Regulamin

Regulamin:

I. Definicje

Wydawca – Czasopismo wydawane przez wydawcę ukazujące się w wersji elektronicznej, wpisane do jawnego rejestru dzienników i czasopism postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział I Cywilny, pod numerem rejestru Ns. Rej. Pr 112/12. Dane wydawcy oraz redaktora naczelnego czasopisma są jawne i dostępne w odpowiednim wydziale sądu.
Administrator – Wydawca lub osoby upoważnione do administrowania Serwisem i jego rozbudowy, działające na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Usługodawcę.
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu. Użytkownikami Serwisu mogą być:
a. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
b. małoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia oraz pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
Zarejestrowany Użytkownik – podmiot, który zarejestrował Konto w sekcji Serwisu pozwalającej na dostęp do Forum Dyskusyjnego na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
Konto – miejsce w Serwisie, przydzielone danemu Użytkownikowi po dokonaniu rejestracji. W ramach przydzielonego miejsca Użytkownik może edytować ustawienia swojego Profilu, publikować treści na Forum Dyskusyjnym i wysyłać wiadomości prywatne do innych Użytkowników serwisu.
Profil – część konta Użytkownika. W ramach Profilu Użytkownik może uzupełnić swoje dane poprzez podanie swojego numeru ICQ, numeru AOL Instant Messenger, numeru WL/MSN Messenger, adresu komunikatora Yahoo, adresu Jabber, adresu strony www Użytkownika, miejscowości będącej miejscem zamieszkania Użytkownika, zawodu oraz zainteresowań Użytkownika, a także datę urodzin Użytkownika. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne. W wypadku podania daty urodzin jest ona konwertowana i wyświetlana innym Użytkownikom jedynie jako wiek Użytkownika.
Regulamin – niniejszy dokument, regulujący zasady korzystania z Serwisu.
Serwis – portal internetowy „Załęże w gminie Osiek Jasielski” znajdujący się pod adresem https://www.zaleze.com
Login – unikalny identyfikator Użytkownika, za pomocą którego uzyskuje on dostęp do Serwisu.
Forum Dyskusyjne – część Serwisu, funkcjonalność umożliwiająca Zarejestrowanym Użytkownikom publikowanie w Serwisie treści, w tym treści multimedialnych (grafik, fotografii itd.), uczestniczenie w dyskusji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na tematy związane z kwestiami dotyczącymi społeczności lokalnej Nowej Wsi w gminie Kęty oraz wymianę prywatnych wiadomości pomiędzy Zarejestrowanymi Użytkownikami.
Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83 ze zm.).
Licencja – niewyłączna, nieodpłatna licencja udzielana Usługodawcy na korzystanie z treści chronionych przepisami prawa, dotyczących praw własności intelektualnej, w szczególności chronionych na podstawie Prawa autorskiego. Zasady udzielania licencji określone są w Regulaminie.

II. Techniczne warunki korzystania z serwisu

 1. Serwis umożliwia dostęp do oraz dodawanie informacji dotyczących społeczności lokalnej Załęża w gminie Osiek Jasielski i okolic. Serwis umożliwia również Zarejestrowanym Użytkownikom dostęp do niektórych funkcji portalu społecznościowego, takich jak: profile użytkowników, system wymiany wiadomości, oraz Forum Dyskusyjne.
 2. Aby korzystać z Serwisu Użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu oraz przeglądarkę internetową. Serwis jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.
 3. Optymalna rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu wynosi 1020 x 800 pikseli (lub wyższa).
 4. Do kontaktu z Administratorem Użytkownik powinien posiadać adres e-mail i prawidłowo skonfigurowany dostęp do programu właściwego do obsługi poczty elektronicznej.

III. Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom dostęp do treści opublikowanych w Serwisie i funkcjonalności Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.
 2. Użytkownik może korzystać z większości funkcjonalności Serwisu, a to dostępu do aktualności i artykułów oraz możliwości komentowania artykułów bez konieczności dokonywania rejestracji w Serwisie. Dokonania rejestracji w Serwisie wymaga korzystanie z Forum Dyskusyjnego.
 3. Rejestrowanie się w Serwisie oraz korzystanie z niego bez rejestracji przez Użytkowników jest bezpłatne.
 4. Rejestrowanie się w Serwisie lub korzystanie z Serwisu bez dokonywania rejestracji, przykładowo poprzez wprowadzenie treści komentarza do Serwisu, oznacza akceptację regulaminu.
 5. Do dokonania rejestracji Użytkownika w Serwisie konieczne jest podanie następujących danych: nazwa użytkownika (login), e-mail, hasło, oraz wprowadzenie kodu potwierdzającego – captcha.
 6. Przy dokonaniu rejestracji Użytkownik definiuje również ustawienia Forum Dyskusyjnego – język oraz strefę czasową. Przedmiotowe ustawienia mogą zostać zmienione w Profilu Zarejestrowanego Użytkownika.
 7. Użytkownik może dokonać rejestracji tylko jednego konta.
 8. Zakazuje się udostępniania swojego konta osobom trzecim, oraz korzystania z kont innych Zarejestrowanych Użytkowników.
 9. Dokonując rejestracji konta użytkownik oświadcza, że:
  a. zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu oraz treść Netykiety,
  b. dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe,
  c. wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach, powiadomień o nowych treściach opublikowanych w serwisie, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie itp.
 10. Działania, które mogą zakłócić, destabilizować, bądź utrudnić funkcjonowanie Serwisu są zabronione. Jeżeli takie działania zostaną stwierdzone, Administrator ma prawo usunąć Konto Zarejestrowanego Użytkownika, dopuszczającego się przedmiotowych działań.
 11. Użytkownikowi nie wolno gromadzić zawartych w Serwisie informacji o innych Użytkownikach, w celu przetwarzania ich danych osobowych bez pisemnej zgody Użytkownika, którego dotyczą przedmiotowe informacje, za wyjątkiem sytuacji, w której gromadzenie informacji jest zgodne z przepisami prawa.
 12. Treści zamieszczane przez Użytkownika w serwisie nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie mogą naruszać praw własności intelektualnej, dóbr osobistych oraz prawa do wizerunku osób trzecich.
 13. Zakazuje się rozpowszechniania w serwisie treści bezprawnych, w szczególności nawołujących do popełnienia czynu zabronionego, propagujących dyskryminację narodowościową, rasową, etniczną, religijną itp., lub naruszających dobra osobiste osób trzecich. Zakazuje się również rozpowszechniania treści pornograficznych, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje oraz rozsyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204), a także informacji kwalifikowanych jako spam.
 14. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu do prowadzenia działalności marketingowej, w szczególności promocji lub reklamy innych stron internetowych, reklamy podmiotów świadczących usługi lub oferujących sprzedaż towarów przez Użytkowników.
 15. W Serwisie zabronione jest używanie wulgaryzmów oraz obrażanie innych Użytkowników.
 16. Administrator ma prawo do wysyłania wszystkim Zarejestrowanym Użytkownikom na adres e-mail podany w toku rejestracji, wiadomości z powiadomieniami o zmianach w Serwisie, w szczególności przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych treściach publikowanych w serwisie oraz powiadomień o nowych wiadomościach prywatnych.
 17. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego Konta w każdym czasie.
 18. Usunięcie Konta Zarejestrowanego Użytkownika jest równoznaczne z uniemożliwieniem Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu wymagających rejestracji.

IV. Użytkownik

 1. Użytkownik ma możliwość bezpłatnego dodawania komentarzy do artykułów i aktualności opublikowanych w Serwisie.
 2. W celu opublikowania komentarza w Serwisie, Użytkownik obowiązany jest do podania podpisu, który będzie widoczny dla innych Użytkowników, oraz adresu e-mail, który nie będzie udostępniany innym Użytkownikom, zaś dostęp do adresu e-mail podanego przez Użytkownika podczas dodawania komentarza będzie widoczny jedynie dla Administratora.
 3. Po dokonaniu rejestracji, Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z Forum Dyskusyjnego.
 4. Podczas korzystania z Serwisu, w zakresie o którym mowa w ust. 1 i 3 powyżej Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu do promowania jakichkolwiek usług i towarów, w tym również do promowania w celach komercyjnych innych stron internetowych.

