Żaden radny Gminy Osiek Jasielski nie podał swoim wyborcom (mieszkańcom gminy) kontaktu do siebie

Kontakt_Osiek_JasielskiDnia 4 grudnia 2014 r. zwróciliśmy się drogą elektroniczną do Urzędu Gminy Osiek Jasielski z prośbą o udostępnienie do wiadomości publicznej czasu i miejsca odbywania dyżurów oraz danych kontaktowych wszystkich radnych kadencji 2014-2018. Składając przedmiotowy wniosek kierowaliśmy się chęcią zacieśnienia więzi pomiędzy mieszkańcami poszczególnych sołectw, gminą i radnymi. 

Chcemy, aby mieszkańcy mieli realny wpływ na to, co się dzieje w gminie poprzez właśnie łatwy kontakt ze swoimi radnymi w gminie.

We wniosku poprosiliśmy o:

1) czas i miejsce odbywania dyżurów przez każdego z radnych Gminy Osiek Jasielski dla mieszkańców.
2) dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, strona www, profil facebook, itp.) do każdego z radnych w celu skutecznego skontaktowania się mieszkańców całej gminy z danym radnym.

Art. 23a ustawy o samorządzie gminnym wprost stanowi, że:

1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
(…)

W komentarzu do art. 23 ustawy o samorządzie gminnym (stan prawny: 31 lipca 2012 r.) autor Andrzej Szewc stwierdza, iż głównymi celami kontaktów (utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami) są:

1)  przyjmowanie postulatów, wniosków, skarg i zażaleń oraz uwag i propozycji wyborców;
2)  informowanie wyborców o aktualnej sytuacji gminy oraz celach, kierunkach i formach działania jej organów;
3) konsultowanie ważniejszych zamierzonych przez radę i zarząd rozstrzygnięć oraz informowanie o już podjętych uchwałach i decyzjach, ich wyjaśnianie i propagowanie;
4)  zachęcanie wyborców do współdziałania w realizacji zadań i programów działania gminy;
5)  informowanie ich o swojej działalności w radzie oraz w innych organach samorządowych, do których radny został wybrany lub desygnowany.

Autor pisze dalej, że Do najbardziej rozpowszechnionych form realizacji tego obowiązku należą: okresowe bezpośrednie spotkania z ogółem wyborców (niektóre statuty i regulaminy rad ustalają nawet minimalną liczbę tych spotkań w ciągu roku), udział radnego w zebraniach różnych gremiów samorządowych (zebraniach wiejskich, zebraniach samorządu mieszkańców itp.), pełnienie dyżurów w okręgu wyborczym lub w siedzibie organów gminy, w ustalonych i podanych do wiadomości wyborców terminach, jak również – na zaproszenie stosownych władz – uczestnictwo w zebraniach organizacji społecznych, zawodowych i politycznych działających na terenie gminy.

W ramach obowiązku utrzymywania więzi z wyborcami (mieszkańcami gminy) mieści się również obowiązek informowania ich o sprawach gminy. Zdaniem E. Olejniczak-Szałowskiej (Ustawowe podstawy…), mimo że „w ustawie samorządowej nie znajdziemy (…) expressis verbis sformułowanego obowiązku radnego udzielania informacji wyborcom (…) [to – A. Sz.] informowanie wyborców o sprawach gminy i działalności jej organów należy traktować jako podstawowy obowiązek radnego. Z tego obowiązku wypływa refleksowe prawo wyborcy do „bycia poinformowanym”.

Ponadto, jak informuje w Poradniku Wyborczym portal Mam Prawo Wiedzieć , „Radny musi wyznaczyć termin spotkań z mieszkańcami swojego okręgu. Informacja o czasie i miejscu spotkań powinna znaleźć się w siedzibie rady oraz na stronach właściwego Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl).”

===

Dziś, tj. równo po 14 dniach od złożenia wniosku, otrzymaliśmy z UG Osiek Jasielski odpowiedź o treści:

Dzień dobry,

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie kontaktu do Radnych Gminy Osiek Jasielski z dnia 04 grudnia 2014 roku wyjaśniam, że wspomniany wniosek został przedstawiony na Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 05 grudnia 2014 roku, jednak żaden z Radnych nie złożył w biurze obsługi rady pisemnej zgody na opublikowanie swoich danych kontaktowych. W związku z tym informuję, że obecnie kontakt z Radnymi jest możliwy tylko i wyłącznie poprzez biuro obsługi rady gminy. Ponadto informuję, że nie zostały ustalone dyżury poszczególnych Radnych a jedynie Przewodniczącego Rady, który będzie je pełnił w każdy wtorek w godzinach: 7.30 – 10.30 oraz w miarę zaistniałych potrzeb również w piątki w godzinach: 7.30 – 11.00.

Z poważaniem,

Sylwia Twardzik

Sekretarz Gminy Osiek Jasielski

===

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy radni mogą życzyć sobie, aby ich prywatny numer telefonu komórkowego, stacjonarnego, bądź też prywatny adres e-mail był dostępny publicznie.

Jest to prywatna sprawa każdego z radnych, jednakże naszym zdaniem skoro kandydował na radnego, chciał reprezentować w radzie swoją społeczność i chce działać dobra społeczności lokalnej, nie może być „oderwanym” od swoich mieszkańców / wyborców. Dlatego też rozsądnym wydaje się być udostępnienie takiego kontaktu w formie na przykład utworzenia przez radnego specjalnie w tym celu adresu e-mail (publicznie dostępnego).

Byłby on podany do wiadomości mieszkańców gminy, na który mogliby zgłaszać swoje uwagi, postulaty, czy też wymieniać się informacjami z radnymi. To byłby gest ich dobrej woli i chęci bycia blisko mieszkańców i ich problemów.

Poprzednio (2 lata temu) tylko jeden radny udostępnił nam na wniosek te informacje w ten sposób:
Kontakt do radnych Gminy Osiek Jasielski

Być może wśród czytających ten artykuł znajdą się radni, którzy zechcieliby przekazać Czytelnikom i mieszkańcom gminy Osiek Jasielski dane kontaktowe do siebie (telefon, e-mail, miejsce odbywania dyżuru, strona www / facebook, etc.). Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami, a przekazane dane kontaktowe zostaną opublikowane w artykule i specjalnej zakładce.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 5 grudnia 2014 r. za każdorazowy udział w sesji sołtysi i radni otrzymują po 250 zł.


2 komentarze
  1. wyborca pisze:

    widze ze portal usówa niewygodne wpisy , widac obawy i brak obiektywizmu

    • Redakcja pisze:

      Owszem, portal usuwa posty mogące łamać przepisy polskiego prawa cywilnego i karnego, niezgodne z regulaminem, czy netykietą. Pozdrawiamy i prosimy o kulturalne wypowiadanie się, nie naruszając przy tym dóbr osobistych osób trzecich. Dziękujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.