Czy w gminie Osiek Jasielski powstaną farmy wiatrowe? (AKTUALIZACJA)

wind-turbines-4-914410-mJakiś czas temu do Stowarzyszenia na Rzecz Praworządności i Ochrony Środowiska (z siedzibą w Łysej Górze) zwróciła się z prośbą o pomoc grupka mieszkańców zaniepokojona wizją postawienia dziesięciu 150-metrowych wiatraków w okolicy Osieka Jasielskiego. Stowarzyszenie zajęło się sprawą. Przeglądnięto wiele dokumentów z procesu inwestycyjnego. Znaleziono w nich kilka uchybień dyskwalifikujących decyzję „środowiskową” Wójta Gminy Osiek Jasielski z mocy prawa.

Ale od początku.
Prezes Stowarzyszenia skierował w sierpniu 2014 roku do Wójta Gminy Osiek Jasielski wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kompletnej dokumentacji dotyczącej farm wiatrowych istniejących i planowanych na terenie gminy.
Odpowiedź z decyzją otrzymał. Po przestudiowaniu treści raportów środowiskowych inwestora i decyzji decyzji Wójta Gminy Osiek Jasielski z dnia 10 września 2008 r. znak GPRiOŚ-7624-4/07/08, okazało się, że narusza ona szereg przepisów zawartych w konwencji o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk,  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2004 r., nr 92, poz. 880), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie dziko występujących zwierząt objętych ochroną ( Dz.U.z 2004, nr 220, poz. 2237 ), czy też w porozumieniu o ochronie nietoperzy w Europie „EUROBATS”, z dnia 04.12.1991 r., (Dz.U.nr. 96 poz. 1112  z 1999 r).
===
Treść decyzji Wójta Gminy Osiek Jasielski – POBIERZ TUTAJ

===

Wobec powyższego dnia 14 listopada 2014 roku Prezes Stowarzyszenia zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z wnioskiem o uznanie za nieważną decyzji Wójta Gminy Osiek Jasielski z dnia 10 września 2008 r. znak GPRiOŚ-7624-4/07/08, uzasadniając to tym, iż decyzja została wydana z naruszeniem ww. przepisów prawa. Na poparcie swojego wniosku załączono również wyrok Trybunału Europejskiego z dnia 03 lipca 2008 r., a więc sprzed daty decyzji Wójta Gminy Osiek Jasielski, w identycznej sprawie przeciw Irlandii.

We wniosku zwrócono się jednocześnie o nakazanie wstrzymania robót farmy wiatrowej na terenie gminy, nakazanie powtórnych badań środowiskowych oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko (art. 82 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 1,2,3 ustawy środowiskowej).
Prezes Stowarzyszenia zwrócił się w listopadzie 2014 r. również do Dyrekcji Magurskiego Parku Narodowego z wnioskiem o uwzględnienie w opracowywanym właśnie Planie Ochrony MPN zagrożeń wynikających z planów lokowania turbin wiatrowych blisko granic Parku i terenów Natury 2000 utworzonych specjalnie dla ochrony zagrożonych gatunków ptaków i ssaków jak nietoperze przedstawiając raport środowiskowy opracowany przez PARUS PRACOWNIA EKSPERTYZ ŚRODOWISKOWYCH z Poznania na zlecenie Stowarzyszenia, a który wskazuje na błędy w raportach inwestora. Wniosek został przyjęty i odpowiednie zapisy znajdą się Planie Ochrony na lata 2015 – 2030.
===
Opinia ornitologiczna dotycząca planowanej budowy elektrowni wiatrowych w gminie Osiek Jasielski (15.10.2014 r.) – POBIERZ TUTAJ
Opinia środowiskowa dotycząca planowanej budowy farmy wiatrowej w gminie Osiek Jasielski (22.10.2014 r.) – POBIERZ TUTAJ
===

Stowarzyszenie zwróciło się także do Ministerstwa Środowiska o udostępnienie opinii Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (KKOOŚ) w sprawie tej farmy wiatrowej. KKOOŚ jest organem opiniodawczym Ministra Środowiska. Jej członkami są powoływani przez Ministra Środowiska przedstawiciele środowisk naukowych, pozarządowych organizacji ekologicznych i osoby uznane w Polsce jako autorytety z dziedziny ocen oddziaływania na środowisko. Stowarzyszenie otrzymało opinię wraz z koreferatem do raportów oddziaływania na środowisko planowanych farm wiatrowych Kobylany, Grzywacka oraz Pielgrzymka autorstwa Przemysława Chylareckiego (Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa).