  V. Polityka prywatności1. Postanowienia Ogólne

  1. Administratorem danych jest Wydawca. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
  3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
  5. Dane osobowe podawane w formularzu (np. IP komentarzy) są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

  2. Administrator Danych

  1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli komentujesz artykuły na tej stronie, to najprawdopodobniej przetwarzamy takie dane jak podany przez Ciebie e-mail, imię i nazwisko (jeśli dotyczy), adres IP.
  2. Dane osobowe przetwarzane są:
   a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
   b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
   c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: redakcja@zaleze.com
  5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
  6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  8. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  9. Mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
  10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

VI. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne elementy Serwisu w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Administratorowi lub innym uprawnionym podmiotom. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana w celach innych niż użytek osobisty Użytkownika, ani też udostępniana osobom trzecim. Serwis może zawierać fotografie, elementy graficzne, lub inne utwory w rozumieniu Prawa autorskiego, do których prawa autorskie posiadają Użytkownicy lub osoby trzecie.
 2. Użytkownik zapewnia, że zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. Jednocześnie Użytkownik zamieszczając w Serwisie treści mogące być kwalifikowane jako utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w Serwisie utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem i niniejszym Regulaminem zamieszczenie treści w Serwisie oraz na zgodne z prawem udzielenie Licencji na korzystanie z treści przez Administratora oraz, że udzielenie Licencji i korzystanie przez Administratora z treści zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw osób trzecich.
 3. Z chwilą zamieszczenia treści w Serwisie Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści zamieszczonych w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem, na następujących, znanych w chwili udzielenia Licencji, polach eksploatacji:
  a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy utworu;
  c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Zakres Licencji wskazany w ust. 3 powyżej obejmuje prawo Administratora do korzystania z treści w ramach Serwisu – w celu zapewnienia funkcjonowania, promocji i reklamy Serwisu i treści zamieszczonych w Serwisie przez osoby trzecie oraz informowania o działalności Serwisu – także po rezygnacji Użytkownika z korzystania z prowadzonego przez Administratora Serwisu oraz po usunięciu z Serwisu treści lub konta Użytkownika.
 5. Administrator ma prawo do korzystania z treści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 6. Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony.
 7. Administrator ma prawo udzielania dalszych licencji na korzystanie z treści w granicach posiadanej Licencji.
 8. Jeżeli Użytkownik zamieścił w Serwisie treść zawierającą wizerunek osoby trzeciej, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada upoważnienie tej osoby do wykorzystania jej wizerunku, a zamieszczenie treści w Serwisie, udzielenie Licencji na rzecz Administratora oraz korzystanie przez Administratora z treści zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw tej osoby.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora za wszelkie szkody jakie Administrator poniósł w związku z zamieszczeniem w Serwisie treści opublikowanych przez Użytkownika oraz korzystaniem przez Administratora z treści na warunkach Licencji udzielonej przez tego Użytkownika.

