Protokół nr XLVI/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 kwietnia 2014 roku

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzedstawiamy Państwu pełny Protokół nr XLVI/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 kwietnia 2014 roku udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej UG Osiek Jasielski. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. Na sesji tej przedstawiono sprawę zgłoszonej sprawy do prokuratury przez Pełnomocnika firmy PUH BET – STAL Zenon Strugała oraz Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osiek Jasielski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013. Zapraszamy do lektury.

Porządek obrad Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 kwietnia 2014 roku:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Pielgrzymce
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Osiek Jasielski
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osiek Jasielski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 Nr XXLI/247/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2013 roku
 10. Interpelacje radnych
 11. Wolne wnioski i zapytania
 12. Zakończenie Sesji.

Protokół nr XLVI/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 kwietnia 2014 roku:

Padło pytanie Przewodniczącego Rady: Czy obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane?

9 Radnych było ,,ZA”

2 Radnych było ,,PRZECIW”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

 

Obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane.

 

Ad.1. Otwarcia XLVI/2014 Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski P. Wojdacz Piotr witając wszystkich obecnych Radnych, sołtysów wsi, Wójta, P. Sekretarz, P. Skarbnika oraz P. Tamarę Okońską – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest 12 Radnych zatem obrady Sesji są prawomocne.

Obecni na Sesji Radni to:

1)  Albin Wierdak – Osiek Jasielski

2)  Piotr Wojdacz – Samoklęski

3)  Tadeusz Łącki – Samoklęski

4)  Krzysztof Kiciliński – Samoklęski

5)  Danuta Czajkowska – Mrukowa

6) Janusz Brączyk – Pielgrzymka

7) Zdzisław Gumienny – Pielgrzymka

8) Kazimierz Wygonik – Załęże

9) Stanisław Mastej – Załęże

10) Marek Kiełbasa – Świerchowa

11)  Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka

12)  Weronika Gumienna – Zawadka Osiecka

Nieobecni na Sesji Radni:

1) Daniel Socha – Mrukowa

2) Konrad Michnal – Świerchowa

3) Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski

Ponadto w Sesji uczestniczyli:

 1. Świątek Władysław – sołtys wsi Czekaj
 2. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski
 3. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski
 4. Kazimierz Wygonik – sołtys wsi Załęże
 5. Pykosz Mariusz – Wójt Gminy
 6. Pec Krzysztof – Skarbnik Gminy
 7. Sylwia Twardzik – Sekretarz Urzędu

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek dzisiejszych obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Pielgrzymce
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Osiek Jasielski
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osiek Jasielski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 Nr XXLI/247/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2013 roku
 10. Interpelacje radnych
 11. Wolne wnioski i zapytania
 12. Zakończenie Sesji.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado czy są pytania bądź wnioski?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie porządek obrad.

Kto jest za jego przyjęciem?

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, protokół z ostatniej Sesji został umieszczony w BIP-ie. Był również dostępny w Urzędzie Gminy w biurze obsługi Rady Gminy. Czy są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem z poprzedniej Sesji?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie protokół z poprzedniej Sesji

Kto jest za przyjęciem protokołu?

12 Radnych było ,,ZA”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

Ad 5 Informacja Wójta  z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił informację na temat uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś uwagi do wypowiedzi P. Wójta?

Nie ma

 

Ad 6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie utworzenia publicznego przedszkola
w Pielgrzymce.

Przewodniczący Rady odczytał pismo z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Pielgrzymce z dniem 1 września 2014 roku.

Przewodniczący Rady – Pismo zostało skierowane do P. Wójta, stąd taki punkt znalazł się w dzisiejszym porządku obrad. Proszę P. Dyrektor o zabranie głosu i wypowiedź na ten temat.

