Protokół Nr XLIX/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 czerwca 2014 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu pełny Protokół Nr XLIX/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 czerwca 2014 roku udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej UG Osiek Jasielski. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią, zwłaszcza, że 3 radnych było przeciw nagrywaniu sesji, a 3 się wstrzymało od głosu.

Protokół nr XLIX/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 czerwca 2014 roku:

Padło pytanie Przewodniczącego Rady: Czy obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane?

6 Radnych było ,,ZA”

3 Radny był ,,PRZECIW”

3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

Obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane

 

Ad.1. Otwarcia XLIX-ej Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski P. Wojdacz Piotr witając wszystkich obecnych Radnych, sołtysów wsi, Wójta, P. Sekretarz, P. Skarbnika, P. Katarzynę Nowosielską – księgową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim, P. Józefę Romanek – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim, Antoniego Marchewkę – dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim oraz P. Marka Rączkę – kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest 12 Radnych zatem obrady Sesji są prawomocne.

Obecni na Sesji Radni to:

 1. Albin Wierdak – Osiek Jasielski
 2. Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski
 3. Piotr Wojdacz – Samoklęski
 4. Tadeusz Łącki – Samoklęski
 5. Krzysztof Kiciliński – Samoklęski
 6. Danuta Czajkowska – Mrukowa
 7. Janusz Brączyk – Pielgrzymka
 8. Kazimierz Wygonik – Załęże
 9. Stanisław Mastej – Załęże
 10. Weronika Gumienna – Zawadka Osiecka
 11. Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka
 12. Marek Kiełbasa – Świerchowa

Nieobecni na Sesji Radni:

 1. Daniel Socha – Mrukowa– nieobecność usprawiedliwiona
 2. Konrad Michnal – Świerchowa – nieobecność usprawiedliwiona
 3. Zdzisław Gumienny – Pielgrzymka– nieobecność usprawiedliwiona

Ponadto w Sesji uczestniczyli:

 1. Świątek Władysław – sołtys wsi Czekaj
 2. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski
 3. Janusz Bilski – sołtys wsi Mrukowa
 4. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski
 5. Kazimierz Wygonik – sołtys wsi Załęże
 6. Pykosz Mariusz – Wójt Gminy
 7. Pec Krzysztof – Skarbnik Gminy
 8. Sylwia Twardzik – Sekretarz Urzędu

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek dzisiejszych obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
 5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim za 2013 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim za 2013 rok
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Osiek Jasielski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 Nr XLII/247/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2013 roku
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/248/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2013.
 14. Interpelacje radnych
 15. Wolne wnioski i zapytania
 16. Zakończenie Sesji.
 17. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z udzielonych świadczeń z pomocy społecznej, pieniężnych, w naturze i usług za okres od styczeń do grudzień 2013 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek Jasielski.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado czy są pytania bądź wnioski?

Marek Kiełbasa – Proszę o przesunięcie punktu 12. tuż przed uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium. Są to to uchwały bezpośrednio ze sobą powiązane.

Przewodniczący Rady – Jeśli będzie taka wola Wysokiej Rady, nie widzę problemu, by zamienić kolejność tych punktów.

Poddaję pod głosowanie wniosek Radnego Marka Kiełbasy o przesunięcie punktu 12. przed uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium.

Kto jest za przyjęciem wniosku?

6 Radnych było ,,ZA”

5 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

1 Radny był ,,PRZECIW”.

Poddaję pod głosowanie zmieniony porządek obrad.

Kto jest za przyjęciem zmienionego porządku obrad?

7 Radnych było ,,ZA”

5 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

 

Ad 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, mamy do zatwierdzenia dwa protokoły z Sesji Nr XLVII/2014 oraz XLVIII/2014. Oba zostały umieszczone w BIP-ie, były również dostępne w Urzędzie Gminy w biurze obsługi Rady Gminy.

Czy są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem z Sesji Nr XLVII/2014?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie protokół z Sesji Nr XLVII/2014

Kto jest za przyjęciem protokołu?

