Wycinka drzew i krzewów – nowe zasady!

Informacja_ZalezeJak informuje Urząd Gminy Osiek Jasielski z dniem 28 sierpnia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która wprowadziła szereg istotnych zmian, dotyczących usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości. Jedną z najistotniejszych zmian jest określenie wielkości obwodów pni drzew (a nie jak dotychczas ich wieku), które podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia. Dzięki czemu w stosunkowo prosty sposób każdy posiadacz nieruchomości może ustalić, czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę danego drzewa.

Zgodnie z ustawą wymóg uzyskania zezwolenia dotyczy drzew, których obwody na wysokości 5 cm przekraczają 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego, a w przypadku pozostałych drzew obwód pnia przekracza 25 cm. Nie jest wymagane także zezwolenie na usuwanie krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, krzewów z ogrodów przydomowych, drzew i krzewów rosnących w lasach, drzew i krzewów powalonych lub złamanych przez wiatr (będą one mogły być usunięte przez właściwe służby lub po oględzinach pracownika urzędu gminy) oraz drzew i krzewów usuwanych w ramach akcji ratowniczej.

Rozwiązana została także sprawa niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew, które mogą skutkować obumarciem drzewa – zgodnie z nowymi przepisami usunięcie powyżej 30% korony podlega karze za uszkodzenie drzewa, natomiast pozbawienie drzewa ponad połowy jego korony jest uznawane jako zniszczenie drzewa. Wyjątek stanowią  sytuacje, w których redukcja korony związana jest z usuwaniem posuszu i gałęzi nadłamanych, utrzymywania formowanego kształtu korony drzewa, bądź konieczności przywrócenia jego statyki.

            Ustawa wprowadziła także zmiany dotyczące obniżenia wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia, jak i kar administracyjnych w zależności od okoliczności sprawy. Co istotne wdrożono nową metodę obliczania opłat za usuwanie drzew, odzwierciedlającą koszt odtworzenia drzewa o podobnej wielkości, ze zróżnicowaniem ze względu na lokalizację.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYCINKĘ

            Bez zmian w dalszym ciągu pozostają kompetencje administracyjne – zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy nieruchomość stanowi własność gminy – starosta. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków znajduje się w kompetencji wojewódzkiego konserwatora zabytków. W przypadku usuwania drzew w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, poprzedzone musi być uzgodnieniem dokonywanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

KTO JEST UPRAWNIONY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

            Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może złożyć właściciel lub posiadacz nieruchomości (za zgodą właściciela). W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a jeżeli nieruchomość jest przedmiotem wspólności małżeńskiej, wniosek muszą podpisać oboje małżonkowie.

Wydanie decyzji  o wycince poprzedzone jest obowiązkową wizją w terenie i oględzinami wnioskowanego do wycięcia drzewa.

Poniżej do pobrania wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w wersji edytowalnej.

Specyfikacja:

7919_wniosek__2015_r..doc


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.