Tamara Okońska – Tak jak P. Przewodniczący powiedział, to potrzeba społeczności lokalnej. Warunki ku temu mamy odpowiednie. Przedszkole mogłoby się mieścić na parterze budynku szkolnego. Na jednym poziomie byłaby sala przedszkolna, sala gimnastyczna, szatnia, przedpokój, jadalnia oraz sanitariaty osobne dla dziewcząt osobne dla chłopców. Oprócz tego są jeszcze inne pomieszczenia, które można byłoby użytkować. Istotny jest również duży wkład własny szkoły w inicjatywie utworzenia przedszkola publicznego bądź punktu przedszkolnego. Punkt przedszkolny nie jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie musi mieć statutu, nie musi być również powołany zespół szkolno-przedszkolny jak w przypadku przedszkola publicznego. Wracając do wkładu własnego, nadmienić należy, że pozyskaliśmy sporo środków zewnętrznych od sponsorów. Wkład własny to również prace remontowe systemem gospodarczym. Wykonano remont szatni, sanitariatów, klatki schodowej, korytarza, który obejmował malowanie ścian, sufitów, boazerii, lamperii na klatce schodowej, remont schodów oraz założenie listew z gumami antypoślizgowymi. Wszystkie te prace mamy zasponsorowane. Jest to kwota w granicach 2.500 zł. Otrzymana wykładzina PCV do zgrzewania w holu, na korytarzu i w szatni otrzymaliśmy z GAMRATU. Jest to częściowo darowizna a częściowo zakup po znacznie obniżonych kosztach. 90 m2 to wielkość darowizny. Jest to kwota około 6.000 zł. Otrzymaliśmy także drabinki gimnastyczne – 4 sztuki – 1.800 zł. Usunięcie zużytej podłogi, wykonanie wylewki pod panele podłogowe w sali gimnastycznej przez rodziców i środowisko lokalne to wartość 2.170 zł. Zaplanowano usunięcie zużytej podłogi i wykonanie wylewki w szatni, na korytarzu i w holu. Prace zostaną wykonane w okresie wakacji z uwagi na niemożność ich zrealizowania w trakcie roku szkolnego. Wartość zaplanowanych prac to kwota 2.975 zł. Obecnie otrzymaliśmy darowiznę od sponsora w wysokości 3.000 zł zatem wkład własny szkoły ogółem wyniósł w granicach 20.000 zł. Chciałam jedynie podkreślić, że nie robiłam żadnej samowolki. Sala przedszkolna jest nie ruszana. Remontowane są pomieszczenia, które służą dla szkoły, ale z myślą o tym, że będą wykorzystane dla przedszkola. W 2014 roku nie otrzymalibyśmy dotacji na przedszkole, dlatego wraz ze społecznością lokalną zrobiłam wszystko, by Gmina nie poniosła żadnych kosztów dotyczących remontu. 80% kosztów utrzymania przedszkola czy punktu przedszkolnego to wydatek związany z zatrudnieniem nauczyciela. Rozmawiałam z Powiatowym Urzędem Pracy i jest możliwość odbywania stażu przez osobę, która zostałaby skierowana do naszego przedszkola bądź punktu przedszkolnego. Przedszkole funkcjonowałoby 5 godzin. Pozwoliłam sobie wyliczyć koszt takiego przedszkola w 2015 roku. W roku bieżącym, placówka funkcjonowałaby jedynie przez cztery miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień. Gmina poniosłaby wydatki związane jedynie z energią elektryczną. Szkoła jest opalana a dzieci korzystają z pomieszczeń znajdujących się na parterze. Roczny koszt zatrudnienia nauczyciela stażysty wyniósłby 32.611,08 zł. Gdybyśmy się zdecydowali zatrudnić nauczyciela kontraktowego, to roczne wydatki wyniosłyby 36.199,08 zł. Obecnie mam zadeklarowanych 27 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat, ale 5-latki chodziłyby do ,,zerówki” połączonej z 1-wszą klasą. Na dzień dzisiejszy mam 15 dzieci pewnych oraz 2 dzieci ,, ze znakiem zapytania”. Wczoraj otrzymałam telefony kontaktowe do rodziców dzieci w wieku 2,5 lat, których jeszcze nie pytałam o zdanie. Dotacja celowa oświatowa miesięczna na dziecko wynosi 100,66 zł. Licząc 15 dzieci, roczna dotacja do przedszkola wyniesie 18.118,8 zł. Przy tych wyliczeniach wychodzi mi, że jeśli Gmina poniosłaby miesięczny wydatek na dziecko w kwocie 150-200 zł, powinniśmy pokryć wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola. Przy miesięcznej dotacji ze strony Gminy wynoszącej 150 zł na dziecko, po uwzględnieniu dotacji oświatowej, roczne wydatki na utrzymanie przedszkola wyniosłyby 45.118,80 zł. Przy wzroście wkładu Gminy do 200 zł miesięcznie na dziecko, roczne koszty utrzymania placówki wzrosłyby do kwoty 54.118,80 zł. Obowiązek uczestniczenia w edukacji przedszkolnej mają 5-latki. Od 1 września 2014 roku taki obowiązek będą miały dzieci 4-letnie a od 1 września 2016 roku dzieci w wieku 3 lat. Wiemy również, że od 1 września 2013 roku są ,,wciągnięte” dzieci 2 i 2,5-letnie.

