Wybrano najlepszą ofertę na ‚Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Osiek Jasielski’

bank_przetargPoniżej przedstawiamy zawiadomienie Urzędu Gminy Osiek Jasielski o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Osiek Jasielski.” Najniższą cenę zaproponował Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Dębowcu.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Dębowcu, 38-220 Dębowiec 519

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta pod względem cenowym, spełniająca wymagania Zamawiającego.

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy, w terminie do dnia: 24 grudnia 2012 r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto zł

Liczba pkt wg. Cena:

Liczba pkt ogółem

1 Podkarpacki Bank Spółdzielczy z s. w Sanoku Oddział w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Kościuszki 38

150.295,53

86,54

86,54

2 Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Dębowcu 38-220 Dębowiec 519

130.066,24

100,00

100,00

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3) lit. a) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej: Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm.)

inż. Mariusz Pykosz

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski

O ogłoszeniu tego przetargu pisaliśmy kilka dni temu w tym artykule: Gmina Osiek Jasielski ogłosiła przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.