„Jasielska strefa usług publicznych” – zgoda Gminy Osiek Jasielski na zaciągnięcie zobowiązań

Uchwała Nr XXVI/156/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 października 2012 r. w spr. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w 2013 r. dla projektu pn.: ,,Jasielska strefa usług publicznych”.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 3 pkt. 3 i art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. Z 2009 roku Nr 84, poz. 712 z późn. zm. ) Rada Gminy Osiek Jasielski uchwala co następuje:

§ 1

  1. Gmina Osiek Jasielski wyraża zgodę na wspólną realizację projektu pn.: Jasielska strefa usług publicznych” prowadzonego przez Miasto Jasło, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

  2. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Osiek Jasielski w roku 2013 do kwoty 5.000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 )

§ 2

Realizacja projektu, o którym mowa w § 1 nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

§ 3

Zobowiązanie określone w § 1 zostanie pokryte z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości

 § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek Jasielski.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródło:
BIP Urzędu Gminy Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.