11 Radnych było ,,ZA”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

Czy są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem z Sesji Nr XLVIII/2014?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie protokół z Sesji Nr XLVIII/2014

Kto jest za przyjęciem protokołu?

10 Radnych było ,,ZA”

2 Radny ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”.

Ad. 5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z w okresie międzysesyjnym.

 

Wójt przedstawił informację na temat uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś uwagi do wypowiedzi P. Wójta?

Nie ma

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez P. Katarzynę Nowosielską – księgową SPZOZ.

Katarzyna Nowosielska – Wysoka Rado, rok 2013 zakończyliśmy zyskiem w wysokości 66 702,99 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowaliśmy niewielki spadek. W 2013 roku podjęliśmy prace inwestycyjne. Nasz wniosek dotyczący dofinansowania szybu i windy został pozytywnie rozpatrzony przez PFRON. Musieliśmy się przygotować do tego przedsięwzięcia. Konieczne były remonty i przeniesienie archiwum do piwnicy oraz pomieszczeń socjalno –administracyjnych. Usytuowanie windy było w pobliżu pomieszczeń, które będą w przyszłości wykorzystywane na cele medyczne. W 2013 roku podjęliśmy starania o to, aby przygotować się do wprowadzenia dokumentacji elektronicznej świadczeń medycznych. Z racji tego wykonaliśmy całą infrastrukturę teleinformatyczną. Wszystkie te elementy spowodowały, że w porównaniu rokiem 2012 zwiększeniu uległy koszty usług obcych, w skład których wchodzą prace remontowe. Pozostałe koszty w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległy znacznym zmianom. Jeśli natomiast chodzi o przychody, nie było zmian dotyczących kontraktów z NFZ.

Przewodniczący Rady – Odpowiednio wcześniej odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPZOZ, która zaakceptowała zarówno bilans jak i rachunek ośrodka.

Czy są jeszcze jakieś uwagi?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie Uchwałę sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

O godz. 1220 obrady Sesji opuściła P. Katarzyna Nowosielska – księgowa SPZOZ.

Ad. 7 Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z udzielonych świadczeń z pomocy społecznej, pieniężnych, w naturze i usług za okres od styczeń do grudzień 2013 rok.

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez P. Józefę Romanek – kierownik GOPS.

Józefa Romanek – Jak wiadomo, art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej obliguje kierowników GOPS do sporządzania i przedkładania Wysokiej Radzie sprawozdań z działalności. Takie sprawozdanie zostało sporządzone w układzie narastającym według wydatków z okresu od stycznia do grudnia 2013 roku. W prawie wszystkich rozdziałach zauważalne jest znaczny wzrost wydatków.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś pytania, uwagi?

Nie ma

Kto jest za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z udzielonych świadczeń z pomocy społecznej, pieniężnych, w naturze i usług za okres od styczeń do grudzień 2013 rok?

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek Jasielski.

 

Przewodniczący Rady – Jakie zmiany zostały wprowadzone w Regulaminie?

Józefa Romanek – Praktyka w realizacji pomocy materialnej dla uczniów uzasadnia potrzebę usystematyzowania wielu zapisów i doprecyzowania wielu kwestii. Pierwotnie pomoc taka była wypłacana przez Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół, jednak uchwała Rady Gminy przeniosła ten obowiązek na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Taki zapis musi być zawarty w Regulaminie. Ponadto doszliśmy do wniosku, że należy zmienić pojęcie ,,rodziny”. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzinę tworzą wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Najważniejszą jednak zmianą jest sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego, które uzależnione jest od sytuacji materialnej oraz innych okoliczności występujących w rodzinie : bezrobocie, wielodzietność, rodzina niepełna, alkoholizm i wiele innych czynników. Do tej pory jeśli dochód na członka rodziny nie przekraczał 228 zł, stypendium szkolne wynosiło: 212 zł. Pułap ten został zmieniony. Aktualnie jeśli dochód na członka rodziny nie przekroczy 200 zł, stypendium szkolne będzie się mieścić w przedziale od 159 zł do 212 zł. Umożliwi to nam manewrowanie kwotami i pełne wykorzystanie otrzymanej dotacji.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek Jasielski.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

O godz. 1228 obrady Sesji opuściła P. Józefa Romanek – kierownik GOPS.