Przewodniczący Rady – Ale one nie mają takiego obowiązku.

Tamara Okońska – Oczywiście, że nie mają. Obowiązek taki mają 5-latki, co nie zmienia faktu, że na dzieci w wieku 2,5 lat można starać się o dotację oświatową. Wszystkich dzieci w wieku 3 i 4 lat mam 19.

Przewodniczący Rady – Czy brała Pani pod uwagę koszty zapewnienia wyżywienia?

Tamara Okońska – Koszty wyżywienia będą pokrywać rodzice. Byłby to catering: śniadanie oraz obiad.

Marek Kiełbasa – Mówi Pani o przedszkolu 5-godzinnym?

Tamara Okońska – Tak, cały czas mówię o przedszkolu 5-godzinnym, choć jeśli będzie potrzeba wydłużenia godzin otwarcia, oczywiście nie będzie żadnego problemu. Na sam koniec chciałam jeszcze powiedzieć, że nowelizacja ustawy o systemie oświaty zwiększyła możliwość prowadzenia edukacji przedszkolnej. Może być ona prowadzona również w innych formach. Jednym z takich alternatywnych form jest właśnie punkt przedszkolny. Zajęcia w takich punktach mogą być prowadzone dla grup liczących od 3 do 25 dzieci. Organ prowadzący ustala organizację takiego punktu przedszkolnego, który nie jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiada także statutu. Lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia musi znajdować się w budynku spełniającym wymagania określone w przepisach technologiczno-budowlanych oraz w przepisach o ochronie przeciwpożarowej. Nauczyciele muszą posiadać kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli. Zakładanie oraz prowadzenie takich punktów przedszkolnych należy do zadań własnych gmin. Publiczna forma punktów przedszkolnych zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Jest inaczej mówiąc, alternatywna forma przedszkola.

Przewodniczący Rady – Czy ktoś z Wysokiej Rady chce zabrać głos? Mamy takie przedszkola na terenie naszej Gminy. Wiemy jakie koszty generują.

Pec Krzysztof – Obliczenia jakie przedstawiła P. Dyrektor odbiegają nieco od rzeczywistości, dlatego nie chcę na ten temat dyskutować. Chciałbym jedynie wspomnieć, że mamy na naszym terenie oddział, który funkcjonuje w systemie 5-godzinnym, który kosztuje nas rocznie 230.000 zł. Nie jestem również pewien tego, czy nauczyciel na stażu może zostać zatrudniony. On będzie pracował ,,na Karcie Nauczyciela”?

Tamara Okońska – Tak. Pracuje ,,na Karcie Nauczyciela”.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, proszę o dyskusję.

Marek Kiełbasa – Z informacji jakie posiadam wynika, że dzieci w wieku 4 lat już uczęszczają, więc kwota dotacji o jakiej Pani wspominała: 18.118,80 zł uległaby zmniejszeniu.

Tamara Okońska – Wysoka Rado, dzieci, które tutaj mam, dopiero od września kończą 4, 3 i 2,5 roku, więc dane jakie przedstawiłam są jak najbardziej aktualne.

Przewodniczący Rady – Czy P. Dyrektor przemyślała przyjęcie dzieci w wieku 2,5 – 3 lat? Rozmawiałem z nauczycielami, którzy mają wśród swoich podopiecznych dzieci w takim wieku, które stwierdziły, że koniecznym okazało się zwiększenie zatrudnienia, ponieważ nie były w stanie zapewnić swym wychowankom dostatecznego bezpieczeństwa. Nie mam doświadczenia w tym zakresie, ale nauczyciele, u których zasięgnąłem opinii, byli bardzo negatywnie nastawieni do takiego rozwiązania.

Tamara Okońska – Mówiłam tutaj o 2,5 letnich dzieciach tylko i wyłącznie ze względu na fakt, że jedna z matek rozmawiała ze mną na ten temat i byłaby chętna oddać do przedszkola swoje 2,5 letnie dziecko. Nie oznacza to jednak, że takie dzieci będą. Na tą chwilę, mam zdeklarowane dzieci w wieku 3 i 4 lat.