VII. Zablokowanie i usunięcie konta oraz zablokowanie dostępu do treści i usunięcie treści z Serwisu

 1. Administrator ma prawo zablokować bądź usunąć konto Zarejestrowanego Użytkownika, lub zablokować bądź usunąć treści umieszczone przez Użytkownika w Serwisie (posty na Forum Dyskusyjnym, komentarze itp.) który nie przestrzega Regulaminu, przepisów prawa, lub zachowuje się w sposób utrudniający innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu.
 2. Zarejestrowany Użytkownik, którego Konto zostało usunięte przez Administratora ma prawo założyć kolejne Konto jedynie po uzyskaniu wyraźnej zgody Administratora.
 3. Administrator ma prawo weryfikacji zgodności treści publikowanych w Serwisie z warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
 4. W przypadku gdy treści publikowane w Serwisie nie spełniają wymogów wskazanych w Regulaminie, Administrator może zablokować dostęp do opublikowanej treści lub usunąć treści z Serwisu.
 5. W przypadku otrzymania przez Administratora urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie, oraz w przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności treści z wymogami niniejszego Regulaminu, w szczególności co do prawdziwości lub aktualności treści opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie, oraz co do posiadania przez Użytkownika praw do treści zamieszczonych w Serwisie, Administrator ma prawo do podjęcia następujących czynności:
  a. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia z Serwisu nieprawdziwych treści bądź dokonania aktualizacji treści, pod rygorem, zablokowania dostępu do zamieszczonej w Serwisie treści lub usunięcia treści z Serwisu; lub
  b. wezwania Użytkownika do niezwłocznego przedstawienia Administratorowi swojego stanowiska i ewentualnych dowodów legalności działania Użytkownika w Serwisie, w związku z otrzymaniem przez Administratora wiarygodnej wiadomości o bezprawności treści opublikowanych w Serwisie, pod rygorem usunięcia treści z Serwisu; lub
  c. natychmiastowego zablokowania dostępu do zamieszczonej w Serwisie treści lub usunięcia treści z Serwisu.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej Administrator wykonuje uprawnienia, o których mowa w ust. 5 powyżej, według własnego uznania, tzn. Administrator nie ma obowiązku uprzedniego wezwania Użytkownika do określonych działań wobec zablokowania dostępu do treści lub usunięcia treści z Serwisu.
 7. Administrator niezwłocznie zawiadomi Użytkownika drogą emailową lub poprzez kontakt za pośrednictwem Serwisu o zamiarze zablokowania dostępu do treści lub usunięcia treści z Serwisu, w sytuacji otrzymania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie i podjęcia przez Administratora zamiaru zablokowania dostępu do treści, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
 8. Wiarygodne wiadomości o bezprawnym charakterze danych opublikowanych przez Użytkownika w Serwisie mogą być zgłaszane w trybie przewidzianym dla reklamacji, o którym mowa w pkt. VIII niniejszego Regulaminu, drogą mailową, na adres: redakcja@nowa-wies-kety.pl

VIII. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłoszenia Administratorowi zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu oraz problemów, związanych ze świadczonymi usługami.
 2. Reklamacje składa się drogą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@zaleze.com
 3. Składana reklamacja musi zawierać:
  a. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu zgłaszającego reklamację;
  b. dokładne wskazanie treści lub usługi której dotyczy reklamacja;
  c. dokładne wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, w tym w szczególności treści, które naruszają prawa zgłaszającego reklamację, wraz z wymienieniem sposobu i zakresu tego naruszenia lub problemu z działaniem usługi;
  d. w razie możliwości wskazanie i przedstawienie posiadanego przez zgłaszającego reklamację dowodu na zasadność reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
 5. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa mogą zostać pozostawione bez rozpoznania.
 6. Za reklamację nie uważa się sugestii zmian w zakresie oferowanych funkcjonalności, w szczególności propozycji ulepszeń Serwisu.
 7. Administrator ma prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.

IX. Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, w tym za wykorzystanie przez Użytkowników lub osoby trzecie dostępnych w Serwisie danych innych Użytkowników lub osób trzecich niezgodnie z celem działania Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji zakresu oferowanych funkcjonalności, dostarczonych Użytkownikom narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich danych zgromadzonych w bazie, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych powyżej czynności żadne roszczenia.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Administratora, w tym za usunięcie danych zapisanych na Kontach Użytkowników oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku tych zakłóceń. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Serwisu w trakcie przerw technicznych, związanych z rozbudową lub wprowadzaniem zmian w funkcjach Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w Serwisie jakichkolwiek treści. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który zamieścił daną treść.
 5. W przypadku otrzymania przez Administratora urzędowego zawiadomienia lub wiarygodniej wiadomości o bezprawnym charakterze danych rozpowszechnianych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych lub usunięcia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych lub ich usunięcia.
 6. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie niewiążący charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Administratora.

X. Przepisy końcowe

 1. Regulamin oraz zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdej chwili, bez konieczności wyjaśnienia przyczyn.
 3. Jeżeli Administrator dokona zmiany Regulaminu, jest on zobligowany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników. Powiadomienie następuje w drodze elektronicznej, oraz poprzez publikację tekstu jednolitego Regulaminu w Serwisie.
 4. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu z przyczyn niezależnych od Administratora.
 5. Używanie Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z zaakceptowaniem wprowadzonych zmian.
 6. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na nowe postanowienia Regulaminu, jest on zobowiązany do usunięcia Konta Użytkownika.
 7. Umowy o świadczenie usług w Serwisie zawarte pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem przed dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu podlegają nowej wersji Regulaminu jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Netykieta

Netykieta to zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w sieci.