 

Ad. 9 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku Jasielskim za 2013 rok.

 

Przewodniczący Rady – Sprawozdanie z działalności GOK zostało wszystkim przesłane wraz z pozostałymi materiałami. Czy są jakieś uwagi, pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie sprawozdanie z działalności GOK w Osieku Jasielskim za 2013 rok.

Kto jest za przyjęciem sprawozdania?

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

O godz. 1230 obrady Sesji opuścił P. Antoni Marchewka – Dyrektor GOK

 

Ad. 10 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim za 2013 rok.

 

Przewodniczący Rady – Działalność GZK zakończyła się zyskiem. Proszę o zabranie głosu przez P. Marka Rączkę.

Marek Rączka – Głównym powodem dodatniego wyniku finansowego jaki został osiągnięty przez Gminny Zakład Komunalny w 2013 roku było świadczenie usług polegających na utrzymaniu terenów i placów. Dzięki temu wypracowaliśmy zysk w kwocie 19.000 zł. Rok obecny zapowiada się jeszcze lepiej. Sprawozdanie zawiera szczegółowe wydatki oraz przychody w poszczególnych działach. Jeśli są jakieś wątpliwości, proszę o pytania.

Stanisław Mastej – Czy planowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej na nowym osiedlu (od P. Sołtysa w górę ) w miejscowości Załęże?

Marek Rączka – Kilka osób w tej sprawie było zarówno u Wójta jak i u mnie jednak do dzisiejszego dnia nie wpłynęło żadne podanie w tej sprawie. Mamy natomiast podanie o budowę wodociągu w kierunku Dębowca.

Przewodniczący Rady – Czy planowane są jakieś większe zakupy w tym roku?

Marek Rączka – Jeśli środki na to pozwolą takie zakupy będą jednak na koniec roku. Obecnie mamy nieprzewidziane wydatki związane z naprawą pompy na oczyszczalni w Osieku Jasielskim w kwocie 6.000 zł oraz czyszczenie dyfuzorów w kwocie 10.000 zł.

Poddaję pod głosowanie sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Osieku Jasielskim za 2013 rok.

Kto jest za przyjęciem sprawozdania?

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

O godz. 1234 obrady Sesji opuścił P. Marek Rączka – kierownik GZK w Osieku Jasielskim

Ad. 11 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Osiek Jasielski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

Przewodniczący Rady – Proszę P. Monikę Władykę o zabranie głosu i wyjaśnienie powodów dla których uchwała musi zostać podjęta.

Monika Władyka – Konieczność podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu Wyborczego, który nakłada obowiązek aktualizacji uchwały podjętej w 2012 roku. Wprowadzone zmiany polegają jedynie na dodaniu poszczególnych numerów domów, jakie zostały nadane w tym okresie i zakwalifikowaniu ich do odpowiednich okręgów wyborczych.

Wójt – Co będzie z osobami, które zameldują się w okresie między podjęciem tej uchwały a wyborami? Nie będą mogli głosować?

Monika Władyka – Na pewno nie, choć regulacja w tym zakresie na pewno zostanie jeszcze wystosowana.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Gminy Osiek Jasielski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 Nr XLII/247/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2013 roku

Pec Krzysztof – Wysoka Rado, w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie rozwoju ochrony gruntów rolnych, zwiększamy budżet zarówno po stronie wydatków jak i dochodów o kwotę 50.000 zł. Mamy również kwotę 2.321 zł, która wynika ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Są to jednak środki, które podlegają zwrotowi na rzecz budżetu państwa więc nie zwiększają dochodu. Jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową, należy podkreślić, że nie jest konieczna jej aktualizacja przy każdej zmianie uchwały budżetowej. Można to wykonać okresowo. Uchwała będące przedmiotem dzisiejszych obrad została zaktualizowana według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku. Proszę o ewentualne pytania.

Janusz Bilski – Jakie drogi będą remontowane ze środków z FOGR-u?

