Odpowiedź redaktora naczelnego na wczorajsze oświadczenie Sekretarz Gminy Osiek Jasielski

Zaleze_topografiaOdnosząc się do oświadczenia Urzędu Gminy Osiek Jasielski podpisanego przez Sekretarz Gminy, które zostało opublikowane na naszych łamach w dniu wczorajszym (patrz: [SPROSTOWANIE] Urząd Gminy Osiek Jasielski oświadcza) przedstawiamy Państwu wyjaśnienie i argumenty, które dobitnie świadczą o tym, że powyższe oświadczenie zawiera treści niezgodne z prawdą i naraża ono redakcję na zarzut stronniczości oraz braku rzetelności w przekazywaniu faktów.

Oświadczenie redaktora naczelnego portalu zaleze.com w odpowiedzi na wczorajsze oświadczenie Urzędu Gminy Osiek Jasielski podpisanego przez Sekretarz Gminy:

 

1. Dnia 27 kwietnia 2015 roku redakcja portalu zaleze.com zwróciła się do Wójta Gminy Osiek Jasielski z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających, mających miejsce w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski w roku 2012, 2013, 2014 i 2015 (do dnia odpowiedzi na wniosek). Wskazaliśmy w mailu formę udostępnienia, jako zeskanowane dokumenty w plikach PDF/JPG lub podobnych dających się odczytać (wyraźnych). Poprosiliśmy by wielkość poszczególnych maili nie przekraczała 10 MB. Zaznaczyliśmy też, że ewentualnie zamiast skanów, prosimy o wskazanie w BIP konkretnych linków do tych danych publicznych, o które wyżej zawnioskowaliśmy.

2. Przypomnijmy, że wedle art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może być w uzasadnionych przypadkach przedłużony ale maksymalnie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (patrz: USTAWA).

3. Dnia 11 maja 2015 r. (czyli dokładnie 14 dni od złożenia wniosku) Sekretarz Gminy Osiek Jasielski Sylwia Twardzik przekazała nam drogą elektroniczną informację:

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.04.2015 r. w załączeniu przesyłam dokumentacje z kontroli, przeprowadzonych w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim w latach 2012-2013.

            Jednocześnie informuję, iż ze względu na fakt, iż udostępnienie informacji jest czasochłonne (szeroki zakres informacji, wymagający skanowania dokumentów) na podstawie art. 13 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 j.t.) wyznaczam nowy termin udostępnienia informacji w zakresie dokumentacji z kontroli z lat 2014-2015 do dnia 19.05.2015 r.

Ponadto informuję, iż ze względów technicznych odpowiedź na w/w wniosek wraz załącznikami została nadana w dniu dzisiejszym poczta tradycyjną.

Z poważaniem:

Sylwia Twardzik

Sekretarz Gminy Osiek Jasielski

Jednakże w mailu tym, nie załączono – jak na wstępie odpowiedzi napisano – dokumentacji z kontroli za lata 2012-2013, o których mowa w mailu.

I znów sięgamy do ustawy:

Art. 14. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Niestety, Sekretarz Gminy Osiek Jasielski nie poinformowała nas zgodnie z treścią ustawy, że żądana informacja publiczna (dokumentacja kontrolna) nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku (czyli wysłana mailem), nie powiadomiła nas uprzednio o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i w końcu nie wskazała, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

Wobec powyższego widać ewidentnie, że Sekretarz Gminy Osiek Jasielski samoczynnie, bez zastosowania się do przepisów ustawy, zdecydowała w jaki sposób i w jakiej formie redakcja portalu ma te dokumenty otrzymać.

exclamation-point-icon-1147436-mPrzypomnijmy również, że obowiązek zamieszczenia w BIP dokumentacji z kontroli jest wymagany przez przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 8 ust. 2 i 3 ustawy), które obowiązują od wielu lat i gdyby przedstawiciele Urzędu Gminy Osiek Jasielski przestrzegali prawa powszechnie obowiązującego, to nie byłoby potrzeby składania wniosku o udostępnienie tych materiałów.

4. Dnia 16 maja 2015 r. otrzymaliśmy pocztą tradycyjną z Urzędu Gminy Osiek Jasielski pismo wraz załącznikiem w postaci płyty CD, na której były zeskanowane dokumenty kontroli z lat 2012-2013. Umieściliśmy je na stronie w artykule z dnia 30 maja 2015 r.Kontrole w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski 2012-2015. Korekta finansowa nałożona przez Urząd Marszałkowski. Wskazaliśmy w artykule, m.in. że:

„Co do dokumentów z kontroli za lata 2014-2015, przedłużono termin do 19 maja 2015 r. Ale niestety, jest już prawie czerwiec, a obiecanych dokumentów wciąż nie otrzymaliśmy. Mieliśmy nadzieję na terminową realizację wniosku, jednak ponownie okazuje się, że prawo nie obowiązuje Wójta Gminy Osiek Jasielski. (…)”

5. Dnia 19 maja 2015 r. upłynął wyznaczony przez Sekretarz Gminy Osiek Jasielski termin, w którym miały nam zostać udostępnione dokumenty z kontroli z lat 2014-2015, a w terminie tym ich nie otrzymaliśmy.