Marek Kiełbasa – Od tego roku zostanie przedszkole w Zawadce Osieckiej. Dzieci z Pielgrzymki mogą być dowożone właśnie tam. Jeśli pozwolimy Pani otworzyć przedszkole w Pielgrzymce, powstanie czwarta taka placówka na terenie naszej Gminy.

Tamara Okońska – W Zawadce Osieckiej jest wystarczająco dużo dzieci. Jeśli nie otworzymy teraz punktu przedszkolnego, te dzieci nam po prostu uciekną.

Pec Krzysztof – Kiedy dokonywaliśmy reorganizację na terenie Gminy Osiek Jasielski, pewne założenia zostały przyjęte. Zostawiliśmy jedno gimnazjum oraz trzy szkoły podstawowe, które są jak najlepiej wyposażone. To samo zostało powiedziane na temat przedszkoli. Licząc aktualnie dzieci z naszego terenu wychodzi nam potrzeba zapewnienia 2,85 oddziałów przedszkolnych. 3 przedszkola to liczba, która jest logiczna i rozsądna. Tworząc kolejne przedszkole, ponosimy dodatkowy koszt. Przyjęty dotychczas przez Radę Gminy logiczny kierunek zapewnienia edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Osiek Jasielski zostaje zachwiany. Mamy przykład Mrukowej, gdzie dzieci najpierw uczęszczają do przedszkola w Samoklęskach a następnie wracają i kontynuują ten pierwszy etap edukacji w Szkole Podstaowej w Mrukowej. Może należałoby się tu skupić na samej placówce. Może dzieci wracają do swoich miejscowości, ponieważ jest dobra szkoła, dobra kadra nauczycielska. Uważam, że trzy przedszkola na naszym terenie to wystarczająca ilość.

Janusz Bączyk – Proszę udać się do Pielgrzymki i zobaczyć ile mamy rodziców, którzy są tym zainteresowani.

Przewodniczący Rady – Nie możemy oczywiście grać na ludzkich uczuciach. Poza tym znam P. Dyrektor i wiem, że wiele rzeczy może zrobić, ale pojawia się jeszcze tzw. aspekt ekonomiczny. Dwa lata temu przy okazji reorganizacji oświaty podjęliśmy pewne decyzje i niestety musimy się ich trzymać, one też muszą mieć swoje skutki.

Wygonik Kazimierz – P. Dyrektor musimy docenić Pani aktywność, taka jest Pani rola, ale my też musimy ponieść pewną odpowiedzialność. Przedstawił Pani swoje koszty uruchomienia i prowadzenia przedszkola w Pielgrzymce. Mamy w Samoklęskach tego rodzaju placówkę, które generuje o wiele wyższe koszty. Jeśli uruchomimy przedszkole w Pielgrzymce, wszystkie płatności i wszystkie wymogi musi pokryć organ prowadzący. Nie ma tutaj nad czym dyskutować. Jeśli chodzi o kadrę, wydaje mi się, że nie możemy bazować na nauczycielu stażyście. Trzeba myśleć perspektywicznie. Przeciętny etat nauczyciela t koszt w granicach 50.000 zł. Jestem Radnym już 12 lat. Początkowa koncepcja zakładała prowadzenie na naszym terenie dwóch szkół podstawowych i dwóch przedszkoli. Na początku kadencji tego Wójta doszła jeszcze Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej. Powiem szczerze, że osobiście nie byłem zadowolony, ponieważ sprawdzając aktualne urodzenia na Zawadce Osieckiej mamy ich jedynie sześć. Rozmawialiśmy na temat na jednej z Komisji Budżetowych i doszliśmy do wniosku, że P. Dyrektor z Zawadki Osieckiej powinna ściągać dzieci czy to do szkoły, czy przedszkola. Reorganizowaliśmy szkoły. To była bardzo bolesne przedsięwzięcie. Radni na pewno nie chcieliby wracać do takich rzeczy. Mieliśmy założony cel – obniżenie kosztów ponoszonych na oświatę. W tej chwili wydatki ponoszone na oświatę, nie licząc tych majątkowych to ponad 6.000.000 zł a subwencja wynosi 4.000.000 zł. 1/3 tej kwoty musimy pokryć z naszego skromnego budżetu. Analizując ościenne gminy, proszę mi wierzyć że my przodujemy. Nas na to nie stać, dlatego nie będę za Pani wnioskiem o utworzenie nowej placówki.

