawach podmiotów administrowanych lub znajdujących się w stosunku podległości względem gminy. Nawet jeśli nie są to czynności związane z bezpośrednim wydawaniem decyzji administracyjnych, to jednak mają one charakter ściśle związany z wykonywaniem zadań i funkcji publicznych gminy (np. zadań oświatowych, podatkowych, związanych z gospodarka przestrzenną, infrastrukturą, ochroną środowiska) i na pewno nie mogą być uznane za „usługowe” lub „techniczne”. Właściwie jednym stanowiskiem w przedłożonym wykazie 30 stanowisk urzędniczych, które może być zakwalifikowane jako stanowisko techniczne, jest stanowisko „starszego informatyka”, które istotnie może być zaliczone do personelu wykonującego w urzędzie gminy zadania pomocnicze (w tym wypadku związane z techniczną obsługą sieci komputerowej oraz urządzeń elektronicznych). W związku z powyższym pozostałe 29 osób należy zaliczyć do osób pełniących funkcje publiczne, co do których prawo dostępu do informacji publicznej nie podlega ograniczeniu ze względu na prywatność.

Po drugie, nie ulega wątpliwości, że żądana informacja publiczna jest bezpośrednio związana z pełnieniem funkcji publicznej przez osoby, co do których organy odmówiły udostępnienia informacji publicznej. Informacja o uzyskaniu przez urzędnika gminnego nagrody uznaniowej za wykonywanie obowiązków służbowych związanych z realizacją zadań publicznych przez gminę stanowi niewątpliwie informację związaną z pełnioną funkcją i nie może być traktowana jako „informacja prywatna”. Wniosek ten potwierdza zresztą treść art. 5 ust. 2 zd. 2 u.d.i.p., zgodnie z którą informacją mającą związek z pełnioną funkcją publiczną są m.in. informacje o warunkach powierzenia i wykonywania tych funkcji. Bez narażania się na ryzyko błędu można przyjąć, że pojęcie warunków powierzenia lub wykonywania funkcji publicznej obejmuje także warunki wynagradzania, w tym w zakresie składników zmiennych (np. dodatków funkcyjnych, premii regulaminowych, nagród uznaniowych). Tego rodzaju składniki wynagrodzenia mają bowiem bezpośredni związek z pełnioną funkcją publiczną, gdyż są świadczeniem za jej wykonywanie. Oczywiście niektóre składniki wynagrodzenia mogą nie wykazywać takiego związku, wynikając ze statusu rodzinnego lub socjalnego pracownika albo z jego sytuacji osobistej (por. np. wyrok NSA z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt I OSK 695/14; wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2013 r., sygn. akt I OSK 123/13). Przykładowo może chodzić o informację o potrąceniach egzekucyjnych, świadczeniach losowych, składkach na dobrowolne ubezpieczenia.

Po trzecie, należy uznać, że jakkolwiek zasada udostępniania informacji publicznych o osobach pełniących funkcje publiczne nie ma charakteru bezwzględnego, a ustawowe wyłączenie ograniczenia dostępu do tego rodzaju informacji ze względu na ochronę prywatności osoby pełniącej funkcję publiczną (art. 5 ust. 2 u.d.i.p.) nie może być traktowane jako bezwyjątkowe, to jednak na tle stanu faktycznego sprawy będącej przedmiotem skargi nie zachodzą podstawy do uchylenia powyższego wyłączenia.”

(…) W ocenie Sądu orzekającego w niniejszej sprawie udostępnienie informacji publicznej o wysokości nagrody uznaniowej przyznanej osobie pełniącej funkcję publiczną w urzędzie gminy nie stanowi nadmiernej (nieproporcjonalnej) ingerencji w sferę życia prywatnego tej osoby, albowiem pozostaje w adekwatnym i koniecznym związku z działalnością tej osoby w instytucji realizującej zadania publiczne. Tym samym udostępnienie informacji dotyczącej sfery prywatnej osoby pełniącej funkcję publiczną i wiążącej się ściśle z zasadami i warunkami (m.in. finansowymi) funkcjonowania podmiotu publicznego jest uzasadnione, nie przekraczając granic intymności tego rodzaju osoby.

Całość wyroku WSA (sygn. akt II SA/Rz 544/16) wraz z uzasadnieniem można przeczytać na stronie Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod linkiem -> http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/41E032B136

___

Zatem czekamy cierpliwie na udostępnienie nam informacji zgodnej z wnioskiem sprzed 1,5 roku.

Dziękujemy Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska (siecobywatelska). za udzieloną bezpłatnie pomoc prawną.

Zobacz także: Lista pracowników Urzędu Gminy Jasło (e-mail, telefon, nr pokoju, komórka organizacyjna)

WSA W RZESZOWIE: INFORMATYK NIE. POZOSTAŁE NAGRODY URZĘDNIKÓW POWINNY BYĆ JAWNE

_Jawnosc_Informacja_Publiczna


1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.