6. Dnia 1 czerwca 2015 r. otrzymaliśmy pocztą tradycyjną z Urzędu Gminy Osiek Jasielski kolejne pismo wraz z załącznikiem w postaci płyty CD, na której były zeskanowane dokumenty z kontroli z lat 2014-2015. Nazajutrz dołączyliśmy je do wyżej wspomnianego artykułu (aktualizacja).

7. Dnia 3 czerwca 2015 r. z kolei otrzymaliśmy od Sekretarz Gminy Osiek Jasielski e-maila o treści:

Oswiadczenie_Sekretarz_Osiek_Jasielski

___

8. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, powyższe oświadczenie Sekretarz Gminy Osiek Jasielski Sylwii Twardzik jest ewidentnie niezgodne z prawdą i manipulacją opinii publicznej, obywateli, czytelników i mieszkańców gminy Osiek Jasielski.

Pomimo tego, zgodnie z obowiązującym nas Prawem prasowym, dnia 4 czerwca 2015 r. umieściliśmy na stronie portalu pełną treść tego oświadczenia: [SPROSTOWANIE] Urząd Gminy Osiek Jasielski oświadcza.

9. Skan koperty, w której przesłano dokumenty z kontroli z lat 2014-2015 z umieszczonym numerem przesyłki „(00) 259007734608638857”:

_IMAG0067

Sprawdziliśmy w systemie monitoringu przesyłek Poczty Polskiej („Śledzenie przesyłek – Tracking”) kiedy przez Urząd Gminy Osiek Jasielski została do nas nadana przesyłka z dokumentami kontroli z lat 2014-2015.

Informacje, które otrzymaliśmy z systemu po wpisaniu numeru przesyłki wyglądają następująco:

Nadanie_Tracking

Powyższe poświadcza, że informacja nie została nam udostępniona w terminie 19 maja 2015 r., jak twierdzi Sekretarz Gminy.

Zresztą jak mogła zostać, skoro została nadana dopiero tydzień później, czyli 26 maja 2015 r.?

Zatem oświadczenie Sekretarz Gminy Osiek Jasielski Sylwii Twardzik o tym, że informacja publiczna została nam udostępniona w terminie, jest nieprawdziwe.

10. Dziś, tj. 5 czerwca 2015 r. poprosiliśmy Sekretarz Gminy Osiek Jasielski, aby przedstawiła nam dowody na to, że jednak informacja została nam udostępniona – jak twierdzi – w terminie, czyli do 19 maja 2015 r.

11. Jeśli dowody takie nie zostaną przedstawione, w poniedziałek, tj. 8 czerwca 2015 r. wystosujemy do Urzędu Gminy Osiek Jasielski pismo, w którym wniesiemy żądanie opublikowania przeprosin wobec redakcji portalu zaleze.com i przeprosin za wprowadzanie opinii publicznej, obywateli, czytelników i mieszkańców gminy Osiek Jasielski w błąd przez składanie przez Sekretarz Gminy Osiek Jasielski Sylwię Twardzik nieprawdziwych oświadczeń. Będziemy stanowczo żądać, by takie przeprosiny ukazały się na stronie BIP Gminy Osiek Jasielski oraz na stronie www.osiekjasielski.pl i były widoczne na stronie głównej przez co najmniej 14 dni, a następnie nie usuwane.

redaktor naczelny portalu zaleze.com

{…}

5 czerwca 2015 r.

„Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.” (art. 7 Konstytucji RP)

PS.

Pragniemy wskazać, że to już drugie nieprawdziwe oświadczenie publiczne ze strony Gminy Osiek Jasielski wobec redakcji portalu zaleze.com. Z pierwszym mieliśmy do czynienia w trakcie sesji Gminy Osiek Jasielski, na co dowodem jest nagranie audio i o którym pisaliśmy tutaj: Nagranie AUDIO i protokół Nr V/2015 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 17 lutego 2015 roku.

Zobacz także:

Kontrole w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski 2012-2015. Korekta finansowa nałożona przez Urząd Marszałkowski

Wójt Gminy Osiek Jasielski zobowiązany przez WSA w Rzeszowie do udzielenia odpowiedzi na wniosek obywatela

Obywatel złożył skargę na bezczynność Wójta Gminy Osiek Jasielski. Jutro rozprawa w rzeszowskim WSA

Brak informacji w BIP o przebiegu i efektach kontroli w UG Osiek Jasielski oraz wniosek o udostępnienie informacji publicznej


2 komentarze
  1. Adam Dobrawy pisze:

    Cóż za perfidne kłamstwo i manipulacja! Kto pracuje w tym urzędzie, że zachowują się tak niegodnie?

  2. zaaz pisze:

    W tym środowisko to jest norma. Kłamstwo za kłamstwem oraz oszczerstwa, które uchodzą płazem. A państwo radni o wszystkim wiedzą i tylko klaszczą. Tych, którzy mieli swoje zdanie już wśród nich nie ma.
    „Reprezentanci” małych społeczności lokalnych dawno zapomnieli o swojej misji. Sami zresztą mówili przed wyborami, że startują, „bo chcą pomóc wójtowi”!!!!!!!!!!. W czym????????????

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.