Wyrok WSA w Rzeszowie: Burmistrz Jasła ma ujawnić dokumenty dotyczące dotacji sportowych lub wydać odpowiedni akt

W nawiązaniu do artykułu z lutego 2020 r., w którym pisaliśmy, że Burmistrz Miasta Jasło ma odpowiedzieć przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie za nieudostępnienie informacji publicznej w kwestii dokumentów, które dotyczyły przyznania dotacji z zakresu sportu, przekazujemy Państwu informację na temat wyroku z 12 maja 2020 r., jaki zapadł w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w WSA w Rzeszowie. Otóż w przekazanym wyroku, WSA w składzie trzech sędziów stwierdził, że Burmistrz Miasta Jasło zobowiązany jest do załatwienia wniosku skarżącego przez dokonanie żądanej czynności albo wydanie odpowiedniego aktu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. Ponadto stwierdził, że bezczynność Burmistrza nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, oddalił wniosek o wymierzenie grzywny Burmistrzowi, ale zasądził zwrot przez Burmistrza kosztów postępowania sądowego. Wyrok jeszcze nie jest prawomocny.

Przypomnijmy tę sprawę z lutego br.

Mianowicie jeden z obywateli zawnioskował o dane dotyczące protokołu z prac komisji konkursowej, która oceniała oferty na realizację przedsięwzięcia o charakterze sportowym w 2020 roku. Poprosił też burmistrza o ujawnienie wypełnionych przez tę komisję arkuszy ocen wniosków. Odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie otrzymał w terminie ustawowym, a w zamian urzędnicy wskazali, że przedmiotowe dokumenty stanowią dokumenty wewnętrzne, nie podlegają tym przepisom ustawy, więc ich nie udostępnią. Nie wydali w związku z tym decyzji odmownej, którą obywatel mógłby zaskarżyć do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. Wobec powyższego wnioskodawca uznał, że jedyną przysługującą mu szansą na uzyskanie odpowiedzi będzie skarga do WSA, z czego skorzystał.

Pisaliśmy o niej w artykule: Burmistrza Miasta Jasło podany do sądu za nieudostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na skargę, Burmistrz wniósł o jej oddalenie.

Wyjaśnił, że zgodnie z zapisami uchwały z dnia 31 stycznia 2011 r. Rady Miejskiej Jasła (w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Jasła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu), Burmistrz dokonuje przyznania dotacji samodzielnie, a informacja o przyznanych środkach (i wyborze projektów) następuje w drodze zarządzenia; kompetencje do wyboru oferty i przyznania dotacji posiada wyłącznie Burmistrz Miasta Jasła, ale Burmistrz może powołać komisję do oceny wniosków. Komisja ta ma wyłącznie znaczenie wewnętrzne i pomocnicze dla organu uprawnionego do załatwienia sprawy. Zadaniem komisji jest ocena kompletności złożonych wniosków w zakresie wymogów zawartych w uchwale.

Dodatkowo wskazał, że w orzecznictwie sądów administracyjnych ukształtowało się pojęcie dokumentów wewnętrznych służących wymianie informacji, zgromadzeniu niezbędnych materiałów, uzgadnianiu stanowisk, poglądów, które nie są informacją ostateczną, a jedynie służą wytworzeniu ostatecznego produktu w postaci informacji publicznej. która ma cechę oficjalności.  Burmistrz uznał, że w przedmiotowej sprawie powołanie Komisji służyło wyłącznie zapewnieniu pomocy ze strony merytorycznych pracowników przy sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych wniosków. Nawet karty oceny projektów były wyłącznie wyrażeniem opinii dla organu, który jednoosobowo i samodzielnie rozstrzygał sprawę. Tak też zawarto w zapisach regulujących pracę komisji, gdzie wskazano, że Komisja jest zespołem doradczo-opiniującym, a ostateczną decyzję podejmuje i tak Burmistrz Miasta.

Skarżący Burmistrza obywatel z kolei zakwestionował tę argumentację, przedstawiając swoje racje.

WSA rozważył skargę, argumentację obu stron i stwierdził, że skarga obywatela zasługuje na uwzględnienie.

Pełny wyrok wraz z uzasadnieniem sądu możecie Państwo przeczytać poniżej. Polecamy szczególnie strony 11-13 wyroku gdzie sąd wskazuje na kompletnie błędną argumentację Burmistrza.

Mówiąc w skrócie, sąd nakazuje Burmistrzowi ujawnić te dokumenty publiczne lub wydać odpowiedni akt (np. decyzję odmowną z uzasadnieniem) oraz zwrócić koszty postępowania.

Burmistrz może ten wyrok zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Przedmiotowy wyrok (sygn. akt II SAB/Rz 16/20) jest również dostępny online w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod linkiem: II SAB/Rz 16/20 

Do sprawy wrócimy.

Zobacz także:

Burmistrza Miasta Jasło podany do sądu za nieudostępnienie informacji publicznej


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.