Wyłoniono firmę na odbiór odpadów w Gminie Osiek Jasielski

śmieci_odpady_osiekDnia 2 lipca 2013 roku na BIP UG Osiek Jasielski pojawiła się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu, którego przedmiotem jest „Odbiór, transport i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych oraz odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu gminy Osiek Jasielski”. O ogłoszonym przetargu pisaliśmy we wpisie Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy Osiek Jasielski. W przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy z Jasła. Poniżej znajdziecie Państwo pełną treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAWIADOMIENIE (Ogłoszenie) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 27 czerwca 2013, 08:23

GPRiOŚ.271.02.2013                                                                        Osiek Jasielski, 2013-06-26

ZAWIADOMIENIE (Ogłoszenie)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GPRiOŚ.271.02.2013. Nazwa zadania:   Odbiór, transport i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych oraz odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu gminy Osiek Jasielski”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy

38-200 Jasło, ul. Hankówka 28.

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta pod względem cenowym, spełniająca wymagania Zamawiającego.

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy, w terminie do dnia: 30.06.2013 r.

Umowa zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a,  w terminie krótszym niż wskazano w art. 94, ust. 1, pkt 2 (5 dni).

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

—————————————————————————

Lp Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy

Cena brutto za całość zamówienia zł

Liczba pkt w kryterium  cena: Liczba pkt ogółem
1  Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28

109 776,60

100,00

100,00

2 REMONDIS KROeko Sp. z o.o. ul Fredry 138-400 Krosno

337 294,80

32,55

32,55

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zawarcie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności, w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a) Prawa zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym     postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm.)

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego,

 oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

    /Mariusz Pykosz/

Wójt Gminy Osiek Jasielski

Otrzymują:

1. Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy,  38-200 Jasło, ul. Hankówka 28, fax. 13 446 86 31

2.. REMONDIS KROeko Sp. z o.o., ul Fredry 1. 38-400 Krosno, fax. +48 13 474 84 83

3.  A/a.

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.