Dotyczy ona w szczególności dyskusji i forów internetowych. Pamiętaj: w Internecie obowiązują te same zasady, co w „realu”. Jedyna różnica polega na tym, że na forum internetowym najczęściej zwracamy się do siebie per „ty”, natomiast w realnym życiu niekoniecznie.

Tak jak na jakimkolwiek spotkaniu organizowanym np. w szkole istnieją zasady, których przestrzeganie jest niezbędne, by jego uczestnicy mogli coś z niego wynieść, tak samo zasady te funkcjonują w Internecie. Tak samo jest na naszym portalu.

NASZE ZASADY:

1. Publikując komentarz pamiętaj, by był on zgodny z elementarnymi zasadami kultury i poszanowania dóbr osobistych osób trzecich.

2. Szanuj innych użytkowników forum!
Pamiętaj: każda osoba ma prawo do własnego zdania. Walcz na siłę argumentów, a nie na argument siły.

3. Nie używaj brzydkich wyrazów!
Aplikacja WordPress, w oparciu o którą powstał niniejszy portal, chroni użytkowników forum przed wulgarnym słownictwem. Próba obejścia zabezpieczeń poprzez pomysłowy dobór słów skończy się usunięciem wpisu zawierającego wulgaryzm.

4. Zabrania się powielania na forum linków, które zawierają treści szkodliwe dla dzieci i młodzieży i/lub są przeznaczone jedynie dla osób dorosłych!

5. Nie dodawaj wpisów zawierających jedynie wielkie litery. W Internecie jest to uważane za krzyk. Używaj mądrze znaki zapytania i wykrzykniki – nie musisz kończyć zdania siedmioma wykrzyknikami, by inni dyskutanci zauważyli, że treść, którą podałeś/-aś, jest dla Ciebie ważna.

6. Nie wklejaj długich cytatów i fragmentów z innych stron internetowych! Jeśli powołujesz się na jakieś źródło, podaj do niego link. Cytaty składające się z wielu tysięcy znaków są na forum zwykłym spamem.

7. Staraj się to, co masz do przemyślenia, zamieścić w jednym lub dwóch komentarzach w danym wątku i czekaj na odpowiedź innych użytkowników. Dodawanie pięciu komentarzy pod rząd to spamowanie forum utrudniające wymianę poglądów.

8. Nie trolluj.
Trollowanie (trolling) to antyspołeczne zachowanie charakterystyczne dla forów dyskusyjnych i innych miejsc w Internecie, w których prowadzi się dyskusje. Polega na zamierzonym wpływaniu na innych użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni) poprzez wysyłanie napastliwych, kontrowersyjnych, często nieprawdziwych przekazów czy też poprzez stosowanie różnego typu zabiegów erystycznych. WIĘCEJ o TROLLOWANIU TUTAJ

9. Zabrania się używania nicków podobnych do funkcjonujących na forum, zwłaszcza gdy celem tego działania jest ośmieszenie użytkownika oryginalnego nicka bądź wprowadzenie w błąd uczestników dyskusji. Takie działanie będzie traktowane jako trolling.

10. Zabronione jest podszywanie się pod innych użytkowników forum lub realnie istniejące osoby fizyczne. Używanie imienia i nazwiska w nicku jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy osoba o takim imieniu i nazwisku jest rzeczywistym autorem komentarza.

 

Polityka Cookies:

Informujemy, że oprogramowanie naszej strony posługuje się plikami cookies (ciasteczka).

Są one wykorzystywane do prawidłowego działania strony. Bez nich klient np. nie wypełni prawidłowo formularza zgłoszenia strony.

Pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę nie gromadzą poufnych informacji o użytkowniku ani żadnych danych osobowych.

Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce, lub je usunąć, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z naszego sklepu.

Jak zarządzać plikami cookie w swojej przeglądarce można zobaczyć w pomocy każdej przeglądarki lub na stronach oprogramowania np:

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/cookies
Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Więcej informacji o ciasteczkach można znaleźć na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl