Protokół Nr XLV/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 marca 2014 roku

SesjaRadyGminyOsiekJasielskiPrzedstawiamy Państwu pełny Protokół Nr XLV/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 marca 2014 roku udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej UG Osiek Jasielski. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. Porządek obrad tej sesji prezentowaliśmy we wpisie z dnia 21 marca 2014 r. we wpisie: Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski w dniu 27 marca 2014 r. (czwartek). Zapraszamy do lektury, zwłaszcza, że 7 radnych było przeciw nagrywaniu sesji na nośnik, przewodniczący rady nie umożliwił radnemu nagrywania sesji, a radni nie złożyli oświadczeń w sprawie udostępnienia mieszkańcom (wyborcom) do siebie numerów telefonów i adresów mailowych!

Pierwszą rzeczą, która zwróciła naszą uwagę w protokole było podjęcie głosowania radnych nad faktem, czy sesję nagrywać czy też nie. Okazało się w tym wypadku, że radni nie wyrazili zgody na rejestrację audio sesji. W obecnych czasach staje się standardem, że sesje rad gminnych (miejskich) są rejestrowane nie tylko audio, ale również video i udostępniane mieszkańcom gminy. W dodatku stosowane są również transmisje online z sesji. W tym wypadku rada jednak zdecydowała, że żadnych nagrań nie będzie.

W dalszej kolejności protokołu zwracamy Państwa uwagę na zapisany między punktem 6. a 7. porządku obrad fragment, cyt.:

„Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, przypominam, że Radni nie wyrazili zgody na nagrywanie dzisiejszych obrad Sesji. Proszę tą decyzję uszanować.

Marek Kiełbasa – Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zabrania nagrywania obrad Sesji.

Przewodniczący Rady – Nie potrzebuję tutaj wykładu na temat ustawy o dostępie do informacji publicznej, ponieważ jest mi doskonale znana. Przypominam jedynie jaka była decyzja Wysokiej Rady.”

W dalszej części sesji w protokole (stenogram) możemy przeczytać:

Przewodniczący Rady – Wracając do tematu udostępniania danych typu: adres mailowy, telefon i ewentualne godziny urzędowania, czy ktoś Wysokiej Rady złożył stosowne oświadczenie w biurze obsługi rady gminy?

Monika Władyka – Nikt z Radnych nie złożył tego rodzaju oświadczenia.

Marek Kiełbasa – Chciałbym poruszyć temat nagrywania Sesji. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zabrania w żaden sposób nagrywania obrad Sesji. To Statut Gminy jaki na dzień dzisiejszy obowiązuje, nie jest dostosowany do obowiązujących przepisów prawa. Ustawa jasno wskazuje, że każdą informację publiczną można nagrać i zapisać na dowolny nośnik. Sam fakt nagrywania Sesji jest myślę ważny dla osoby, która protokołuje takie obrady. Uważam, że powinniśmy się poważnie zastanowić nad zmianą niektórych zapisów Statutu.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, nawet gdyby Sesja była nagrywana na trzy nośniki i tak znajdą się Radni, którym protokół po prostu nie pasuje.

Marek Kiełbasa – Postulowałbym tutaj o powołanie komisji doraźnej, która zajęłaby się dostosowaniem Statutu Gminy do obowiązujących ustaw.

Przypominamy naszym czytelnikom, że:

Art. 61 Konstytucji RP stanowi, że:

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (…)

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

Ponadto w art. 11b. ustawy o samorządzie gminnym zawarty jest przepis, że:
1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

 

O komentarz w sprawie zakazu rejestrowania audio sesji przez jednego z radnych poprosiliśmy Krzysztofa Izdebskiego, eksperta prawnego z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska – największej pozarządowej organizacji w Polsce zajmującej się jawnością życia publicznego i ułatwianiem obywatelom dostępu do informacji publicznej:

 

Prawo rejestracji dźwięku i obrazu z posiedzeń sesji rady gminy gwarantuje w pierwszym rzędzie art 61 ust. 2 Konstytucji RP. Akt ten jest oczywiście aktem nadrzędnym nie tylko w stosunku do statutów gmin, ale również w stosunku do ustawy o dostępie do informacji publicznej. A zatem dyskusja radnych na temat możliwości nagrywania przebiegu sesji rady w oparciu o przepisy statutu czy ustawy musi zostać uzupełniona o to konstytucyjne uprawnienie. Prawo może podlegać w wyjątkowych sytuacjach (art. 61 ust. 3) ograniczeniu, ale należy pamiętać, że są to bardzo wąsko rozumiane wyjątki od zasady jawności. Radni nie mogą, ot tak sobie, wyłączać działania przepisów Konstytucji. Nie mogą również kwestionować nagrywania przebiegu sesji z uwagi na ochronę wizerunku. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyłącza spod ochrony wizerunek osób wykonujących funkcje publicznestwierdza Krzysztof Izdebski.

 

Wyrażamy nadzieję, że była to jednostkowa sytuacja, w której Przewodniczący RG zakazał nagrywania sesji przez radnych. Zresztą, nagrywać sesje może każdy z mieszkańców gminy, który wyraża taką wolę (przykład).
Przykrą sprawą jest również fakt, że żaden z pozostałych radnych nie złożył oświadczenia w sprawie udostępnienia mieszkańcom gminy (w tym wyborcom, którzy ich wybrali do rady) kontaktu do siebie; czy to mailowego czy telefonicznego. O dyżurach radnych również nie dowiemy się nic.
Kontakt do siebie zostawił tylko jeden z piętnastu radnych Gminy Osiek Jasielski, Tadeusz Łącki. Pisaliśmy o tym w artykule z 12 grudnia 2012 roku -> Kontakt do radnych Gminy Osiek Jasielski

 

=====

Protokół Nr XLV/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 marca 2014 roku:

===

Padło pytanie Przewodniczącego Rady: Czy obrady dzisiejszej Sesji będą nagrywane?

6 Radnych było ,,ZA”

7 Radnych było ,,PRZECIW”

1 Radny ,,WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”

 

Obrady dzisiejszej Sesji nie będą nagrywane.

 

Ad.1. Otwarcia XLV/2014 Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski P. Wojdacz Piotr witając wszystkich obecnych Radnych, sołtysów wsi, Wójta, P. Sekretarz, P. Skarbnika oraz Panią Irenę Baciak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest 14 Radnych zatem obrady Sesji są prawomocne.

Obecni na Sesji Radni to:

1)  Albin Wierdak – Osiek Jasielski

2)  Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski

3)  Piotr Wojdacz – Samoklęski

4)  Tadeusz Łącki – Samoklęski

5)  Krzysztof Kiciliński – Samoklęski

6)  Danuta Czajkowska – Mrukowa

7)  Daniel Socha – Mrukowa

8)  Janusz Brączyk – Pielgrzymka

9)  Zdzisław Gumienny – Pielgrzymka

10)  Kazimierz Wygonik – Załęże

11)  Stanisław Mastej – Załęże

12)  Marek Kiełbasa – Świerchowa

13)  Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka

14)  Weronika Gumienna – Zawadka Osiecka

Nieobecny na Sesji Radny:

1) Konrad Michnal – Świerchowa – nieobecność usprawiedliwiona

Ponadto w Sesji uczestniczyli:

 1. Świątek Władysław – sołtys wsi Czekaj
 2. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski
 3. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski
 4. Kazimierz Wygonik – sołtys wsi Załęże
 5. Pykosz Mariusz – Wójt Gminy
 6. Pec Krzysztof – Skarbnik Gminy
 7. Sylwia Twardzik – Sekretarz Urzędu

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek dzisiejszych obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzednich Sesjach oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym..
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na okres 2014-2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Marii Konopnickiej Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2014 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2014 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek Jasielski w roku 2014”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie utworzenia wspólnego okręgu wyborczego z Gminą Dębowiec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 Nr XXLI/247/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2013 roku.
 14. Interpelacje radnych.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado czy są pytania?

Nie ma

Chciałbym jedynie prosić Wysoką Radę o wprowadzenie pewnej zmiany kosmetycznej polegającej na zmianie kolejności podejmowanych uchwał. Proszę o przesunięcie uchwały w sprawie nadania imienia Marii Konopnickiej Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej na pierwszy punkt dzisiejszego porządku obrad.

Kto jest za przyjęciem mojego wniosku?

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Poddaję pod głosowanie porządek obrad.

Kto jest za jego przyjęciem?

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, protokół z ostatniej Sesji został umieszczony w BIP-ie.

Był również dostępny w Urzędzie Gminy w biurze obsługi Rady Gminy. Czy są pytania, uwagi bądź sugestie związane z protokołem z poprzedniej Sesji?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie protokół z poprzedniej Sesji

Kto jest za przyjęciem protokołu?

12 Radnych było ,,ZA”

2 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

Ad 5. Informacja Wójta  z wykonania uchwał  podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

Wójt przedstawił informację na temat uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś uwagi do wypowiedzi P. Wójta?

Nie ma.

Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Marii Konopnickiej Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej

Przewodniczący Rady odczytał §1 uchwały: „Nadać Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej imię Marii Konopnickiej ustalając pełną nazwę szkoły w następującym brzmieniu: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadce Osieckiej” oraz poprosił o zabranie głosu przez P. Irenę Baciak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej.

Irena Baciak – Serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą Sesję. Już tradycyjnie, co roku jestem Waszym gościem i jest mi z tego powodu niezmiernie miło. W tym roku jest to związane z wnioskiem jaki złożyliśmy wspólnie z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i samorządem Uczniowskim o nadanie naszej szkole imienia Marii Konopnickiej. Wszystkie procedury zostały uruchomione jeszcze w poprzednim roku szkolnym. Przeprowadzono ankietę, która bezapelacyjnie wyłoniła patrona naszej szkoły w postaci Marii Konopnickiej, która jest związana z tradycją naszej placówki. Okazało się bowiem, że w latach 60-tych nasza szkoła posiadała już tego patrona. Nie udało nam się jednak dotrzeć do dokumentów, które by jej to imię nadawały bądź odbierały. Niemniej jednak, wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, by jej to imię przywrócić. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Będziemy na pewno bardzo wdzięczni i dumni z tego, że nasza szkoła będzie mieć takiego patrona. Nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Mamy również zamówiony sztandar, który zostanie ufundowany przez Radę Rodziców. Uroczystość nadania imienia naszej placówce chcielibyśmy połączyć z oddaniem do użytku sali gimnastycznej. W szkole odbywają się wszelkiego rodzaju konkursy mające na celu przybliżenie sobie wiedzy patrona Marii Konopnickiej. Mamy także zaplanowany wyjazd do Żarnowca. Wysoka Rado, pozostaje nam jedynie kwestia formalna, a więc podjęcie przedmiotowej uchwały, bez której nie możemy mieć swojego patrona.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie nadania imienia Marii Konopnickiej Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, przypominam, że Radni nie wyrazili zgody na nagrywanie dzisiejszych obrad Sesji. Proszę tą decyzję uszanować.

Marek Kiełbasa – Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zabrania nagrywania obrad Sesji.

Przewodniczący Rady – Nie potrzebuję tutaj wykładu na temat ustawy o dostępie do informacji publicznej, ponieważ jest mi doskonale znana. Przypominam jedynie jaka była decyzja Wysokiej Rady.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na okres 2014-2016.

Przewodniczący Rady – Każdy z Radnych otrzymał wspomniany Program, dlatego miał możliwość jego dogłębnego przeanalizowania. Program został przygotowany przez cały Zespół Interdyscyplinarny a konieczność jego ponownego podjęcia wynika z faktu, iż ten który obowiązywał do tej pory z końcem 2013 roku stracił swoją ważność. Projekt uchwały został sprawdzony i zaakceptowany przez prawnika. Jedynym novum jakie wprowadza nowy Program jest utworzenie Stałego Punktu Konsultacyjnego, który zostanie sfinansowany ze środków GOPS jak i funduszy pochodzących z Gminnego Programu Alkoholowego.

Wysoka Rado, czy są jakieś pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na okres 2014-2016.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2014 rok

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez Przewodniczącego Komisji Budżetowej i omówienie uchwały.

Kazimierz Wygonik – Przewodniczący Komisji Budżetowej odczytał plan pracy Komisji na 2014 rok ustalony na jej posiedzeniu w dniu: 26 marca 2014 rok.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2014 rok

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2014 rok

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i omówienie uchwały.

Daniel Socha – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał plan pracy Komisji na 2014 rok ustalony na jej posiedzeniu w dniu: 14 marca 2014 rok.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Jasielski na 2014 rok

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek Jasielski w roku 2014”.

Sylwia Twardzik – Wysoka Rado, konieczność podjęcia tej uchwały wynika z art. 11 ustawy o ochronie zwierząt. Program jest uchwalany co roku w terminie do 31 marca. Przed jego uchwaleniem wymagane jest zasięgnięcie opinii pewnych instytucji, które zostały uzyskane.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś pytania?

Wygonik Kazimierz – W § 11 pkt. 2: „w razie odebrania zwierzęcia gospodarczego dotychczasowemu właścicielowi w porozumieniu z sołtysami , zainteresowanymi mieszkańcami lub organizacjami społecznymi działającymi na terenie Osiek Jasielski, których statutowym celem jest ochrona zwierząt wskazane zostało gospodarstwo sołtysa wsi Pielgrzymka, Pana Janusza Brączyka zamieszkałego w Pielgrzymka 100…. W celu zapewnienia odpowiedniego dla niego miejsca”. Nie mam tutaj zastrzeżeń co do samego wskazania, jednak czy koniecznym jest zamieszczenie w uchwale oznaczenia: sołtys wsi Pielgrzymka?

Sylwia Twardzik – Jak najbardziej słuszna uwaga. Myślę, że możemy wykreślić funkcje sołtysa.

Marek Kiełbasa – Czy wskazanie tego gospodarstwa w uchwale jest konieczne?

Sylwia Twardzik – Oczywiście, że tak. Taki obowiązek wynika z samej ustawy.

Władysław Świątek – Chciałem zapytać czy wskazane w uchwale gospodarstwo posiada certyfikat Powiatowego Lekarza Weterynarii? Żeby się nie okazało, że odebrane zwierzę trafi w jeszcze gorsze miejsce. W dzisiejszych czasach to nie jest takie proste. Takie gospodarstwo musi być dostosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kiełbasa Marek – W zeszłym roku spotkaliśmy się z ogromnym problemem w Świerchowej. Pan Brączyk odmówił przyjęcia zwierząt od P. Musiał Fryderyki, cedując ten obowiązek na sołtysa wsi Świerchowa. Przez 2 miesiące musieliśmy karmić zwierzęta. Tak naprawdę P. Brączyk powinien te barany przyjąć.

Wójt – Wysoka Rado, nie było sprawą prostą znaleźć osobę, która przyjęłaby na siebie takie obowiązki jak P. Sołtys z Pielgrzymki. Wracając do pytania o certyfikat wyjaśniam, że Powiatowy Lekarz Weterynarii zaakceptował gospodarstwo Pana Brączyka. Ja ze swej strony mogę jedynie podziękować P. Sołtysowi, ponieważ nikt nie chciał ,,wziąć” tego na siebie. Takie wypadki losowe jakie miały miejsce w Świerchowej niestety się zdarzają. Na pewno zdaje Pan sobie sprawę z tego, że Gmina była bardzo mocno w tą sprawę zaangażowana. Wydatkowaliśmy własne środki na ten cel. Jeśli Wysoka Rada chce zmienić gospodarstwo i znajdzie taką osobę, bardzo proszę. Myślę, że P. Brączyk wyrazi na to zgodę tym bardziej, że nie ma z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Janusz Brączyk – Jak P. Sołtys ze Świerchowej mógł dopuścić gospodarstwo do takie stanu? Zwierzęta były chore i zarobaczone. W jaki sposób miałem je przyjąć?

Marek Kiełbasa – P. Sołtysie, nie mam zupełnie nic do Pańskiego gospodarstwa. Jestem zbulwersowany tym, w jaki sposób zostałem potraktowany przez P. Wójta w momencie tej poważnej sytuacji jaka miała miejsce w Świerchowej. Wszyscy wiedzą dobrze ile miałem wtedy problemów. Cieszy mnie jedynie to, że sprawa została doprowadzona do końca i została rozwiązana. Nie powiem, bo przy wsparciu ze strony Gminy.

Władysław Świątek – Ja jedynie zapytałem czy jest opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii. To wszystko. To nie jest żadna złośliwość z mojej strony.

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jakieś pytania?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek Jasielski w roku 2014”.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie utworzenia wspólnego okręgu wyborczego z Gminą Dębowiec

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, Starostwo Powiatowe zwróciło się do nas z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie utworzenia wspólnego okręgu wyborczego wraz z Gminą Dębowiec. Nasza Gmina jest zbyt mała, by samodzielnie tworzyć okręg, dlatego połączono nas z Gminą Dębowiec. Zgodnie z oceną naszego prawnika, opinia Rady Gminy musi zostać wyrażona w postaci uchwały, dlatego taka właśnie forma została przygotowana. Proszę o dyskusję.

Tadeusz Gumienny – Jak to ma wyglądać?

Przewodniczący Rady – Tak jak do tej pory, będą nam przysługiwać trzy mandaty w wyborach do Rady Powiatu.

Wygonik Kazimierz – Moja opinia jest taka, by pozostać na dotychczasowych zasadach. Tworząc z Gminą Dębowiec jeden okręg, możemy obsadzić nawet trzy mandaty. Nie mamy na to żadnego wpływu.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jeszcze jakieś pytanie ?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie utworzenia wspólnego okręgu wyborczego z Gminą Dębowiec.

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

O godzinie 14.00 ogłoszono przerwę

Obrady Sesji wznowiono o godz. 14.11

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Przewodniczący Rady – Proszę Pana Skarbnika o omówienie uchwały.

Pec Krzysztof – Jak co roku, do 30 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, Rada Gminy podejmuje uchwałę o wyodrębnieniu bądź nie, środków stanowiących fundusz sołecki. Ustawa funkcjonuje od 2009 roku. 21 lutego br. Prezydent podpisał nowelizację tejże ustawy, która weszła w życie 20 marca tego roku. Co do zmian jakie zostały wprowadzone należy na kilka zwrócić uwagę. Uchwała raz podjęta przez Radę Gminy o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego obowiązuje do momentu jej odwołania, co następuje również w postaci uchwały. Druga bardzo istotna zmiana polega na tym, że będzie można zmieniać zadania, które ustali zebranie wiejskie nie później niż do 30 października w roku obowiązywania danego funduszu. Podmiotami uprawnionymi do ich zgłaszania są podmioty uprawnione do podziału funduszu sołeckiego a więc zebranie wiejskie. Istotną zmianą jest możliwość łączenia zadań między sołectwami. Podkreślić jednak należy, że fundusz sołecki jaki obowiązuje w tym roku, działa na przepisach ,,starej” ustawy. Forma samego naliczenia nie ulega zmianie i jest uzależniona od ilości mieszkańców, dochodów budżetowych Gminy. W terminie do 31 lipca, przedstawia wysokość środków przypadających na każde sołectwo.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jeszcze jakieś pytania ?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Kto jest za przyjęciem uchwały?

Uchwała została przyjęta jednogłośnie

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 Nr XXLI/247/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2013 roku

Pec Krzysztof – Najistotniejszą zmianą jest podniesienie wysokości kredytu przejściowego do kwoty 2 mln zł. Jest to związane ze wzrostem płatności w związku z zadaniem inwestycyjnym polegającym na remoncie drogi powiatowej Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski. Aktualnie mamy jedną fakturę opiewającą na 2 mln zł. Do końca marca wpłynie kolejna na 500 tys. zł. Zaliczki, o które wnioskowaliśmy do tej pory są rozliczone w całości i nie ma w tej chwili możliwości pokrycia bieżących płatności środkami pochodzącymi z zaliczki. Ostatnia faktura na kwotę 300 tys. zł wpłynie 15 kwietnia. Podobną sytuację mamy w Zawadce Osieckiej. Tam koniec inwestycji zaplanowano na czerwiec tego roku. Chodzi przede wszystkim o to, by nie dopuścić do powstawania tzw. zatorów. Jeśli natomiast chodzi o dochody budżetowe – są one związane z dotacją jaka została przekazana poszczególnym jednostkom po uchwaleniu budżetu Państwa. W budżecie uwzględniono zmniejszenie subwencji oświatowej o 67 tys zł. Związane jest to z rozliczeniem informacji oświatowej. Mamy tu również dotację na kształcenie dzieci uczęszczających do przedszkola, dotację na tzw. ,,powodziówkę” oraz pomoc społeczna.

 

Przewodniczący Rady – proszę o pytania.

Marek Kiełbasa – Proszę mi wytłumaczyć dział 801: zwiększenie wynagrodzenia pracowników o kwotę 29.721 zł oraz par. 4010 na przedszkola. Mamy tam wzrost o 49.222 zł.

Pec Krzysztof – Są to pieniądze, które wzięły się stąd, że w ubiegłym roku uchwalono opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w przedszkolu w wysokości 1 zł. Tym samym ustalono, że każdy inny koszt jest kosztem Gminy, która ma obowiązek go pokryć. Zatem wszystkie środki pochodzące od Wojewody są naszym dochodem, ponieważ już wcześniej je wydatkowaliśmy.

Wygonik Kazimierz – Rozmawiałem wczoraj z P. Skarbnikiem na temat drogi, która jak widzimy wydaje się być zakończona. Niestety tak nie jest. Faktury w dalszym ciągu spływają zgodnie z umową. Jako inwestor musimy zapłacić i czekać na zwrot. Uważam, że należy przyjąć zmianę polegającą na wzroście przejściowego zadłużenia. Dużą kwotę stanowią również środki przyjęte na pomoc społeczną. 229 tys zł stanowią zasiłki a 108 tys zł to środki na dożywianie. Komisja Budżetowa wnosi o przyjęcie omówionych i przedstawionych zmian.

Przewodniczący Rady – Czy są pytania?

 

Wygonik Kazimierz – Ważną rzeczą myślę jest fakt, iż od jesieni ubiegłego roku nie dokładaliśmy do oświaty. Proszę sobie przypomnieć jak to było w tamtym roku.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są jeszcze jakieś pytanie ?

Nie ma

Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 Nr XXLI/247/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kto jest za przyjęciem uchwały?

11 Radnych było ,,ZA”

3 Radnych ,,WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU”

Ad. 14 Interpelacje radnych

Przewodniczący Rady – Czy są jakieś interpelacje?

Nie ma

Ad. 15 Wolne wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady – Czy ktoś z Wysokiej Rady chce zabrać głos?

Sylwia Twardzik – Zwróciła się do nas Fundacja Rzeczpospolita Polska Nasza z prośbą o przesłanie danych adresowych poszczególnych Sołtysów. Będą realizować projekt z Urzędu Marszałkowskiego polegający na organizowaniu różnego rodzaju konferencji, stąd potrzebują dane adresowe celem wysłania stosownych zaproszeń.

Przewodniczący Rady – Wracając do tematu udostępniania danych typu: adres mailowy, telefon i ewentualne godziny urzędowania, czy ktoś Wysokiej Rady złożył stosowne oświadczenie w biurze obsługi rady gminy?

Monika Władyka – Nikt z Radnych nie złożył tego rodzaju oświadczenia.

Marek Kiełbasa – Chciałbym poruszyć temat nagrywania Sesji. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie zabrania w żaden sposób nagrywania obrad Sesji. To Statut Gminy jaki na dzień dzisiejszy obowiązuje, nie jest dostosowany do obowiązujących przepisów prawa. Ustawa jasno wskazuje, że każdą informację publiczną można nagrać i zapisać na dowolny nośnik. Sam fakt nagrywania Sesji jest myślę ważny dla osoby, która protokołuje takie obrady. Uważam, że powinniśmy się poważnie zastanowić nad zmianą niektórych zapisów Statutu.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, nawet gdyby Sesja była nagrywana na trzy nośniki i tak znajdą się Radni, którym protokół po prostu nie pasuje.

Marek Kiełbasa – Postulowałbym tutaj o powołanie komisji doraźnej, która zajęłaby się dostosowaniem Statutu Gminy do obowiązujących ustaw.

Świątek Władysław – Czy planowane jest w tym roku jakiekolwiek łatanie dróg gminnych?

Wójt – Co roku takie remonty są przeprowadzane. W tym roku również, choć zapewne będzie ich mniej. Są odcinki, które zostaną wyremontowane przez firmę budującą drogę powiatową Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski. Wracając jeszcze do tematu nagrywania Sesji, chciałbym zaznaczyć, że jawność Sesji a jej nagranie to dwie różne rzeczy. Proszę Przewodniczącego Rady o sprawdzenie tej kwestii pod względem prawnym i przygotowanie opinii na następną Sesję.

Janusz Bislki – Kilkanaście osób z Mrukowej zwracało się do mnie z prośbą o środki w wysokości 2 tys zł z przeznaczeniem na remont drogi leśnej. Jest w takim stanie, że trudno przez nią się przedostać.

 

Wygonik Kazimierz (sołtys) – Ja chciałbym zgłosić drogę w Markuszce i znajdujące się osuwisko obok P. Suskiego. Musimy to w jakiś sposób zabezpieczyć.

Mastej Stanisław – Tym osuwiskiem zajmowaliśmy się już 10 lat temu. Było ,,robione” kilka razy, ale w dalszym ciągu nic to nie dało. W ubiegłym roku, by nie robić znacznych kosztów nawieźliśmy tam klińca, ale co miesiąc osuwisko przesuwa się o 10-20 cm. To poważny problem. Poza tym, osuwisko nie jest wcale długie, bo to kwestia jakichś 10 metrów.

Wójt – Powiem szczerze, iż prace nad poprawieniem tego osuwiska były wykonywane już bardzo dawno. Na dzień dzisiejszy nie widzę jakiegoś rozwiązania. Jeżeli chciałoby się to zrobić w profesjonalny sposób musielibyśmy znaleźć znaczne środki. Musimy po prostu czekać na możliwość ściągnięcia na ten cel jakichś środków zewnętrznych tak by to dobrze zabezpieczyć.

Marek Kiełbasa – Czy planowane są jakieś roboty remontowe na drodze do tzw. ,,źródełka”? Ten odcinek jest w bardzo złym stanie. Ludzie narzekają, że nie ma możliwości, by nią przejechać.

Wójt – Do tzw. ,,powodziówek” złożyliśmy dwa odcinki: w Świerchowej oraz drogę łączącą Czekaj z Osiekiem Jasielskim. Wniosek opiewał na kwotę około 100 tys. zł. Przyznano nam jedynie 55 tys zł i wskazano, że remontem będzie objęta droga w kierunku Czekaja.

Marek Kiełbasa – Wojewoda wskazuje drogę która jest wpisana na 1-ym miejscu. Może należałoby ja ująć w 1-ej pozycji?

Wójt – To nie ma znaczenia. Na dzień dzisiejszy pozostaje nam jedynie ją wyżwirować.

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są inne wnioski?

Nie ma

Obrady Sesji zakończono o godz. 15.59

Protokołowała

Monika Władyka

===

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.