Tamara Okońska – Celem nowelizacji ustawy jest udostępnienie tańszych bardziej dostępnych placówek przedszkolnych. W tej chwili bardzo dużo się tworzy właśnie takich przedszkoli. Wzrasta dotacja celowa, która co roku jest coraz wyższa. Poza tym są różnego rodzaju fundusze pomocowe. W tej chwili mamy zaplanowane do 2020 roku z przeznaczeniem na przedszkola. Każda Gmina może wystąpić o dofinansowanie na doposażenie przedszkola czy otwarcie takiej placówki. Takie możliwości daje Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1. W Województwie Podkarpackim nabór wniosków skończył się w tej chwili, ale zostanie uruchomiony w następnym roku. Uważam, że powinniśmy iść z duchem czasu i utworzyć to przedszkole.

Przewodniczący Rady – Możliwość pozyskania środków zewnętrznych i perspektywy ich uzyskania w kolejnych latach jest bardzo ważna. Będzie to zapewne miało wpływ na podjęcie przez nas decyzji o uruchomieniu przedszkola i przystosowania go do wymogów jakie powinno odpowiadać. Temat jest bardzo trudny, ponieważ zaakceptowanie wniosku o utworzeniu nowej placówki byłby nieadekwatny do decyzji jaką podjęliśmy o reorganizacji szkół. Musimy dojść do pewnego konsensusu, choć nie chciałabym by to przybrało formę przepychanek słownych, ponieważ nie chodzi o to byśmy się tutaj przekomarzali, ale podjęli racjonalną decyzję. Proszę Wysoką Radę o zabieranie głosu i przedstawienie swoich opinii.

Kazimierz Wygonik – Jeśli zatwierdzimy ten wniosek, proszę mi wierzyć, że za chwilę będziemy mieć kolejne wnioski o utworzenie takich placówek w innych sołectwach.

Marek Kiełbasa – Uważam, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby utrzymać dotychczasowy stan, czyli trzy przedszkola. Nie mówimy, że ten projekt nie uzyska akceptacji w przyszłych latach. Może dojdzie sytuacji, w której zmiany obowiązującego prawa doprowadzą do tego, że otworzymy przedszkola w każdym sołectwie. Na dzień dzisiejszy jest to jednak rozwiązanie nieekonomiczne.

Wygonik Kazimierz – Proszę pamiętać, że reorganizacja szkół to nie był nasz wymysł, ale niezbędna konieczność.

Przewodniczący Rady – Dodać należy, że to zadanie musi być finansowane z budżetu Gminy. Środki nie mogą pochodzić z pożyczek czy kredytów.

Janusz Brączyk – Wysoka Rado, ale my mówimy o dzieciach.

Pec Krzysztof – Panie Radny, my nie krzywdzimy dzieci. Chyba lepiej, by uczęszczały do dobrych, przygotowanych, wyposażonych przedszkoli. Mówimy o placówce, którą wymyśliła sobie P. Dyrektor. Nie kłóćmy się. Jest to niepotrzebne. Kilka miesięcy temu dosyć się nagłowiliśmy, by wymyślić taki system sieci placówek oświatowych, by funkcjonowało to w miarę dobrze. Rozwiązanie jakie przyjęliśmy jest chyba najlepszym jakie mogliśmy przyjąć.

Przewodniczący Rady – Proszę pamiętać, że nie tylko ekonomia do nas wówczas przemawiała i rozsądek. Aspekt społeczny odgrywał bardzo istotną rolę.

Pec Krzysztof – Niepotrzebnie, moim zdaniem ,,ruszamy” coś co bardzo dobrze funkcjonuje. Rozumiejąc potrzebę rodziców, naprawdę mamy trzy dobrze wyposażone, blisko położone przedszkola. Uważa, że wniosek P. Dyrektor wpłynął tylko po to, by zrobić zamieszanie i bałagan.

Janusz Brączyk – Pomysł stworzenia przedszkola, to nie pomysł P. Dyrektor, ale rodziców.

Wójt – Temat naprawdę trudny zarówno do dyskusji jak i podjęcia decyzji. Reorganizacja szkół była koniecznością. W dalszym jednak ciągu mamy ogromne koszty oświatowe. Nie będę mówił o tym jak ważna jest odpowiednia kadra pedagogiczna. Możemy wymienić placówki, gdzie jest poziom bardzo wysoki i te szkoły , w których jest naprawdę słabo. To wszystko wpływa na utrzymanie dzieci i zaufanie samych rodziców. Osobiście stoję na rozdrożu, ponieważ sam uczęszczałem do tej szkoły. Proszę jednak pamiętać, że Pielgrzymka jest dużym sołectwem. Nie jest łatwo dowozić dziecko w wieku 3 lat do przedszkola do Zawadki Osieckiej, Samoklęsk czy Osieka Jasielskiego. Nie bronię ani jednej ani drugiej strony. Próbuje szukać jakiegoś optymalnego rozwiązania. Dyrektor ze Świerchowej złożył wniosek o utworzenie w tej miejscowości oddziału ,,zerowego”. Z takim rozwiązaniem wiążą się również pewne koszty. Kierownik GZEAS obliczyła, że będzie to 0,7 dodatkowego etatu. Współpraca z P. Dyrektorem w Samoklęskach jest w zasadzie ,,nijaka”, ale znów złożył pismo o utworzenie świetlicy. Szanowni Państwo, wszystko można zrobić bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale przy współpracy z Dyrektorem danej placówki. Będziemy się na pewno nad tą propozycją zastanawiać. W sobotę byłem w Szkole Podstawowej w Pielgrzymce. Budynek jest ogromy. Istnieje obawa, że za kilka lat zabraknie nam dzieci, ale wkład rodziców w remont tej szkoły jest naprawdę ogromny.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, proszę o opinię. Chciałbym jednak zauważyć, że samo rozmieszczenie przedszkoli jest bardzo dobre. Odległości jakie muszą pokonać rodzice dowożąc dziecko do przedszkola są naprawdę niewielkie.

O godzinie 10,14 ogłoszono przerwę

Obrady Sesji wznowiono o godzinie 10.24.

Przewodniczący Rady – Nie mamy przygotowanej uchwały w sprawie powołania przedszkola.

Wójt – W jaki sposób mam odpowiedzieć na wniosek skierowany do P. Wójta w sprawie utworzenia przedszkola w Pielgrzymce?

Przewodniczący Rady – Opinie Radnych są podzielone.

Albin Wierdak – W zasadzie przygotowanie uchwały leży po stronie P. Wójta.

Przewodniczący Rady – Nie zawsze. Uchwały są przygotowywane również przez komórki podległe. W dalszej kolejności są opiniowane przez radcę prawnego, trafiają do biura obsługi rady gminy i kierowane na obrady Sesji. Sprawa jest chyba oczywista.

Wójt – Ja muszę odpisać na pismo złożone przez P. Dyrektor. Proszę o jakieś stanowisko.

Przewodniczący Rady – Wniosek został odczytany a na podstawie dyskusji może Pan takie pismo wystosować. Jeśli uchwała zostanie przygotowana wówczas poddam ją pod głosowanie.

Sylwia Twardzik – Wójt przygotowując uchwałę w pewien sposób już coś sugeruje. Nie chodzi tu jedynie o uchwałę w sprawie utworzenia przedszkola, ale wchodzi tu szerszy zakres. Potem wchodzimy w odrębne kwestie: czy ma to być odrębna placówka oświatowa, czy ma raczej wchodzić w zespół szkół. Pan Wójt nie może samodzielnie podjąć takiej decyzji.

Przewodniczący Rady – Jak możemy to rozpatrywać, jeśli w piśmie jest mowa o przedszkolu, które ma funkcjonować w godzinach od 7 do 16 a na Sesji jest mowa o punkcie przedszkolnym?

Wójt – Proszę o stanowisko Wysokiej Rady. Zawsze było, że to rada Gminy podejmowała decyzję czy podejmujemy uchwałę w danej sprawie i kierujemy na obrady.

Albin Wierdak – Niech Przewodniczący Komisji Budżetowej przeczyta protokół z posiedzenia, na którym rozpatrywano kwestię przedszkola w Pielgrzymce.

P. Kazimierz Wygonik – Przewodniczący Komisji Budżetowej odczytał protokół z jej posiedzenia, na którym jednym z punktów była analiza i dyskusja w sprawie wniosku o utworzenie publicznego przedszkola w Pielgrzymce.

Tamara Okońska – Tak jak P. Radny wcześniej powiedział: oddział przedszkolny można rozumieć jako punkt przedszkolny. Jest forma działalności wychowania przedszkolnego w danej jednostce czyli w szkole. Chciałam jeszcze zaznaczyć, że ,,zerówka”, która u nas funkcjonuje jest połączona z klasą 1-ą. Młodsze dzieci nie mogą uczęszczać do ,,zerówki”.

Pec Krzysztof – Oddział przedszkolny to roczne przygotowanie do etapu szkolnego. Powinny do niego uczęszczać dzieci 5-letnie. Przedszkole i punkt przedszkolny to zupełnie coś innego.

Tamara Okońska – Nie jest jednak samodzielną jednostką organizacyjną.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są inne wnioski?

Nie ma.

Wysoka Rado, kto z Radnych jest za odłożeniem niniejszego tematu na obrady kolejnej Sesji?

9 Radnych było ,,ZA”

2 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

Obrady Sesji opuściła P. Tamara Okońska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Osiek Jasielski

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, ocena zasobów pomocy społecznej jest co roku przygotowywana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jeśli będą pytania, zaprosimy na Sesję P. Kierownik GOPS, która udzieli wyjaśnień.

Marek Kiełbasa – Na stronie 27. Oceny zasobów mamy informację o osobach jakie zatrudnia GOPS. Wyszczególniono 7 osób.

Sylwia Twardzik – Najlepiej zaprosić P. Kierownik, która wyjaśni wszystkie wątpliwości.

Marek Kiełbasa – Kolejne pytanie dotyczy informacji zamieszczonej na stronie 43. Dokumentu. Mowa tam o wskaźniku odmów z powodu braku środków. Czego ten wskaźnik dotyczy?

O godzinie 10.50 do obrad Sesji dołączyła P. Józefa Romanek – kierownik GOPS w Osieku Jasielskim

Józefa Romanek – Jeśli chodzi o zatrudnienie mamy 4 pracowników socjalnych, księgową na ¼ etatu oraz mamy 2 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.

Marek Kiełbasa – Kogo zatrudniacie na umowę zlecenie?

Józefa Romanek – To są usługi opiekuńcze sąsiedzkie.

Marek Kiełbasa – W jakich miejscowościach?

Józefa Romanek – W Samoklęskach i Załężu.

Marek Kiełbasa – Jeszcze jedno pytanie dotyczące wskaźnika odmów z powodu braku środków.

Józefa Romanek – W 2009 roku mamy jedną odmowę, podobnie w 2012 roku, a w 2013 roku mamy 2 odmowy.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania?

Nie ma

O godzinie 1010.54 obrady Sesji opuściła P. Józefa Romanek – Kierownik GOPS w Osieku Jasielskim.

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Osiek Jasielski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, została przygotowana krótka informacja dotycząca współpracy Gminy Osiek Jasielski z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok.

Czy są pytania?

Nie ma

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 Nr XXLI/247/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kazimierz Wygonik – Wysoka Rado, budżet został zwiększony o kwotę 175.265 zł. Są to środki, które spłynęły z PROW-u z zadań realizowanych w ubiegłym roku. 25.930 zł to środki jakie zostały wydatkowane na wykonanie asfaltu przy Domu Ludowym w Mrukowej. Kwota 37.000 zł to zaliczka na wykonanie wiaty w Mrukowej a 117.000 zł to środki z przeznaczeniem na stadion sportowy w Samoklęskach. W dziale oświaty mamy 22.600 zł przesunięć, które wynikły z oszczędności jakie powstały po przetargu na energię elektryczną ,,na szkołach”. Są one przeznaczone na wkład własny na stypendia dla uczniów. W dziale: ochrona dziedzictwa narodowego mamy kwotę 29.000 zł. To środki , które zostają przekazane na budowę altany w Mrukowej. W dziale Kultura fizyczna i sport mamy środki w wysokości 50.000 zł i 25.000 zł, które w całości przechodzą na dokończenie stadionu sportowego w Samoklęskach.

Łącki Tadeusz– Na obiektach sportowych mamy wycofane 50.000 zł. Dlaczego ta kwota została wycofana?

Wygonik Kazimierz – Ona nie jest wycofana. Została automatycznie przeniesiona na stadion sportowy w Samoklęskach.

Pec Krzysztof – Jest to przeksięgowanie z paragrafu z ,,końcówką „m 0 – budżetowe na paragraf z ,,końcówką” 9 – wydatki z funduszy europejskich.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

Nie ma

 1. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 Nr XXLI/247/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kto jest za podjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie

 1. Interpelacje radnych

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, są jakieś interpelacje?

Nie ma żadnych interpelacji.

 

 1. Wolne wnioski i zapytania

 

Wygonik Kazimierz – Mam pytanie dotyczące regulacji rzeki Wisłoki. Czy wiadomo coś w tej sprawie? Może należałoby wystosować do nich pismo w charakterze przypomnienia o tym problemie.

Wójt – Na pewno napiszemy takie ponaglenie. Na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy żadnej informacji o planowanych działaniach.

Pec Krzysztof – Ja chciałbym przypomnieć sołtysom, iż w przypadku dokonywania jakichkolwiek zakupów, proszę o ich wcześniejsze uzgodnienie.

Władysław Świątek – Chciałem zapytać kolegów Sołtysów czy wiadomo im coś na temat wywiadów jakie ma przeprowadzać pewna firma z Sołtysami na temat bezrobocia?

Albin Wierdak – Chciałem zwrócić uwagę Sołtysom, by zwracali uwagę na temat odpadów i śmieci, które są wyrzucane w miejscach niedozwolonych. Uważam, że tak nie powinno być.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, przypominam, że z końcem tego miesiąca mija termin na złożenie oświadczeń majątkowych. Proszę pamiętać o konsekwencjach jakie ze sobą niesie nie dostosowanie się do tego obowiązku.

Przewodniczący Rady odczytał pismo skierowane do Rady Gminy Osiek Jasielski oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski, którego nadawcą jest P. Dariusz Grabarek – Pełnomocnik PUH BET – STAL Zenon Strugała.

Przewodniczący Rady – Po uzyskaniu opinii prawnej, pismo zostało skierowane na obrady Komisji Rewizyjnej. Odpowiedź na pismo została już wystosowana. Wysoka Rado, jest kilka pism dotyczących tej sprawy jednak stanowią korespondencję między P. Wójtem a Pełnomocnikiem Pana Strugały. Wszystkie pisma będę kierował do Komisji Rewizyjnej.

Wójt – Chciałem odnieść się pokrótce do przedstawionego pisma. P. Strugała – prezes firmy, która wykonywała inwestycję kompleksu sportowego w Osieku Jasielskim pod koniec przedsięwzięcia występował z roszczeniem o pokrycie kosztów wykonania dodatkowych robót. Kwota roszczenia opiewała na ponad 515.000 zł. Odmówiliśmy uregulowania żądanej kwoty ponieważ żadnych dodatkowych robót po prostu nie było. P. Strugała skierował sprawę do prokuratury. W tej chwili toczy się postępowanie wyjaśniające. Dodatkowo toczy się postępowanie w sprawie płatności ostatniej faktury z 13 listopada 2013 roku, która została zawyżona o 6.249 zł. Złożyłem sprawę do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. P. Strugała otrzymał nakaz zwrotu zawyżonej kwoty, jednak do dzisiejszego dnia tego nie uczynił. Odnosząc się jeszcze do dzisiaj przedstawionego pisma, złożyłem również pozew o ochronę dóbr osobistych. Osoby, które widziały tą informację będą wzywane do sądu w celu potwierdzenia tego, że taką informację uzyskali. Jest to celowe działanie P. Strugały i jego pełnomocnika. Na chwilę obecną nie ma żadnego wyroku ani postanowienia sądu. Nie ma również prawnej możliwości, by Gmina zapłaciła żądane 515.000 zł. Z takim wnioskiem i taką kwotą należało wystąpić nieco wcześniej, należało poinformować Radę Gminy, że występują problemy i Wójt nie chce mu zapłacić żądanej kwoty.

Przewodniczący Rady – Rozumiem, że ta sprawa nie ma jak na razie żadnego finału.

Wójt – Niestety nie ma. Pan Strugała oskarża mnie o różne wątki, oskarża mnie o różne rzeczy. Jest mi przykro, że dotarło to Rady Gminy, ale dzięki temu można sobie wyrobić zdanie na temat tego, że jest celowe działanie P. Strugały.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania?

Nie ma

Obrady Sesji zakończono o godzinie 11.20.

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.