Wójt – Do FOGR-u zostały zgłoszone trzy drogi. Otrzymaliśmy jedynie 50.000 zł dlatego pula nie wystarczy na realizację wszystkich zgłoszonych zadań. Z otrzymanych środków będzie remontowana droga w miejscowości Samoklęski. Była zgłaszana na pierwszym miejscu, ponieważ kosztorysowo była największa.

Tadeusz Łącki – Która to droga?

Wójt – To odcinek w kierunku P. Brączyka. Droga była już remontowana 2 czy 3 lata temu.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Marek Kiełbasa – Proszę P. Skarbnika o odzwierciedlenie kwoty długu w stosunku do spłat w przyszłych latach. Jak wiadomo zmienił się nam sposób spłaty i zaciągania kredytów. Czy przyszłe lata pozwolą nam swobodnie spłacić posiadane zobowiązania w kwotach jakie widnieją w WPF?

Pec Krzysztof – Przelicznik, o którym kiedyś mówiliśmy pozwala nam spłacać zobowiązania w sposób wskazany w WPF. Jeśli dochody będą większe, wskaźnik będzie wyższy a co za tym idzie będzie pozwalał na spłatę większych kwot. Wskaźnik można ,,poprawić” poprzez wyłączenie wydatków i dochodów pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Te dochody i wydatki są wyłączane ze wskaźnika zadłużenia, o którym mówi WPF.

Przewodniczący Rady – Czy Komisja Budżetowa opiniowała zmiany w budżecie?

Wygonik Kazimierz – Tak oczywiście, Komisja Budżetowa zaopiniowała je pozytywnie.

Anna Miśkowicz – Chciałam zadać pytanie dotyczące chodnika w miejscowości Markuszka. Na jakim etapie znajduje się aktualnie projekt? Do kogo mieszkańcy tamtego regionu mają się udać, by prosić o zrealizowanie przedsięwzięcia?

Przewodniczący Rady – To droga powiatowa, więc trudno nam jest się wypowiadać w tej kwestii, ale może P. Wójt powie parę słów na ten temat.

Wójt – Rozumiem, że chodzi Pani o drogę relacji Załęże – Osiek Jasielski. Opracowaliśmy projekt na chodniki przy drodze powiatowej. Podpisaliśmy nawet porozumienie z Powiatem w tej kwestii. Remontem czy modernizacją dróg powiatowych i chodników powinien zajmować się Starosta jako zarządca. Kilkakrotnie byliśmy w tej sprawie zarówno u Starosty jak i w Powiatowym Zarządzie Dróg jednak nigdy nie uzyskaliśmy decyzji pozytywnej. Postanowiliśmy wydać własne środki i opracować projekt na chodniki w miejscowości Markuszka oraz bodajże w Załężu w kierunku Dębowca. Dokumentacja została złożona w Starostwie, jednak Powiatowy Zarząd Dróg zaczął widzieć w tym problem doszukując się coraz to nowych braków i niekompletnych danych.

Anna Miśkowicz – Czy złożyli to na piśmie?

Wójt – Tak oczywiście, korespondencja w tym zakresie jest dostępna. Należałoby jedynie odszukać stosowne pisma. W tym roku również wystosowaliśmy pismo do Starostwa, by wykorzystać sporządzone projekty.

Anna Miśkowicz – Może swego rodzaju bodźcem byłyby podpisy mieszkańców popierających budowę chodnika?

Wójt – Myślę, że te podpisy były najprawdopodobniej już zbierane.

Anna Miśkowicz – Od 5 lat na pewno nie.

Wójt – Zarówno Radni jak i P. Sołtys interesowali się tą sprawą, prosili, by Gmina włączyła się w proces pozyskania dofinansowania zadania. Opracowaliśmy projekty, które złożono w Starostwie i na tym etapie nasza rola się kończy.

Anna Miśkowicz – Na jakim etapie zostały zawieszone rozmowy ze Starostwem Powiatowym?

Wójt – One nigdy tak naprawdę nie zostały zawieszone.

Przewodniczący Rady – P. Wójcie, ale może wróćmy do porządku obrad.

Mastej Stanisław – Chciałem jedynie dodać, że w ubiegłym roku na jednej z naszych Sesji był obecny P. Górczyk, który poruszył temat drogi powiatowej Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski oraz chodników. Wyraźnie zostało powiedziane, że Powiat nie posiada środków na takie zadania.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 Nr XLII/247/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/248/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/248/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

O godz. 1251 ogłoszono przerwę

Obrady Sesji wznowiono o godz. 1305

 

Ad 14: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

 

Przewodniczący Rady – Proszę P. Wójta o zabranie głosu.

Wójt – Będący przedmiotem uchwały budżet na rok 2013 uchwalony został 28 grudnia 2012 roku i zakładał dochody na kwotę 19.257.852, 06 zł, którą w wyniku późniejszych zmian budżetowych zwiększono ostatecznie do poziomu 21.454.126,17 zł. W ten sam sposób planowano wydatki i z kwoty: 17.568.375,74 zł podniesione zostały do 19.764.649,85 zł. Plan dotyczący realizacji dochodów budżetowych wykonany został w 93,3 %. Ich suma łącznie wyniosła 20.020.079,68 zł zaś ten, odnoszący się do wydatków został zrealizowany w 96,5 % 19.067.771,48 zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 6.364.191,73 zł co stanowiło 33,4 % wszystkich wydatków. Dochody własne osiągnęły 39,6 % a dochody z dotacji celowych z budżetu państwa wyniosły 25,6%, zaś zrealizowanie subwencji ogólnej osiągnęło poziom 34,8 % całości wykonanych dochodów gminy w 2013 roku. Kwota zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec zeszłego roku wynosiła: 6.669.315,92 zł, stanowiąc 33,5 % dochodów wykonanych w całym 2013 roku. Z kolei spłata kredytów, pożyczek wraz z odsetkami uszczupliła budżet gminy on 793.287,21 zł, tj. 3,7 % planowanych dochodów na rok 2013. Wysoka Rado, w roku 2013 były realizowane różne rodzaju inwestycje i przedsięwzięcia. Część nie została jeszcze zakończona. W każdej w zasadzie miejscowości zostały zrealizowane większe bądź mniejsze inwestycje. Mam nadzieje, że rok 2014 również będzie dla nas dobrym okresem.

Skarbnik Gminy – Pec Krzysztof odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania rocznego Wójta Gminy Osiek Jasielski z wykonania budżetu gminy za rok 2013.

 

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez P. Stanisława Masteja – członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski.

Stanisław Mastej – członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski odczytał protokół z posiedzenia Komisji z dnia 30 maja 2014 roku, w którym Komisja po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Osiek Jasielski a także oceniając pracę Wójta nie stwierdziła żadnych uchybień w związku z czym wystosowała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Osiek Jasielski za rok 2013.

 

Przewodniczący Rady – Proszę Wysoką Radę o pytania.

Marek Kiełbasa – Proszę mi wytłumaczyć dział: 750, Rozdz.: 75095 Par.: 3030. Jest tam kwota : 53.340 zł. Na jakie wydatki została rozdysponowana?

Skarbnik – Kwota o jakiej Pan mówi to diety sołtysów.

Wygonik Kazimierz – Chciałbym przypomnieć Wysokiej Radzie o wydatkach majątkowych i inwestycjach jakie zostały zrealizowane. Uważam, że największym przedsięwzięciem jakie udało się zrealizować jest przebudowa drogi powiatowej Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski. Wkład Gminy wyniósł 1,5 mln zł. O tym trzeba pamiętać. Droga służy wszystkim mieszkańcom, ale w największym stopniu skorzystają z niej te trzy miejscowości. Pamiętajmy jednak, że jest to inwestycja przy dużym udziale Gminy Osiek Jasielski. Kolejna inwestycja to przebudowa Szkoły Podstawowej i budowa Sali gimnastycznej w Zawadce Osieckiej. Należałoby jeszcze wspomnieć o Podkarpackim Systemie e-Administracji Publicznej, w ramach którego zakupiono nowy sprzęt.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

10 Radnych było ,,za”

2 Radnych ,, wstrzymało się od głosu”.

 

