Wyłoniono wykonawcę w przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Osiek Jasielski

1077158_recycle-150x150Na stronie BIP UG Osiek Jasielski pojawiło się właśnie zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych oraz odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Osiek Jasielski”. O przetargu pisaliśmy 14 czerwca 2014 roku w tym wpisie: Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Osiek Jasielski. Szczegóły poniżej.

Jak czytamy na stronie BIP UG Osiek Jasielski:

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 P.H.U. „EKOMAX” Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta pod względem cenowym, spełniająca wymagania Zamawiającego.

Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy, w terminie do dnia: 30.06.2014 r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

  W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

—————————————————————————

Lp Nazwa wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto zł Liczba pkt w kryterium  cena: Liczba pkt ogółem
1 REMONDIS KROeko Sp. z o.o. ul. Fredry 138-400 Krosno 197.316,00 zł 84,53 84,53
2. P.H.U. „EKOMAX”
Kotulak Jerzy 
ul. Hankówka 28,38-200 Jasło 166.795,20 zł 100 100

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zawarcie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności, w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 Wójt Gminy Osiek Jasielski
Mariusz Pykosz

Źródło:BIP UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.