===

Koreferat PAN Warszawa – POBIERZ TUTAJ
===
Wnioski jakie płyną z tego dokumentu PAN są następujące, cyt.:
1. Planowane przedsięwzięcia mają duży potencjał znaczącego negatywnego oddziaływania na przedmiot ochrony w ramach pOSOP Beskid Niski, w szczególności na populacje orlika krzykliwego, orła przedniego i bociana czarnego.
2. Przedstawiona dokumentacja nie spełnia kryteriów dobrej praktyki rozpoznania zasobów ornitologicznych w miejscu planowanych siłowni wiatrowych. Brak jest baseline survey lub jego zakres jest bardzo ograniczony (brak danych o wykorzystaniu przestrzeni powietrznej). Brak też danych o wykorzystaniu terenu przez nocne migranty. W konsekwencji brak jest danych pozwalających na bardziej precyzyjne prognozowanie wpływu inwestycji na ptaki.
3. Ocena wpływu na populacje ptaków nie spełnia kryteriów właściwej oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 w rozumieniu art. 6 Dyrektywy Siedliskowej z uwagi na: (i) zignorowanie oddziaływań skumulowanych, (ii) praktyczne zignorowanie możliwości kolizji z ptakami drapieżnymi, (iii) brak rozważenia alternatywnych lokalizacji przedsięwzięć.
4. Brak podstaw do wydania pozytywnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji dla trzech proponowanych przedsięwzięć.
===
W połowie stycznia 2015 r. do siedziby Stowarzyszenia przyszło Postanowienie SKO w Krośnie, w którym postanawia się wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie nieważności przedmiotowej decyzji Wójta Gminy Osiek Jasielski, a także dopuszcza się organizację społeczną – Stowarzyszenie na Rzecz Praworządności i Ochrony Środowiska w Łysej Górze do udziału w postępowaniu na prawach strony.
Postanowienie SKO jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.
___
Skan postanowienia przedstawiamy Państwu poniżej:
_001 _002 _003
___
Przez SKO w Krośnie wystosowane zostało następnie ZAWIADOMIENIE, że z uwagi na złożoność sprawy, konieczność uzupełnienia materiału dowodowego oraz uzyskania wyjaśnień, a w dalszej kolejności analizy całości dokumentacji, przedmiotowa „sprawa zostanie załatwiona do dnia 27 lutego 2015 r.:”
_SKO_Krosno_Termin
O dalszym ciągu sprawy będziemy starać się informować Państwa na bieżąco.
___
Tymczasem, nie tak dawno, bo w połowie grudnia 2014 r. Wojewoda Podkarpacki dwoma rozstrzygnięciami nadzorczymi stwierdził nieważność dwóch uchwał Rady Gminy Osiek Jasielski.
Rozstrzygnięcia wojewody objęły uchwały Nr LII/283/2014 z dnia 31 października 2014 r. oraz uchwały Nr LII/284 z dnia 31 października 2014 r.
Pierwsza z nich dotyczyła uchwalenia trzeciej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek Jasielski, a kolejna odnosiła się do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – „Załęże – FARMA FOTOWOLTAICZNA”.
___
Poniżej pełna treść tych rozstrzygnięć:
===
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego – Osiek Jasielski nr 195
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego – Osiek Jasielski nr 196
===
Kontakt do Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Praworządności i Ochrony Środowiska:
Grzegorz Konieczka
E-mail: bodhi(małpa)vp.pl
facebook  Strona Facebook „NIE dla wiatraków na Łysej Górze !”

AKTUALIZACJA (10 marca 2015 r.):

W dniu 10 marca 2015 r. na skrzynkę redakcyjną przyszło z Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim pismo – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które prezentujemy poniżej (strony ułożone w kolejności):

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.