Wójt – Wysoka Rado, oczywiście pamiętam o inwestycji remontu drogi powiatowej czy budowy sali gimnastycznej w Zawadce Osieckiej. Termin zakończenia przebudowy drogi powiatowej jest wyznaczony na ten rok dlatego też nie wspominałem o tych wydatkach, które jak zaznaczył Radny Wygonik są na pewno znaczne. Odnosząc się do pytania w sprawie chodnika w Markuszce, staramy się współpracować z Powiatem, jednak zbyt dużo dokładamy do zadań, które należą właśnie do Powiatu. Jeśli nie ma dobrej woli z drugiej strony to przedsięwzięcia typu budowa chodnika nie będą zrealizowane. Nie zapominajmy o projekcie budowy chodnika w Samoklęskach, który czeka na realizację już kilka lat. Nie zapominajmy, że droga powiatowa służy głównie mieszkańcom Świerchowej, Osieka Jasielskiego, Samoklęsk, Mrukowej i Pielgrzymki. Wiem dlaczego o tym wspomniał Radny Wygonik. Droga Osiek Jasielski – Załęże jest w opłakanym stanie. Robimy co możemy, jednak za tego Zarządu Powiatu wspólna realizacja jakichkolwiek inwestycji jest niemożliwa.

Ad. 15 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2013.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, wszystkie wymogi formalne zostały spełnione. Czy ktoś chce zabrać głos? Są jeszcze jakieś uwagi, pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

10 Radnych było ,,za”

1 Radny ,, wstrzymał się od głosu”

1 Radny ,,był przeciw”

 

Wójt – Bardzo serdecznie dziękuję Wysokiej Radzie za udzielenie mi absolutorium. Praca w Radzie czy administracji oraz podejmowanie decyzji, które mają bezpośredni wpływ na wszystkich mieszkańców jest bardzo trudne. Staramy się wspólnie i wydaje mi się, że nie wychodzi nam to najgorzej. Inwestycje, które powstały przez te kilka ostatnich lat świadczą jedynie o tym, że bardzo dobrze zarządzacie środkami publicznymi i żadna złotówka nie zostanie źle wydatkowana.

16. Interpelacje radnych.

 

17. Wolne wnioski i zapytania

 

Władysław Świątek – Jedna sprawa dotyczy dróg gminnych, które miały być modernizowane jednak do dzisiejszego dnia żadna z nich w miejscowości Czekaj nie została wyremontowana. Druga kwestia związana jest z Gminnym Zakładem Komunalnym. W okresie jesiennym ubiegłego roku zakupiliśmy ciągnik. Miała być dokupiona cysterna, która umożliwi transport nieczystości z oczyszczalni ścieków. Do tej pory nie dokonano takiego zakupu. Uważam, że posiadając taki ciągnik należałoby zakupić kosiarkę, co umożliwiłoby wykoszenie terenów należących do gminy.

 

Wójt – Szkoda, że nie ma tutaj P. kierownika GZK. On w sposób szczegółowy wypowiedziałby się na ten temat.

Władysław Świątek – P. Wójcie, kosiarka do ciągnika to koszt 2.000 zł.

Wójt – Obawiam się, że co najmniej 10-krotnie więcej. Wspominał Pan również o remoncie dróg gminnych. O które drogi Pan pyta?

Władysław Świątek – Nie potrafię na tą chwilę wskazać odpowiednich numerów ale mamy już koniec czerwca. Kiedy będą remontowane?

Wójt – Uważam, że powinien się Pan osobiście zająć tymi remontami z racji pełnionej funkcji. Korzystając z udzielonego mi głosu, chciałem nadmienić, że byli u mnie mieszkańcy wsi Czekaj z zapytaniem co z kanalizacją. Niestety musiałem ich poinformować, że postawił Pan pewne warunki. Albo Pan wyraża zgodę, albo takiej zgody nie ma. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy jej robić w Czekaju, ale w Osieku Jasielskim na nowym osiedlu.

Władysław Świątek – Moja działka nie jest tutaj problemem. Są przecież inne sąsiadujące działki. Ja nie oddam 360 m2 swojej nieruchomości tylko dlatego, że jestem Sołtysem.

Wójt – P. Sołtysie, zaakceptowaliśmy fakt, że nie wyraził Pan zgody. Zmieniliśmy projekt.
W czym był Pan pomocny? Wprost przeciwnie, przeszkadzał Pan. Rozmawialiśmy z właścicielami sąsiadujących działek, ale tak zostali nastawieni, że oni również nie wyrazili zgody. Jeśli jest wola współpracy to wszystko można zrobić.

Marek Kiełbasa – Czy są jakieś plany związane ze skanalizowaniem pozostałych miejscowości? Moglibyśmy chociaż wykonać projekt.

Wójt – Jest Pan doskonale zorientowany w budżecie. Jeśli będzie nas stać na taką inwestycję na pewno będziemy ją realizować. Na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe. Koszt skanalizowania czterech miejscowości jest ogromny.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, proszę zabierać głos pojedynczo. Znów będziecie mieć pretensje, że protokół nie ujmuje Waszych wypowiedzi.

Pec Krzysztof – Wysoka Rado, nawiązując do kwestii projektów należy podkreślić fakt, że kończy się okres programowania 2007-2013. Rozliczane są projekty zarówno przez beneficjentów jak i instytucje pośredniczące. Uważam, że należy rozbudować sieć kanalizacji, ale w miarę posiadanych środków. Samo stworzenie dokumentacji na dzień dzisiejszy nic nie daje. Gmina posiada koncepcje rozbudowy kanalizacji na kolejne lata. Samo stworzenie mapy do celów projektowych to wydatek rzędu 100.000 zł. Poczekajmy na nowy okres programowania. Zobaczymy jakie będą możliwości i warunki finansowania. Wydawanie w tej chwili środków na coś co może się w ogóle nie przydać według mnie jest po prostu nierozsądne.

Marek Kiełbasa – Wysoka Rado, jestem tu atakowany, ale wydaje mi się, że nie słusznie. Pytam jedynie grzecznie i spokojnie o tzw. plany przyszłe. Trzy lata temu zaproponowałem, by zrobić projekt częściowy. W pierwszej kolejności moglibyśmy skanalizować Samoklęski i Mrukową. Mielibyśmy o wiele niższe koszty, ponieważ byłaby jedna oczyszczalnia ścieków. Koszty kwalifikowane wyniosłyby przykładowo 4 mln zł, co w porównaniu z 13 mln zł stanowi ogromną różnicę.

Przewodniczący Rady – Panie Radny zna Pan budżet doskonale. Czy stać nas w tej chwili na wydatek rzędu 4 czy 5 mln zł? Niestety nie stać nas. O czym my w ogóle mówimy? Jeśli pojawi się program, z którego będziemy mogli pozyskać dofinansowanie, w którym prace projektowe będą kosztami kwalifikowanymi to na pewno z niego skorzystamy.

Pec Krzysztof – Panie Radny, nikt tutaj Pana nie atakuje. Proszę sobie wyobrazić jakie byłoby larum gdybyśmy wydatkowali te 4 mln zł bez zewnętrznego dofinansowania. Do tej pory nie było dobrego tego rodzaju programu. Panie Radny, jesteśmy jedną z lepiej skanalizowanych Gmin. Tym się chwalmy. Jedyną Gminą skanalizowaną w lepszym stopniu niż my jest Gmina Jasło.

Wygonik Kazimierz – Stworzyć etapowy projekt dla Samoklęsk wydatkując własne środki, które nie będą kosztem kwalifikowanym to nierozsądne. Przecież to są pieniądze.

Pec Krzysztof – Wysoka Rado, uważam, że system ,,Zaprojektuj i wybuduj” w jakim realizowaliśmy kanalizację jest rozwiązaniem najlepszym. Pozwala uniknąć przeciągania i zmian projektów. Gminy, które miały robione projekty i roboty oddzielnie miały ogromne problemy. Były nawet takie sytuacje, że się wycofywały z inwestycji.

Przewodniczący Rady – Czy są inne wnioski bądź pytania?

Nie ma

Obrady Sesji zakończono o godz. 13.47

Protokołowała:

Monika Władyka

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski [dostęp 28 lipca 2014 r.]


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.