Gmina Osiek Jasielski wyprzedaje działki

mapa działkiW związku z informacją otrzymaną z Urzędu Gminy Osiek Jasielski oraz chęcią szerszego rozreklamowania sprzedawanych działek mienia gminy, Urząd Gminy przekazuje poniższą informację. Umieszczamy tę informację bezpłatnie licząc, że w zamian publikowane zostaną informacje w BIP takie jak rejestry umów, protokoły z komisji radnych, projekty uchwał na kolejne sesje Rady Gminy, itd…

Wójt Gminy Osiek Jasielski, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 53/2016 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych na sprzedaż w miejscowości Osiek Jasielski oraz Uchwały nr XLVII/264/2014 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 27 maja 2014 r., ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Osiek Jasielski:

Tabela_Nieruchomosci

mapa działki

Do ceny wywoławczej zostanie doliczony należny podatek VAT według obowiązujących przepisów. Minimalne postąpienie 500 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) w terminie do dnia 29.07.2016 r. na konto Urzędu Gminy Osieka Jasielskiego nr 29 8627 1024 2004 6001 0476 0006 i okazanie dowodu wpłaty.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetarg wygra, a zwrócone jeżeli nie wygra przetargu, wyłącznie na podany własny numer konta. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi wygrywający przetarg.

Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa w dniu 4 sierpnia 2016 roku w budynku Urzędu Gminy Osiek Jasielski w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 1000.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Osiek Jasielski.

Niedotrzymanie terminu wpłaty osiągniętej w przetargu, oraz nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium zaliczonego na poczet nabycia.

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują:

– dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej),

– pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej),

– aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu,

– w przypadku nabywania nieruchomości przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim, do dokonywania czynności związanych z przetargiem wymagana jest obecność obojga małżonków  lub jednego z nich, z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu,

– pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby prawnej),

– zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości,

– oryginalny dowód wpłaty wadium.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim 38-223 Osiek Jasielski 112, tel. 134420005.

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski

Mariusz Pykosz


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.