Wysoka pozycja Gminy Osiek Jasielski w rankingu wykorzystania środków z UE w latach 2004-2014

Tabela_OsiekJasielskiW związku z prośbą Urzędu Gminy Osiek Jasielski przekazujemy Państwu informację o wysokiej pozycji Gminy Osiek Jasielski w rankingu wykorzystania środków z UE w latach 2004-2014. „Zgodnie z przekonaniem o jawności informacji publicznej, którą powinien uzyskać mieszkaniec gminy, a także szacunku i wiarygodności Pana portalu prosimy o zamieszenie informacji niezwłocznie, gdyż nie wszyscy mieszkańcy mają dostęp do biuletynu „Twoja Gmina Osiek Jasielski” – czytamy w mailu do naszej redakcji. Niniejszym przekazujemy tę informację i liczymy na to, że na zasadzie współpracy i również jawności informacji publicznej, Urząd Gminy zacznie publikować na swojej stronie m.in. rejestry umów zawierane przez Gminę Osiek Jasielski, projekty uchwał na sesje, harmonogram i tematykę posiedzeń komisji radnych, wykaz nagradzanych co roku pracowników, itd…

Treść informacji z Urzędu Gminy:

W 2014 r. Polska obchodziła dziesięciolecie wstąpienia do Unii Europejskiej. Był to okres  intensywnego korzystania przez samorządy ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności czy środków przeznaczonych na rozwój terenów wiejskich w ramach PROW. To właśnie ten rok był dla samorządów rekordowy  pod względem wydatkowanych funduszy unijnych, których wielkość wzrosła
o ponad 12 proc.

Większość środków pozyskiwanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności to dotacje inwestycyjne, które w 2014 r. stanowiły 78 proc. wszystkich dotacji. Są one w większości  przeznaczane na transport (przede wszystkim inwestycje drogowe). Stopniowo spada udział dotacji na gospodarkę komunalną oraz udział kultury fizycznej i sportu. Wśród dotacji na zadania bieżące dominują (ponad 40 proc.) zadania związane z pomocą społeczną, na drugim zaś miejscu znajduje się oświata.

Korzystanie z funduszy unijnych jest w polskich samorządach powszechne. Skala wykorzystywanych funduszy jest bardzo zróżnicowana. Jest 19 samorządów, w których suma zdobytych środków była niższa niż 100 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca (czyli mniej niż 10 zł na osobę rocznie). W grupie tej jest 8 powiatów, 3 miasta powiatowe, 3 mniejsze miasta i 5 gmin wiejskich. Ponad połowa to gminy
i powiaty mazowieckie. Nie bez znaczenia jest to, że Mazowsze dostało do dyspozycji najmniej środków unijnych (w przeliczeniu na mieszkańca), co nie zmienia faktu, iż wpływ na tak niski wynik miała zapewne bierność samorządów.

Natomiast 45 samorządów zdobyło dotacje wynoszące więcej niż 5 tysięcy złotych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Należy nadmienić, iż w regionach Polski Wschodniej napływ dostępnych  do wykorzystania funduszy był największy.

Dość popularna jest opinia, że z wykorzystywaniem funduszy unijnych stosunkowo najgorzej radzą sobie bardzo małe gminy, na co wskazują publikowane we wcześniejszych latach dane. Od tej reguły są jednak znaczące wyjątki, wśród których jest także Gmina Osiek Jasielski.

Na Podkarpaciu najwyżej sklasyfikowaną gminą wiejską jest Gmina Krzeszów z wynikiem 6654.97 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a tuż za nią Gmina Osiek Jasielski z wynikiem 4848.14 zł zajmując bardzo wysokie 26 miejsce na 1566 sklasyfikowanych gmin wiejskich w całym kraju, a jednocześnie 2 miejsce w woj. podkarpackim i 1 w powiecie jasielskim.

Tabela_OsiekJasielski

Źródło:
Gmina Osiek Jasielski

Zobacz także:

Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego dotycząca zwrotu środków unijnych przez Gminę Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.