I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Osiek Jasielski

młotek_licytacjaWójt Gminy Osiek Jasielski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Gminy Osiek Jasielski. Przedmiotem licytacji są działki: nr 312 w Pielgrzymce, nr 1619/27 w Osieku Jasielskim, nr 1619/17 w Osieku Jasielskim, nr 229 w miejscowości Czekaj.

 Przedmiot przetargu:

1) Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Pielgrzymka bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej Nr 993 Dukla – Gorlice.

Nr działki

  Powierzchnia

  Nr księgi wieczystej

  Cena wywoławcza w zł [brutto]

  Wysokość wadium w zł

312

2,05 ha

KS1J/00054688/1

25 000,00

1 000,00

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w/w działka stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej bez prawa zabudowy. Minimalne postąpienie wynosi 1 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 30.04.2013r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski w sali konferencyjnej (I piętro).

2) Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Osiek Jasielski w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nr działki

  Powierzchnia

  Nr księgi wieczystej

  Cena wywoławcza w zł [brutto]

  Wysokość wadium w zł

1619/27

0,1529 ha

KS1J/00018003/2

16 070,00

1 000,00

Dla w/w działki został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Osiek Jasielski Nr XLIX/285/2011 z dnia 29.10.2010r. z oznaczeniem jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Minimalne postąpienie wynosi 1 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 30.04.2013r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski w sali konferencyjnej (I piętro).

Nr działki

 Powierzchnia

 Nr księgi wieczystej

 Cena wywoławcza w zł [brutto]

 Wysokość wadium w zł

1619/17

0,3109 ha

KS1J/00018003/2

32 676,00

3 500,00

Dla w/w działki został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Osiek Jasielski Nr XLIX/285/2011 z dnia 29.10.2010r. z oznaczeniem jako tereny zabudowy usługowej – usług komercyjnych publicznych.  Minimalne postąpienie wynosi 1 500,00 zł.

Przetarg odbędzie się 30.04.2013r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski w sali konferencyjnej (I piętro).

3) Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Czekaj.

Nr działki

 Powierzchnia

 Nr księgi wieczystej

 Cena wywoławcza w zł [brutto]

 Wysokość wadium w zł

229

0,09 ha

KS1J/00073707/0

5 526,00

 300,00

Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w/w działka leży w terenach budowlanych. Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł.

Przetarg odbędzie się 30.04.2013r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski w sali konferencyjnej (I piętro).

Wadium należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy Osiek Jasielski nr 29 8627 1024 2004 6001 0476 0006, w takim terminie by wpłynęło na konto urzędu do dnia 26.04.2013r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na wyżej wymieniony rachunek. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium pozostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują:

–   dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej),

–   pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej),

– aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu,

–   pełnomocnictwo notarialne (w przypadku osoby prawnej),

–   oryginalny dowód wpłaty wadium.

Z dokumentacją geodezyjno-prawną można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski 112, pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu najpóźniej do dnia 30.04.2013r. (tel. 13 44 200 05).

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.